2

Tin-Hungh Dingc Ye^lu^saa^lem Nyei Zuiz

  1Ziouv qiex jiez haic,
   ziouc bun mbuonx-jieqv om jienv ⟨Si^on Zingh.⟩
  Ninh zorqv I^saa^laa^en nyei njang-laangc
   yiem gu'nguaaic lungh zoi njiec taux ndau.
  Ninh qiex jiez nyei hnoi,
   liemh ninh ganh nyei singx dinc ninh yaac guangc mi'aqv.
  2Ziouv mietc nzengc Yaakopv yiem nyei norm-norm dorngx
   yaac maiv korv-lienh.
  Ninh qiex jiez jienv caeqv nzengc
   Yu^ndaa Mienh weih wuonv nyei dorngx.
  Ziouv bun wuov norm guoqv caux ninh mbuo nyei bieiv zeiv
   zuqc ndortv njiec taux ndau, zuqc nyaiv.
  3Ninh ga'qiex baetv cuotv,
   zorqv I^saa^laa^en nyei yietc zungv qaqv mietc nzengc.
  Ninh dorng jienv win-wangv
   hluotv mbiaauc jieqv buoz, maiv tengx.
  Ninh hnangv douz nor buov Yaakopv,
   zungv buov qui weih gormx nyei dorngx.
  4Ninh baeng ninh nyei juang-zinx hnangv win-wangv,
   ninh nyei mbiaauc jieqv buoz nanv jienv forng oix buonv hnangv win-jaa.
  Ninh daix nzengc dongh m'zing buatc a'hneiv nyei yietc zungv mienh.
  Ninh qiex jiez hnangv douz nor,
  dox njiec Si^on Mienh nyei ndopv-liuh.
  5Ziouv se hnangv win-wangv
   mietc nzengc I^saa^laa^en.
  Ninh mietc I^saa^laa^en nyei yietc zungv hungh dinc,
   yaac baaic waaic nzengc weih wuonv nyei dorngx.
  Ninh bun Yu^ndaa Mienh
   jaa nzauh nyiemv kouv.
  6Ninh mborqv waaic ganh yiem nyei dorngx
   hnangv mborqv waaic yiem huingx nyei liuh nor,
   mietc nzengc ninh gapv zunv nyei dorngx.
  Ziouv bun dingc daaih nyei zipv caux ⟨Dingh Gong Hnoi⟩
   yiem Si^on jiex mi'aqv.
  Ninh qiex jiez! haic ziouc nqemh
   liemh hungh diex caux sai mienh.
  7Ziouv nqemh ninh nyei ziec-dorngh,
   yaac guangc ninh nyei singx dinc.
  Ninh zorqv hungh dinc nyei zingh laatc
   jiu bun win-wangv.
  Ninh mbuo yiem Ziouv nyei biauv mbiouh mbiouh nyei,
   hnangv jiex zipv nyei hnoi.
  8Ziouv dingc hnyouv baaic waaic
   Si^on nyei zingh laatc.
  Ninh baeng hlaang ndorqc,
   ziouc mietc nzengc, maiv hluotv buoz nzuonx.
  Ninh bun nqaeqv win-wangv nyei nie-ndui caux zingh laatc zuqc kouv,
   yietc njiec zuqc baaic waaic nzengc.
  9Si^on nyei zingh gaengh biopc njiec ndau,
   Ziouv zoux waaic, zoux gaengh sorn nauv.
  Zingh nyei hungh diex caux bieiv zeiv zuqc yiem maanc guoqv mbu'ndongx,
   maiv maaih leiz-latc gunv aqv.
  Ninh nyei ⟨douc waac mienh⟩ yaac maiv duqv buatc
   Ziouv hinc yaangh nyei sic.
  10Si^on Zingh nyei mienh gox sekv nzieqc nyei
   zueiz jienv ga'ndiev ndau, maiv ko lo.
  Ninh mbuo nyau nie-mbung hiaamx m'nqorngv,
   yaac zuqv la'maah ndie-cou.
  Ye^lu^saa^lem nyei sieqv-lunx,
   m'nqorngv puoqv njiec taux ndau.
  11Laaix nyiemv, yie nyei m'zing zungv maiv njang,
   yie nyei hnyouv huaang, lunc nzengc.
  Yie nzauh duqv kouv haic,
   weic zuqc caux yie juangc fingx nyei mienh zuqc mietc,
  aengx weic fu'jueiv caux hopv nyorx nyei gu'nguaaz
   yiem zingh nyei jaai-horngc huon mi'aqv.
