7

Tơlơi Yahweh Ƀuăn Kơ Dawid

(1 Hră Ruai 17:1-15)

1Tơdơi kơ pơtao Dawid dŏ laih amăng sang pơtao ñu laih anŭn Yahweh hơmâo pha brơi laih kơ ñu pơdơi mơ̆ng abih bang ƀing rŏh ayăt djŏp bơnăh, 2Dawid laĭ kơ pô pơala Nathan tui anai, “Kâo yơh anai, hơdip amăng sa boh sang pơtao kơyâo sar, tơdang anŭn Hip Ơi Adai kơnơ̆ng dŏ amăng sa boh sang khăn đôč.”
3Nathan laĭ glaĭ kơ Dawid tui anai, “Hơget tơlơi ih pơmĭn amăng pran jua ih, nao ngă bĕ, yuakơ Yahweh dŏ hrŏm hăng ih.”
4Mlam anŭn boh hiăp Yahweh truh pơ Nathan laih anŭn pơtă kơ ñu 5nao laĭ pơthâo kơ ding kơna Ñu Dawid tui anai,
Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Ƀu djơ̆ ih ôh jing pô či pơdơ̆ng đĭ kơ Kâo sa boh sang kiăng kơ mŭt dŏ.
6Čơdơ̆ng mơ̆ng Kâo ba ƀing Israel tơbiă laih mơ̆ng čar Êjip hlŏng truh kơ tă anai, Kâo ƀu hơmâo dŏ ôh amăng sa boh sang kar hăng anŭn. Kâo kơnơ̆ng hơmâo dŏ laih amăng sang khăn đôč amăng rĭm anih Kâo dŏ. 7Amăng anih pă Kâo hơmâo đuaĭ hrŏm hăng abih bang ƀing Israel, Kâo ƀu hơmâo laĭ laih ôh hăng ƀing khua djă̱ akŏ gơñu, jing ƀing Kâo pơđar kiăng wai lăng ƀing ană plei Kâo, jing kar hăng ƀing wai lăng tơpul triu, tui anai, “Yua hơget ƀing gih ƀu pơdơ̆ng đĭ ôh kơ Kâo sa boh sang hăng kơyâo sar lĕ?”
8“Yahweh ăt pơtă mơ̆n kơ pô pơala Nathan kiăng kơ laĭ kơ ding kơna Ñu Dawid tui anai,
“ ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang laĭ: Kâo ruah mă laih ih mơ̆ng đang rơ̆k wai lăng tơpul triu kiăng kơ jing pô khua wai lăng ană plei Kâo Israel.
9Kâo hơmâo dŏ hrŏm hăng ih laih pơpă anih ih hơmâo nao găn laih, laih anŭn Kâo ăt pơrai hĭ abih ƀing rŏh ayăt mơ̆ng anăp ih mơ̆n. Ră anai, kâo či ngă kơ anăn ih jing hing ang, kar hăng khul anăn ƀing mơnuih yom prŏng amăng lŏn tơnah anai yơh. 10Giŏng anŭn, Kâo hơmâo ruah laih sa anih lŏn kơ ƀing ană plei Kâo Israel laih anŭn či brơi kơ ƀing gơñu dŏ pơ anŭn kar hăng pla kơyâo yơh, kiăng kơ ƀing gơñu dưi hơmâo lŏn čar kơ gơñu pô, laih anŭn arăng ƀu či pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng anih anai nao pơ anih pơkŏn dơ̆ng tah. Ƀing mơnuih ƀrưh mơhiăh ƀu či kơtư̆ juă ƀing gơñu dơ̆ng tah, kar hăng ƀing sat anŭn ngă laih čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn dŏ amăng anih lŏn anai, 11jing čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk Kâo ruah pơjao laih ƀing khua phat kơđi kiăng kơ git gai ƀing ană plei Kâo Israel. Laih dơ̆ng, Kâo ăt či brơi kơ ih dŏ rơnŭk rơno̱m mơ̆ng abih bang ƀing rŏh ayăt ih mơ̆n.
“ ‘Hloh kơ anŭn dơ̆ng, Yahweh pơhaih klă kơ ih kơ tơlơi Yahweh pô yơh či pơkô̆ brơi sa rơnŭk pơtao kơ ih.
12Tơdang khul hrơi ih rơgao laih, laih anŭn arăng dơ̱r ih hrŏm hăng ƀing ơi adon ih, Kâo či ruah sa čô ană bă ih kiăng kơ tŏ tui ih, jing pô či tơbiă rai mơ̆ng drah kơtăk ih pô laih anŭn Kâo či pơkơjăp rơnŭk pơtao ñu yơh. 13Ñu yơh jing pô či pơdơ̆ng đĭ sa boh sang kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Anăn Kâo laih anŭn Kâo či pơkơjăp rơnŭk pơtao ñu hlŏng lar yơh. 14Kâo či jing kar hăng ama kơ ñu laih anŭn ñu či jing kar hăng ană đah rơkơi kơ Kâo yơh. Tơdang ñu ngă soh, Kâo či ƀuăh pơkra ñu hăng gai hơnuăt mơnuih, hăng tơlơi taih pơrơka mơ̆ng mơnuih mơnam pơkŏn yơh. 15Samơ̆ tơlơi khăp hiam klă Kâo ƀu či đuaĭ ataih hĭ ôh mơ̆ng ñu kar hăng Kâo ƀu khăp dơ̆ng tah kơ pơtao Saul, jing pô Kâo hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih mơ̆ng anăp ih. 16Sang anŏ ih laih anŭn lŏn čar ih či dŏ hlŏng lar ƀơi anăp Kâo yơh, sĭt rơnŭk pơtao ih či dŏ kơjăp hlŏng lar yơh.’ ”
17Nathan ruai glaĭ kơ pơtao Dawid abih bang boh hiăp Yahweh hơmâo pơrơđah laih kơ ñu anŭn.

