7

Klei Aê Diê Bi Mguôp Hŏng Y-Đawit

(I KYD 17:1-27)

1Tơdah mtao dôk leh hlăm sang ñu pô, leh anăn Yêhôwa brei leh kơ ñu klei mdei mơ̆ng jih jang phung roh ñu jŭm dar, 2mtao lač kơ Y-Nathan khua pô hưn êlâo, “Dlăng bĕ, kâo dôk hlăm sang kyâo sêdar, ƀiădah hip Aê Diê dôk hlăm sang čhiăm.” 3Y-Nathan lač kơ mtao, “Nao ngă bĕ jih klei ih mâo hlăm ai tiê ih; kyuadah Yêhôwa dôk mbĭt hŏng ih.”
4Ƀiădah mlam anăn mơh Yêhôwa blŭ kơ Y-Nathan, 5“Nao hưn bĕ kơ dĭng buăl kâo Y-Đawit, Snei Yêhôwa lač: ‘Ih hĕ srăng mdơ̆ng sa boh sang kơ kâo dôk? 6Kâo ka tuôm dôk hlăm sa boh sang ôh dơ̆ng mơ̆ng hruê kâo atăt phung ƀuôn sang Israel kbiă mơ̆ng čar Êjip hlŏng kơ hruê anei, ƀiădah êjai hiu, kâo dôk hlăm sang čhiăm. 7Hlăm jih jang anôk kâo hiu leh mbĭt hŏng phung ƀuôn sang Israel, kâo tuôm blŭ mơ̆ sa boh hŏng sa čô hlăm phung khua phat kđi Israel, kơ diñu kâo mtă leh brei jing mgăt biăp kơ phung ƀuôn sang kâo Israel, lač, “Si ngă diih amâo mdơ̆ng kơ kâo sa boh sang kyâo sêdar ôh?” ’ 8Kyuanăn ară anei, brei ih lač snei kơ dĭng buăl kâo Y-Đawit, ‘Snei Yêhôwa kơ phung kahan lač, Kâo mă leh ih mơ̆ng kdrăn rơ̆k mơ̆ng klei ih tui hlue biăp, čiăng brei ih jing khua kiă kriê phung ƀuôn sang kâo Israel. 9Kâo dôk mbĭt hŏng ih leh grăp anôk ih nao, leh anăn bi rai leh jih jang phung roh ih mơ̆ng ti anăp ih; leh anăn kâo srăng brei anăn ih jing prŏng, msĕ si anăn phung prŏng ti lăn ala. 10Kâo srăng bi kčah sa anôk kơ phung ƀuôn sang kâo Israel leh anăn dưm diñu, čiăng kơ diñu dưi dôk ti anôk diñu pô leh anăn amâo lŏ rŭng răng ôh. Leh anăn phung măk ƀai amâo srăng lŏ bi knap diñu ôh msĕ si êlâo, 11mơ̆ng hruê kâo mjing phung khua phat kđi kiă kriê phung ƀuôn sang kâo Israel. Leh anăn kâo srăng brei ih klei mdei mơ̆ng jih jang phung roh ih. Êbeh hĭn kơ anăn, Yêhôwa hưn kơ ih kơ Yêhôwa srăng mjing kơ ih sa boh sang. 12 Tơdah hruê ih jih leh, leh anăn ih djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ih, kâo srăng mđĭ anak êkei ih êdei kơ ih, pô anăn srăng kbiă mơ̆ng tian prôč ih, leh anăn kâo srăng bi kjăp ƀuôn ala mtao ñu. 13Ñu srăng mdơ̆ng sa boh sang kơ anăn kâo, leh anăn kâo srăng bi kjăp jhưng mtao ƀuôn ala mtao ñu hlŏng lar. 14 Kâo srăng jing ama kơ ñu, leh anăn ñu srăng jing anak êkei kâo. Tơdah ñu ngă klei wê, kâo srăng bi kmhal ñu hŏng giê hnuăt phung mnuih, leh anăn hŏng anôk kplač êka phung anak êkei mnuih. 15Ƀiădah kâo amâo srăng sua hĕ ôh klei kâo khăp sĭt suôr mơ̆ng ñu, msĕ si kâo sua hĕ leh mơ̆ng Y-Sôl, pô kâo suôt leh mơ̆ng anăp ih. 16 Sang ih leh anăn ƀuôn ala mtao ih srăng jing kjăp hlŏng lar ti anăp kâo; jhưng mtao ih srăng jing kjăp hlŏng lar.’ ” 17Tui si jih klei blŭ leh anăn tui si jih klei bi ƀuh anăn Y-Nathan blŭ leh kơ Y-Đawit.
