1

Yesu Giduc Nyei Douh Zong

(Beiv mangc Lugaa 3:23-38)

1Yesu Giduc zoux Ndaawitv Hungh nyei zeiv-fun. Ndaawitv Hungh yaac zoux Apc^laa^ham nyei zeiv-fun. Ih zanc fiev naaiv se Yesu Giduc doic jiex doic nyei douh zong.
  2Apc^laa^ham zoux I^sakc nyei die.
   I^sakc zoux Yaakopv nyei die.
   Yaakopv zoux Yu^ndaa mbuo muoz-dorn doic nyei die.
   3Yu^ndaa zoux Beletv caux Zelaa nyei die. Ninh mbuo nyei maa heuc Taamaa.
   Beletv zoux Hetv^lon nyei die.
   Hetv^lon zoux Laam nyei die.
   4Laam zoux Am^mi^naa^ndapc nyei die.
   Am^mi^naa^ndapc zoux Naason nyei die.
   Naason zoux Sanx^mon nyei die.
   5Sanx^mon zoux Mbo^aatc nyei die. Mbo^aatc nyei maa heuc Laa^hapc.
   Mbo^aatc zoux O^mbetc nyei die. O^mbetc nyei maa heuc Lu^te.
   O^mbetc zoux Jetc^si nyei die.
   6Jetc^si zoux Ndaawitv Hungh nyei die.
  Ndaawitv Hungh zoux Saa^lo^morn nyei die. Saa^lo^morn nyei maa zinh ndaangc zoux U^li^yaa nyei auv.
   7Saa^lo^morn zoux Le^hox^mbo^am nyei die.
   Le^hox^mbo^am zoux Aa^mbi^yaa nyei die.
   Aa^mbi^yaa zoux Aasaax nyei die.
   8Aasaax zoux Ye^ho^saa^fatv nyei die.
   Ye^ho^saa^fatv zoux Yolam nyei die.
   Yolam zoux Utc^si^yaa nyei die.
   9Utc^si^yaa zoux Yotaam nyei die.
   Yotaam zoux Aa^hatc nyei die.
   Aa^hatc zoux He^se^ki^yaa nyei die.
   10He^se^ki^yaa zoux Maa^natv^se nyei die.
   Maa^natv^se zoux Aamon nyei die.
   Aamon zoux Yo^si^yaa nyei die.
   11Yo^si^yaa zoux Ye^ko^ni^yaa mbuo muoz-doic nyei die.
   Wuov zanc doix zuqc I^saa^laa^en Mienh zuqc caangv mingh Mbaa^mbi^lon Deic-Bung.
  12Zuqc caangv mingh liuz, nqa'haav Ye^ko^ni^yaa zoux Se^an^ti^en nyei die.
   Se^an^ti^en zoux Se^lupv^mbaa^mben nyei die.
   13Se^lupv^mbaa^mben zoux Aa^mbi^yutv nyei die.
   Aa^mbi^yutv zoux E^li^yaa^kim nyei die.
   E^li^yaa^kim zoux Aasor nyei die.
   14Aasor zoux Saax^ndokc nyei die.
   Saax^ndokc zoux Aakim nyei die.
   Aakim zoux E^li^utc nyei die.
   15E^li^utc zoux E^le^aa^saa nyei die.
   E^le^aa^saa zoux Matv^taan nyei die.
   Matv^taan zoux Yaakopv nyei die.
   16Yaakopv zoux Yosepv nyei die. Yosepv se Maa^li^yaa nyei nqox. Maa^li^yaa zoux Yesu nyei maa. Yesu dongh mienh heuc ⟨Giduc⟩ wuov dauh.
17Hnangv naaic, yiem Apc^laa^ham mingh taux Ndaawitv Hungh maaih ziepc feix doic mienh. Aengx yiem Ndaawitv Hungh mingh taux I^saa^laa^en Mienh zuqc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon Deic-Bung maaih ziepc feix doic. Aengx yiem zuqc guaatv mingh nyei ziangh hoc taux Giduc cuotv seix wuov zanc, maaih ziepc feix doic.

Yesu Giduc Cuotv Seix

(Beiv mangc Lugaa 2:1-7)

18Yesu Giduc cuotv seix nyei jauv-louc se hnangv naaiv. Yesu nyei maa, mbuox heuc Maa^li^yaa. Yosepv gorngv ziangh ninh mi'aqv. Ninh mbuo maiv gaengh juangc dorngx bueix jiex mv baac Maa^li^yaa maaih sin aqv, se yiem Singx Lingh nyei qaqv daaih. 19Ninh nyei nqox, Yosepv, se kuv mienh yaac maiv oix bun Maa^li^yaa dorng zuangx zuqc nyaiv. Ninh ziouc yiem hnyouv hnamv oix beic ndiev tuix.
20Yosepv yiem hnyouv hnangv naaiv nor hnamv. Maaih dauh Ziouv nyei fin-mienh daaih box mbeix mbuox ninh, “Ndaawitv nyei zeiv-fun, Yosepv aah! Maiv dungx gamh nziex. Gunv longc Maa^li^yaa zoux meih nyei auv aqv oc. Ninh maaih jienv wuov norm sin se Singx Lingh bun ninh maaih. 21Ninh oix duqv dauh dorn. Meih oix zuqc tengx wuov dauh dorn cuotv mbuox heuc Yesu, weic zuqc ninh oix njoux ninh nyei baeqc fingx leih ndutv ninh mbuo nyei zuiz.”
22Naaiv deix sic cuotv daaih weic bun doix nzengc zinh ndaangc Ziouv longc wuov dauh ⟨douc waac mienh⟩ gorngv nyei waac. Ninh gorngv,
  23“Maaih dauh maiv nziaauc jiex dorn nyei sieqv,
   oix maaih norm sin,
   yungz duqv dauh dorn.
  Ninh mbuo oix cuotv mbuox heuc I^maa^nu^en.”
  (Eix leiz se “Tin-Hungh caux mbuo yiem.”)
24Yosepv nyie daaih, ninh ei jienv Ziouv nyei fin-mienh mbuox nyei waac zoux, ziouc dorh Maa^li^yaa daaih zoux ninh nyei auv aqv. 25Mv baac ninh mbuo maiv nitv doic taux Maa^li^yaa duqv naaiv dauh dorn daaih. Yosepv tengx wuov dauh dorn cuotv mbuox heuc Yesu.