Tơlơi Pơtao Dawid Iâu Laĭ

(1 Hră Ruai 17:16-27)

18Giŏng anŭn, pơtao Dawid mŭt nao dŏ be̱r pơ anih kơkuh pơpŭ kơ Yahweh amăng sang khăn Yahweh laih anŭn ñu iâu laĭ tui anai:
“Ơ Khua Yang Yahweh ăh, kâo ƀu lăp ôh kơ khul tơlơi Ih ngă laih kơ kâo laih anŭn sang anŏ kâo ăt kŏn lăp lơi.
19Samơ̆ ră anai Ih lăng kơ tơlơi anŭn kar hăng aka djŏp ôh ƀơi anăp mơta Ih, Ơ Yahweh Ơi Adai hơi, tơl Ih ăt hơmâo pơhiăp hiam laih mơ̆n kơ rơnŭk pơanăp sang anŏ kâo, jing ding kơna Ih anai. Ơ Khua Yang Yahweh ăh, anai ƀu djơ̆ jing hơdră jơlan Ih juăt ngă hăng mơnuih ôh.
20“Hơget tơlơi pơkŏn dơ̆ng kâo, Dawid anai, dưi pơhiăp hăng Ih lĕ? Ơ Khua Yang Yahweh hơi, Ih thâo krăn laih kâo, ding kơna Ih anai. 21Yuakơ tơlơi ƀuăn Ih laih anŭn tui hăng tơlơi Ih kiăng yơh, Ih hơmâo pơgiŏng hĭ tơlơi prŏng prin anŭn laih anŭn pơrơđah tơbiă laih kơ kâo, jing ding kơna Ih anai, thâo.
22“Ơ Khua Yang Yahweh hơi, Ih jing yom prŏng biă mă yơh! Ƀu hơmâo hlơi ôh hrup hăng Ih laih anŭn tui hăng tơngia gơmơi pô hơmâo hơmư̆ laih, ƀu hơmâo Ơi Adai pơkŏn ôh samơ̆ kơnơ̆ng hơjăn Ih yơh. 23Hloh kơ anŭn dơ̆ng, kŏn hơmâo ƀing mơnuih pă lơi jing hrup hăng ƀing ană plei Ih Israel anai. Kơnơ̆ng ƀing gơñu đôč yơh jing sa boh lŏn čar ƀơi lŏn tơnah hơmâo Ih, jing Ơi Adai gơñu pô, tơbiă nao song mă ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi hlŭn mơnă kiăng kơ jing hĭ ană plei kơ Ih pô. Tui anŭn, Ih pơdun đĭ laih ngă khul tơlơi prŏng prin hăng tơlơi mơsêh mơyang yom pơphan yơh tơdang ih puh pơđuaĭ hĭ ƀing lŏn čar, wơ̆t hăng khul yang rơba̱ng gơñu mơ̆ng anăp ƀing ană plei Ih, jing ƀing Ih hơmâo song mă laih mơ̆ng čar Êjip. 24Ih hơmâo pơkơjăp laih ƀing ană plei Ih Israel jing hĭ ƀing lŏm kơ Ih hlŏng lar, laih anŭn Ih yơh, Ơ Yahweh ăh, hơmâo jing hĭ laih Ơi Adai gơñu.
25“Ră anai, Ơ Yahweh Ơi Adai hơi, pơkơjăp hlŏng lar bĕ tơlơi ƀuăn Ih hơmâo pơjing laih hăng kâo, ding kơna Ih anai, laih anŭn hăng ƀing ană tơčô kâo. Ngă bĕ tui hăng tơlơi Ih ƀuăn laih, 26kiăng kơ anăn Ih či jing yom pơphan hlŏng lar yơh. Giŏng anŭn, mơnuih mơnam či laĭ tui anai, ‘Yahweh Dưi Kơtang jing Ơi Adai wai lăng ƀing Israel yơh!’ Laih anŭn brơi bĕ kơ rơnŭk pơtao kâo, ding kơna Ih Dawid anai, či dŏ kơjăp ƀơi anăp Ih yơh.
27“Ơ Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel hơi, Ih hơmâo pơrơđah laih tơlơi anŭn kơ kâo, ding kơna Ih, tui anai, ‘Kâo či pơkô̆ brơi rơnŭk pơtao kơ ih yơh.’ Tui anŭn yơh, wơ̆t tơdah kâo kơnơ̆ng jing ding kơna Ih đôč, kâo hơmâo laih tơlơi khĭn kiăng iâu laĭ hăng Ih. 28Ơ Khua Yang Yahweh hơi, Ih yơh jing Ơi Adai! Khul boh hiăp Ih jing djơ̆ tơpă laih anŭn Ih hơmâo ƀuăn laih hơdôm tơlơi hiam klă anŭn kơ ding kơna Ih anai. 29Hơnŭn yơh, ră anai rơkâo kơ Ih mơak bĕ kiăng bơni hiam kơ ană tơčô kâo, ding kơna Ih anai, kiăng kơ rơnŭk pơtao kâo dưi dŏ nanao ƀơi anăp Ih yơh. Ơ Khua Yang Yahweh hơi, yuakơ Ih hơmâo pơhiăp laih, tui anŭn Ih či bơni hiam kơ rơnŭk pơtao kâo, jing ding kơna Ih anai laih anŭn tơlơi Ih bơni hiam či dŏ kơjăp hlŏng lar yơh.”