1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Baulo, ziux mbuo nyei Njoux Ziouv Tin-Hungh caux bun mbuo maaih lamh hnamv nyei Giduc Yesu nyei lingc zoux Giduc Yesu nyei ⟨gong-zoh.⟩
2Yie fiev fienx bun Ti^mo^tai, dongh weic mbuo sienx Ziouv dorngx zoux yie nyei cien dorn wuov dauh.
 Tov Zaangc Diex Tin-Hungh, yaac tov mbuo nyei Ziouv Giduc Yesu korv-lienh meih, ceix en ceix baengh orn bun meih.

Kuinx Ti^mo^tai Faix Fim Jaav Leiz

3Yie kuinx meih yiem njiec E^fe^so Zingh hnangv zinh ndaangc yie oix mingh Maa^si^ndo^nie wuov zanc yie kuinx meih nor. Yiem naaic maaih deix mienh zunh jaav doz-leiz, yie yaac oix meih hatc jienv maiv dungx bun ninh mbuo njaaux. 4Oix zuqc mbuox ninh mbuo guangc, maiv dungx bun hnyouv nzamc loz-hnoi nyei gouv-laic caux loz-hnoi ong-taaix nyei douh zong maiv haih jomc, doic jiex doic nyei mbuox. Naaiv deix sic kungx zoux gorn bun mienh nzaeng mingh nzaeng daaih hnangv, maiv tengx mienh sienx longx, haih hiuv duqv Tin-Hungh nyei za'eix. 5Yie hnangv naaiv nor hatc se weic bun meih mbuo laanh hnamv laanh. Laanh hnangv naaiv hnamv laanh oix zuqc longc cing-nzengc nyei hnyouv, longc kuv laangh fim, yaac zien-zien nyei sienx. 6Mv baac maaih deix mienh guangc naaiv deix jauv mingh pien, kungx nzaeng maiv lamh longc nyei sic hnangv. 7Ninh mbuo oix zoux fin-saeng njaaux Tin-Hungh nyei leiz-latc mv baac ninh mbuo gorngv nyei waac ninh mbuo ganh maiv mengh baeqc. Ninh mbuo ngaengc jienv gorngv nyei sic ninh mbuo ganh zungv maiv bieqc hnyouv.
8Se gorngv mienh longc duqv horpc nor, mbuo hiuv duqv leiz-latc se longx nyei. 9Mv baac oix zuqc jangx jienv leiz-latc se maiv zeiz weic kuv mienh liepc daaih. Leiz-latc liepc daaih weic mienh waaic mienh caux maiv muangx leiz nyei mienh, aengx caux maiv gan Tin-Hungh nyei, baamz zuiz nyei, maiv cing-nzengc nyei, caux mangc piex Tin-Hungh nyei, daix die daix maa nyei, caux daix mienh nyei mienh, 10maiv luonx horngc nyei, m'jangc hienx m'jangc nyei mienh, nimc mienh maaic nyei, caux gorngv-baeqc nyei, zoux jaav zorng-zengx nyei, yaac weic yietc zungv ngaengc zien doz-leiz nyei mienh. 11Naaiv zien doz-leiz se horpc zuqc ceng nyei Tin-Hungh jiu bun yie zunh wuov nyungc njang-laangc nyei kuv fienx.

Baulo Laengz Zingh Weic Zuqc Tin-Hungh Korv-Lienh Ninh

12Yie laengz zingh mbuo nyei Ziouv Giduc Yesu, dongh ceix qaqv bun yie wuov dauh, weic zuqc ninh funx yie ziepc zuoqv nyei ziouc paaiv yie zoux ninh nyei gong. 13Maiv gunv zinh ndaangc yie ki ninh, zoux doqc gorngv doqc ninh, Tin-Hungh korv-lienh yie weic zuqc wuov zanc yie maiv gaengh sienx Giduc, yie ganh zoux nyei yie yaac maiv hiuv. 14Mbuo nyei Ziouv ceix en camv-camv nyei ziouc bun yie kaux Giduc Yesu maaih sienx fim yaac maaih hnamv mienh nyei hnyouv.
15Giduc Yesu njiec baamh gen weic njoux zuiz-mienh. Naaiv joux waac za'gengh zien haic, puix duqv maanc mienh sienx. Yietc zungv zuiz-mienh yie ganh yaac zoux gauh waaic jiex wuov dauh. 16Mv baac Tin-Hungh korv-lienh yie, weic bun Giduc Yesu yiem yie bun cing ninh maaih nyei yietc zungv noic. Hnangv naaic, maiv gunv yie zoux gauh waaic jiex nyei zuiz-mienh, naaiv zoux nyungc zeiv bun nqa'haav daaih sienx ninh, duqv yietc liuz nyei maengc nyei mienh.
17Oix zuqc taaih yietc liuz yiem nyei Hungh Diex, dongh maiv haih daic, mbuo mangc maiv buatc nyei nduqc dauh Tin-Hungh. Yaac oix zuqc yietc liuz ceng taux maanc gouv maanc doic. ⟨Aamen.⟩
18Yie nyei dorn, Ti^mo^tai aah! Yie ih zanc heuc meih zoux nyei se ziux zinh ndaangc mienh douc daaih gorngv taux meih wuov deix waac, weic bun meih longc wuov deix waac zoux wuoqc ginc mborqv longx nyei jaax. 19Oix zuqc zanc-zanc sienx longx yaac maaih kuv laangh fim. Maaih deix mienh waaic laangh fim, ninh mbuo nyei sienx fim ziouc ndortv nzengc mi'aqv. 20Naaiv nyungc mienh maaih i dauh, mbuox heuc Hi^me^ne^atc caux Aa^lekv^saan^nde. Yie zorqv ninh mbuo jiu bun Saadaan mi'aqv, weic njaaux ninh mbuo maiv dungx ki Tin-Hungh.