18Leh anăn Mtao Đawit mŭt leh anăn dôk gŭ ti anăp Yêhôwa, leh anăn lač, “Hlei kâo jing, Ơ Khua Yang Yêhôwa, leh anăn ya sang kâo jing tơl ih atăt ba leh kâo truh kơ klei anei? 19Leh anăn ăt klei anei jing sa mta mnơ̆ng điêt kơ ală ih, Ơ Khua Yang Yêhôwa. Ih blŭ leh mơh kơ sang dĭng buăl ih kơ lu ênuk srăng truh. Leh anăn anei jing klei bhiăn kơ jih jang phung mnuih, Ơ Khua Yang Yêhôwa! 20Leh anăn ya Y-Đawit dưi lŏ lač kơ ih? Kyuadah ih thâo kral leh dĭng buăl ih, Ơ Khua Yang Yêhôwa! 21Kyua klei ih ƀuăn leh anăn tui si ai tiê ih pô, ih ngă leh jih klei prŏng anei, čiăng brei dĭng buăl ih thâo kral klei anăn. 22Kyuanăn ih jing prŏng, Ơ Khua Yang Yêhôwa, kyuadah amâo mâo sa čô ôh msĕ si ih, leh anăn amâo mâo Aê Diê mkăn êngao kơ ih ôh, tui si jih klei hmei hmư̆ leh hŏng knga hmei. 23 Hlei găp djuê mkăn ti lăn ala jing msĕ si phung ƀuôn sang ih phung Israel, phung Aê Diê bi tui leh brei jing phung ƀuôn sang ñu pô, čiăng bi hing ang ñu pô, leh anăn ngă kơ diñu klei yuôm bhăn leh anăn klei bi huĭ, êjai suôt ti anăp phung ƀuôn sang ñu phung găp djuê wăt phung yang diñu, ti anăp phung ƀuôn sang ih, phung ih bi tui leh mơ̆ng čar Êjip? 24Leh anăn ih mjing leh kơ ih pô phung ƀuôn sang Israel čiăng brei diñu jing phung ƀuôn sang ih hlŏng lar. Leh anăn ih, Ơ Yêhôwa, jing Aê Diê diñu leh. 25Ară anei, Ơ Khua Yang Yêhôwa, bi sĭt bĕ hlŏng lar klei ih blŭ leh djŏ kơ dĭng buăl ih leh anăn sang ñu, leh anăn ngă bĕ tui si ih blŭ leh. 26Leh anăn arăng srăng bi guh kơang anăn ih hlŏng lar, êjai lač, ‘Yêhôwa kơ phung kahan jing Aê Diê kiă kriê phung Israel,’ leh anăn sang dĭng buăl ih Y-Đawit srăng dôk kjăp ti anăp ih. 27Kyuadah ih, Ơ Yêhôwa kơ phung kahan, Aê Diê Israel, bi êdah leh klei anei kơ dĭng buăl ih, lač, ‘Kâo srăng mdơ̆ng sa boh sang kơ ih.’ Kyuanăn dĭng buăl ih mâo klei jhŏng čiăng wah lač klei anei kơ ih. 28Leh anăn ară anei, Ơ Khua Yang Yêhôwa, ih jing Aê Diê, leh anăn klei ih blŭ jing sĭt, leh anăn ih ƀuăn leh klei jăk anei kơ dĭng buăl ih. 29Snăn ară anei, akâo kơ ih mơak brei klei jăk jĭn kơ sang dĭng buăl ih, čiăng kơ gơ̆ dưi dôk nanao hlŏng lar ti anăp ih; kyuadah ih, Ơ Khua Yang Yêhôwa, blŭ leh klei anăn, leh anăn hŏng klei ih hơêč hmưi sang dĭng buăl ih srăng mâo klei jăk jĭn hlŏng lar.”