5

Chông Hip Tâm Rnglăp Lăp Tâm Ngih Brah

1Nây yơh, le rngôch kan pah Y-Salômôn ƀư ma ngih brah Yêhôva hŏ lôch jêh. Y-Salômôn leo nglăp ndơ Y-David, mbơ̆ păng, hŏ nhhơr jêh, jêh ri prăp bun prăk, mah jêh ri le rngôch khăl ngan tâm jrô prăp drăp ndơ ngih Brah Ndu.
1Nây yơh, le rngôch kan pah Y-Salômôn ƀư ma ngih brah Yêhôva hŏ lôch jêh. Y-Salômôn leo nglăp ndơ Y-David, mbơ̆ păng, hŏ nhhơr jêh, jêh ri prăp bun prăk, mah jêh ri le rngôch khăl ngan tâm jrô prăp drăp ndơ ngih Brah Ndu. 2Jêh nây Y-Salômôn rgum le rngôch phung bu ranh Israel, jêh ri le rngôch phung kôranh tĭng noi deh tâm phung Israel gŭ tâm ƀon Yêrusalem, gay vơt hip tâm rnglăp Yêhôva tă bơh ƀon Y-David, jêng ƀon Siôn. 3Le rngôch phung Israel tâm rƀŭn ta năp hađăch tâm nau nhêt ƀŭn khlay rơh pơh. 4Lĕ kôranh phung buranh Israel tât da dê, jêh ri phung Lêvĭ tung njŭn leo hip. 5Đơ phung kôranh-ƀư-brah jêh ri phung Lêvi tung leo hip tâm rnglăp, ngih bok tâm rƀŭn, jêh ri le rngôch khăl ngan kloh tâm ngih bok tung leo da dê.
1Nây yơh, le rngôch kan pah Y-Salômôn ƀư ma ngih brah Yêhôva hŏ lôch jêh. Y-Salômôn leo nglăp ndơ Y-David, mbơ̆ păng, hŏ nhhơr jêh, jêh ri prăp bun prăk, mah jêh ri le rngôch khăl ngan tâm jrô prăp drăp ndơ ngih Brah Ndu. 6Hađăch Salômôn jêh ri le rngôch phung Israel tâm rƀŭn, gŭ tâm rƀŭn ndrel păng, gŭ dâk panăp hip da dê, nhhơr âk râk biăp jêh ri ndrôk jêng mpa ƀư brah, tât mâu hôm dăng kơp. 7Pôri, phung kôranh-ƀư-brah ndjôt leo hip tâm rnglăp Yêhôva nglăp tâm ntŭk ăn hip jêng Jrô Kloh Ueh tâm ngih brah, tâm dâng nting nar chhêrubim. 8Bar chhêrubim lĭ nting nar tâm tra ntŭk hip, nkŭm lăp jêh ri mâng rnung. 9Mâng tung dũt jong, chiông mâng rho dih ri hip, panăp ntŭk kloh tâm trôm; ƀiălah padih bu mâu dơi saơ ndơ nây ôh; jêh ri hip ăt hôm ta nây tât nar aơ. 10Tâm trôm hip mâu geh ntil ndơ ôh, kanŏng bar plơp kađar nchih nau vay Y-Môis dơm ăn tâm nây dôl khân păng gŭ ta yôk Hôrep, ta nây Yêhôva hŏ ƀư jêh nau tâm rnglăp đah phung ƀon lan Israel dôl khân păng du luh bơh n'gor bri Ejipt.
11Tơlah phung kôranh-ƀư-brah luh tă bơh Ntũk-Kloh-Ueh (yorlah le rngôch phung-kôranh-ƀư-brah gŭ ta nây hŏ ƀư ăn kloh ueh jêh khân păng nơm, mâu jê ôh ma mbu mpôl khân păng jêng 12jêh ri lĕ mpôl mprơ tâm phung Lêvi, geh Y-Asap, Y-Hêman, jêh ri Y-Yêduthun, ndrel kon bu klâu jêh ri oh nâu khân păng, nsoh ao brai mhay rhên, ndjôt ndơ ngloh bâr, gong rêng loih, jêh ri n'hôm gŭ mpeh palơ nơng ndrel ma du rhiăng bar jê̆t nuyh phung kôranh-ƀư-brah jêng phung uh nŭng. 13jêh ri nau blau ma phung uh nŭng nđâp ma phung mprơ ăn bu iăt khân păng tâm rnglăp tâm ban du huê, mŏt ton tâm rnê ma Yêhôva), jêh ri lah bu tăng bâr mprơ nđâp ma bâr nŭng jêh ri ndơ mpât mprơ êng, dôl tâm rnê mot ton ma Yêhôva, lah:
 "Yorlah may jêng ueh,
  nau Păng rŏng n'hêl nanê̆ ngăn gŭ
 ƀaƀơ n'hơ ro." Ngih brah Yêhôva geh tŭk nkâm;
14kŏ tât phung kôranh-ƀư-brah mâu dơi gŭ pah kan ôh ta nây yor ma tŭk nây; yor lah nau chrêk rmah Yêhôva chrat ang bêng ngih Brah-NDu.