  12Yiem zingh nyei jaai-horngc ninh mbuo meih mingh
   hnangv zuqc siang nyei mienh nor.
  Fu'jueiv aav lamh daic, maa hlorpv jienv.
  Fu'jueiv naaic maa,
   “Hnaangx caux a'ngunc diuv yiem haaix?”
  13O Ye^lu^saa^lem aah! Yie oix zuqc hnangv haaix nor kuinx meih?
   Oix zuqc dorh haaix nyungc daaih beiv meih?
  O Si^on aah!
   Yie oix zuqc longc haaix nyungc beiv meih, cingx haih orn meih nyei hnyouv?
  Weic zuqc meih zuqc nyei zeqc naanc se ndongc koiv jangv,
   haaix dauh haih zorc duqv meih longx hnangv loz wuov nor?
  14Meih nyei douc waac mienh buatc maiv zien,
   maiv lamh longc nyei laauc yaangh sic.
  Ninh mbuo maiv bun meih nyei zuiz cuotv nqaengc,
   weic bun meih duqv longx hnangv loz.
  Daaux nzuonx ninh mbuo weic meih buatc jaav hinc yaangh nyei sic,
   dorh meih mingh dorngc jauv.
  15Da'faanh jiex jauv nyei mienh
   mbaix buoz huotv meih.
  Ninh mbuo hungx jienv Ye^lu^saa^lem
   jatv yaac huangx m'nqorngv gorngv,
  “Se dongh naaiv norm zingh mienh heuc nzueic jiex nyei zingh?
   Se naaiv norm zingh bun lungh ndiev nyei zuangx mienh duqv njien-youh fai?”
  16Meih nyei win-wangv morngx nqoi nzuih gorngv meih.
  Ninh mbuo huotv aengx ngaatc jienv nyaah gorngv,
   “Yie mbuo naqv meih naaiv norm zingh aav loh!
  Aa, naaiv se yie mbuo maaih lamh hnamv nyei hnoi.
   Ih zanc taux aqv. Yie mbuo nyei m'zing duqv buatc aqv.”
  17Ziouv ei jienv ninh dingc oix zoux nyei zoux ziangx,
   ziux ninh hatc nyei waac zoux.
  Ei ninh laengz daaih lauh nyei waac
   ninh baaic waaic yaac maiv korv-lienh.
  Ninh bun win-wangv a'hneiv nyei jatv meih,
   yaac bun meih nyei win-jaa maaih qaqv henv jienv faaux.
  18O Si^on aah!
   Bun meih nyei zingh laatc heuc jienv tov Ziouv.
  Bun meih nyei wuom-mueic ziangh hnoi ziangh muonz
   liouc njiec hnangv ndoqv nor.
  Maiv dungx bun meih nyei m'zing hitv.
   Oix zuqc maiv dingh liouh nyei nyiemv jienv mingh.
  19Lungh muonz zanc, tiuv siouv gaeng mienh nyei ziangh hoc,
   oix zuqc jiez sin daaih heuc cuotv mbui nyei.
  Yiem Ziouv nyei nza'hmien
   gorngv nzengc yiem hnyouv nyei sic hnangv dox wuom cuotv nor.
  Sung jienv buoz tov Ziouv tengx
   njoux meih nyei fu'jueiv nyei maengc.
  Se yiem diuh diuh jaai-horngc nyei jauv-kuv,
   ninh mbuo laaix hnyouv sie huon mingh.
  20O Ziouv aac, hnamv mangc gaax!
   Meih hnangv naaiv nor zoux bun haaix dauh?
  M'sieqv dorn fungc oix zuqc nyanc ganh yungz nyei fu'jueiv,
   se nyanc ninh mbuo goux nyei gu'nguaaz?
  Sai mienh caux douc waac mienh
   horpc zuqc yiem Ziouv nyei singx dinc zuqc daix daic fai?
  21Mienh lunx mienh caux mienh gox mienh
   bueix wuov jaai-horngc nyei nie-mbung.
  Yie nyei houh saeng caux sieqv-dorn
   zuqc nzuqc ndaauv daix.
  Meih qiex jiez nyei hnoi meih daix ninh mbuo,
   daix yaac maiv korv-lienh.
  22Meih heuc weih gormx yie biei bung, dongh yie gamh nziex nyei mienh daaih haeqv yie
   hnangv heuc daaih jiex zipv nor.
  Ziouv qiex jiez nyei hnoi
   maiv maaih yietc dauh biaux duqv ndutv fai cuotv singx maengc.
  Yie goux yaac dorh hlo nyei fu'jueiv,
   yie nyei win-wangv daix nzengc mi'aqv.