5

1Txhua yam haujlwm uas vajntxwv Xalaumoo ua Yawmsaub lub tuam tsev thiaj tiav tag li no. Thiab Xalaumoo coj tej nyiaj tej kub thiab tej twj siv huvsi uas nws txiv Davi twb muab xyeem pub rau Vajtswv lawd los muab khaws cia rau hauv tej txhab nyiaj hauv Vajtswv lub tuam tsev.

Xalaumoo coj Vajtswv lub phij xab los rau hauv lub tuam tsev

(1Vntx. 8:1-9)

2Mas Xalaumoo hu Yixayee cov kev txwj laus, yog txhua tus uas ua hlob hauv txhua xeem thiab txhua cum tus thawj tuaj txoos ua ke rau hauv Yeluxalees es yuav mus coj Yawmsaub lub phij xab sib cog lus tawm hauv Davi lub nroog uas yog lub roob Xi‑oo los. 3Mas tag nrho Yixayee cov txivneej tuaj txoos ua ke ntawm vajntxwv xubntiag rau lub sijhawm uas ua kevcai pam noj haus rau lub xya hli. 4Cov Yixayee tej kev txwj laus sawvdaws tuaj txhij mas cov Levi txawm nqa lub phij xab. 5Lawv coj lub phij xab thiab lub tsev ntaub sib ntsib thiab tej twj siv dawb huv huvsi uas nyob hauv lub tsev ntaub mus. Tej no cov pov thawj thiab cov Levi yog cov uas coj los. 6Vajntxwv Xalaumoo thiab ib tsoom Yixayee sawvdaws uas tuaj txoos ua ke rau ntawm nws xubntiag nyob ntawm lub phij xab thiab muab yaj muab nyuj coob kawg los tua xyeem suav tsis txheeb li. 7Cov pov thawj thiaj coj Yawmsaub lub phij xab sib cog lus mus rau ntawm lub chaw uas npaj cia hauv lub tuam tsev chav sab hauv uas yog chav dawb huv kawg nkaus, mas muab tso rau hauv ob tug Khelunpee qab phab kooj tis. 8Ob tug Khelunpee ntawd nthuav kooj tis rau saum lub chaw uas txawb lub phij xab mas thiaj roos lub phij xab thiab ob tug las kwv. 9Ob tug las ntawd ntev heev, mas yog nyob hauv chav dawb huv mas pom ob tug tw las tshwm hauv chav sab hauv tuaj, tiamsis yog nyob sab nraud mas tsis pom. Mas ob tug las ntawd tseem nyob qhov ntawd txog niaj hnub nimno. 10Tsis muaj dabtsi nyob hauv lub phij xab li tsuas yog ob daim txiag zeb uas Mauxe muab tso rau hauv ntawm lub roob Haule uas yog lub chaw uas Yawmsaub nrog cov Yixayee sib cog lus tseg rau thaum lawv tawm hauv Iyi tebchaws los.
11Dhau ntawd cov pov thawj tawm hauv chav dawb huv los. Cov pov thawj uas nyob qhov ntawd sawvdaws tau tu lawv tus kheej kom dawb huv lawm, lawv tsis xam tias yog hnub uas pab twg ua haujlwm. 12Cov Levi uas yog cov hu nkauj sawvdaws, yog Axas, Hemas thiab Yeduthu thiab lawv cov tub thiab lawv cov kwvtij hnav tsoos tsho ntaub mag zoo zoo tau npuaj nruas tooj liab ntaus nkauj nog ncas me thiab ntaus nkauj nog ncas loj sawv ntsug ntawm lub thaj sab hnub tuaj thiab muaj cov pov thawj uas tshuab raj xyu ib puas nees nkaum leej. 13Cov tshuab raj thiab cov hu nkauj yuav tsum tsa suab nrov ib txhij qhuas thiab ua Yawmsaub tsaug. Mas thaum lawv tsa suab nrov nrog suab raj thiab suab nruas npuaj tooj liab thiab lwm yam suab phim nkauj, ces lawv qhuas Yawmsaub hais tias,
  “Yawmsaub yog tus zoo,
   nws txojkev hlub ruaj khov
   nyob mus ib txhis tsis kawg,”
mas ib tauv huab txawm los puv nkaus Yawmsaub lub tuam tsev.
14Mas cov pov thawj thiaj sawv ntsug ua haujlwm tsis tau vim tauv huab ntawd, rau qhov Yawmsaub lub hwjchim ci ntsa iab puv nkaus Vajtswv lub tuam tsev.