7

Yawmsaub cog lug rua Tavi

(1VKk. 17:1-15)

1Thaus vaajntxwv nyob ruaj huv nwg lub vaaj tse, hab Yawmsaub ua rua nwg cov yeeb ncuab kws nyob ib ncig tsw tuaj ua rog rua nwg lawm, 2vaajntxwv has rua Nathaa kws ua xwbfwb cev Vaajtswv lug tas, “Saib maj, kuv nyob huv lub tsev kws xuas ntoo cab ua huas Vaajtswv lub swb xaab nyob huv lub tsev ntaub xwb.” 3Mas Nathaa has rua vaajntxwv tas, “Koj ca le moog ua txhua yaam kws koj lub sab xaav ua, tsua qhov Yawmsaub nrug nraim koj.”
4Tassws mo ntawd Yawmsaub has lug tuaj rua Nathaa tas, 5“Ca le moog has rua kuv tug qhev Tavi tas, ‘Yawmsaub has le nuav tas, Koj yuav ua ib lub tsev rua kuv nyob lov? 6Txwj thaus kuv coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug txug nub nua, kuv tsw txeev nyob huv lub tsev, tassws kuv moog moog lug lug nyob huv lub tsev ntaub xwb. 7Txhua qhov kws kuv nrug cov Yixayee suavdawg moog moog lug lug, kuv puas tau has ib lu lug rua cov Yixayee ib tug thawj twg kws kuv khaiv kuas saib kuv haiv tuabneeg Yixayee has tas, “Ua caag mej tsw ua ib lub tsev ntoo cab rua kuv?” ’ 8Vem le nuav nwgnuav koj ca le has rua kuv tug qhev Tavi tas, ‘Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, Kuv coj koj tawm huv lub tshaav zaub kws koj yug yaaj lug ua tug thawj kaav kuv haiv tuabneeg Yixayee. 9Koj moog hovtwg los kuv nrug nraim koj qhov ntawd, hab kuv rhuav tshem koj cov yeeb ncuab huvsw ntawm koj lub xubndag moog. Kuv yuav pub kuas koj muaj koob meej ib yaam le tej kws muaj koob meej luj huv nplajteb nuav. 10Kuv yuav tu ib lub chaw ca rua kuv haiv tuabneeg Yixayee nyob, hab kuv yuav muab puab cog ca nyob ruaj khov rua huv lub chaw kws yog puab tug, tsw muaj leejtwg yuav tuaj zwg puab. Tej tuabneeg limham ndais ntuj yuav tsw tuaj tswm txom puab dua le lawm yaam le yaav taag lug 11txwj thaus kuv tsaa cov thawj kaav kuv haiv tuabneeg Yixayee. Kuv yuav ua rua koj tej yeeb ncuab suavdawg tsw ua rog rua koj lawm. Dua le ntawd Yawmsaub has rua koj tas Yawmsaub yuav pub kuas koj muaj caaj ceg ua vaaj moog le. 12Thaus koj noob nyoog taag moog nrug koj tej laug nyob lawd, kuv yuav tsaa ib tug tub kws koj yug lug nyob koj chaw hab kuv yuav tsaa nwg ua vaajntxwv kaav ruaj khov. 13Nwg yog tug kws yuav ua lub tuam tsev rua kuv lub npe, hab kuv yuav tsaa nwg lub zwm txwv nyob moog ib txhws. 14Kuv yuav ua nwg leej txwv hab nwg yuav ua kuv tug tub. Thaus nwg ua txhum kuv yuav swv tuabneeg raab nplawm qhuab qha nwg, hab kuv yuav swv tuabneeg nplawm nwg. 15Tassws kuv yuav tsw muab kuv txujkev hlub kws ruaj khov rhu ntawm nwg moog yaam le kws kuv tau rhu ntawm Xa‑u kws kuv muab rhuav tshem pluj ntawm koj moog. 16Koj caaj ceg hab qhov kws puab ua vaajntxwv yuav nyob ruaj khov rua ntawm kuv xubndag moog ib txhws le. Koj lub zwm txwv yuav raug muab tsaa nyob ruaj khov moog ib txhws.’ ” 17Nathaa has tej lug nuav huvsw rua Tavi lawv le tej kws nwg ua yug quas toog.

Tavi tej lug thov

(1VKk. 17:16-27)

18Tes vaajntxwv Tavi txawm nkaag rua huv lub tsev ntaub nyob quas tsawg ntawm Yawmsaub xubndag mas has tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub, kuv yog leejtwg, kuv caaj ceg yog leejtwg es koj coj kuv lug txug txwj nuav? 19Au Vaajtswv Yawmsaub, tej nuav yog tej yaam miv miv ntawm koj lub qhov muag xwb. Koj tseed has tseg txug kuv kws yog koj tug qhev caaj ceg rua ntau xyoo tom hauv ntej. Au Vaajtswv Yawmsaub koj tau qha tej nuav rua tuabneeg. 20Kuv Tavi yuav has daabtsw ntxwv rua koj hab? Au Vaajtswv Yawmsaub, koj yeej paub kuv kws yog koj tug qhev. 21Tub yog vem koj saib rua koj tej lug cog tseg hab vem yog lawv le koj lub sab nyam koj txhad ua tej num luj nuav huvsw hab qha rua koj tug qhev paub. 22Au Vaajtswv Yawmsaub, koj luj kawg, tsw muaj leejtwg zoo cuag le koj. Dhau koj lawm yeej tsw muaj dua ib tug vaajtswv txwj le peb lub qhov ntsej tau nov. 23Haiv tuabneeg twg huv lub nplajteb nuav yuav zoo thooj le koj haiv tuabneeg Yixayee, kws Vaajtswv moog txhwv lug ua nwg haiv tuabneeg hab ua rua nwg lub npe nto moo quas lug? Nwg ua tej yaam kws luj kawg hab txaus ntshai rua lub tebchaws taab meeg puab, yog nwg haiv tuabneeg kws nwg txhwv tawm huv Iyi tebchaws hab huv tej tuabneeg tej daab lug. 24Au Yawmsaub, koj tswm tsaa koj haiv tuabneeg Yixayee lug ua koj le teej tug moog ib txhws le, hab koj ua puab tug Vaajtswv. 25Au Vaajtswv Yawmsaub, thov koj tuav tej lug kws koj has txug kuv kws yog koj tug qhev hab has txug kuv caaj ceg nyob ruaj moog ib txhws, hab thov koj ua lawv le koj tau has ca lawd. 26Koj lub npe yuav raug qhuas moog ib txhws has tas, ‘Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus yog Vaajtswv kws kaav cov Yixayee,’ hab Tavi kws yog koj tug qhev caaj ceg yuav nyob ruaj khov ntawm koj lub xubndag moog le. 27Au Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus kws yog cov Yixayee tug Vaajtswv, koj tub qha rua kuv kws yog koj tug qhev paub tas, koj yuav tswm kuv kuas muaj caaj ceg ua vaaj moog le. Vem le nuav kuv kws yog koj tug qhev txhad muaj cuabkaav tsaa ncauj thov koj. 28Au Vaajtswv Yawmsaub, koj yeej yog Vaajtswv, koj tej lug yeej yog lug tseeb, hab koj tau cog tej lug zoo nuav rua koj tug qhev. 29Yog le nuav nwgnuav thov koj txaus sab foom koob moov rua koj tug qhev caaj ceg kuas nyob ruaj rua ntawm koj lub xubndag moog ib txhws. Au Vaajtswv Yawmsaub, koj tub has ca le ntawd lawm, hab koj tej koob moov yeej yuav muaj rua kuv kws yog koj tug qhev caaj ceg moog ib txhws.”