5

Daux Gaux Tov Ziouv Korv-Lienh

  1O Ziouv aac, tov jangx jienv yie mbuo buangh nyei sic,
   mangc yie mbuo ndongc naaiv zuqc nyaiv.
  2Yie mbuo nzipc nyei buonc benx ganh fingx mienh nyei mi'aqv.
   Ganh norm guoqv nyei mienh duqv yie mbuo nyei biauv.
  3Yie mbuo benx maiv maaih die nyei guh hanh fu'jueiv,
   yie mbuo nyei maa yaac hnangv auv-guaav.
  4Yie mbuo oix zuqc maaiz wuom hopv.
   Yie mbuo nyei zaangh yaac oix zuqc maaiz.
  5Ninh mbuo geh jienv yie mbuo nyei jaang zeix yie mbuo.
   Yie mbuo kouv haic, maiv duqv hitv kuonx.
  6Yie mbuo nyiemc suei I^yipv caux Atc^si^lie
   weic duqv hnaangx gaux nyanc.
  7Yie mbuo nyei ong-taaix baamz zuiz, mv baac ih zanc maiv yiem aqv.
   Yie mbuo zuqc ndaam-dorng ninh mbuo nyei zuiz.
  8Zoux nouh nyei mienh gunv yie mbuo,
   yaac maiv maaih haaix dauh njoux yie mbuo biaux ndutv ninh mbuo nyei buoz-ndiev.
  9Yie mbuo maiv longc maengc nyei mingh lorz nyanc hopv,
   weic zuqc daix mienh nyei mienh nanv jienv nzuqc ndaauv yiem deic-bung-huaang.
  10Laaix ngorc hnaangx sin jorm,
   yie mbuo nyei ndopv yaac ndongc douz-louh jorm.
  11Yiem ⟨Si^on⟩ nyei m'sieqv dorn zuqc caa,
   yiem Yu^ndaa nyei fiuv-laangz maiv bueix jiex dorn nyei sieqv yaac zuqc caa.
  12Yie mbuo nyei bieiv zeiv zuqc ndoh jienv buoz ndiux
   yaac maiv maaih haaix dauh taaih mienh gox.
  13Houh saeng zuqc aapv morc mbuonv,
   dorn zuqc nyiex zaangh hniev lingh lingh king-king nyei.
  14Maiv maaih mienh gox mienh mingh yiem wuov zingh gaengh aqv.
   Mienh lunx mienh yaac maiv patv daanh baah.
  15Yie mbuo nyei hnyouv nyei njien-youh jiex mi'aqv.
   Yie mbuo cangx heix nyei jauv tiuv benx nzauh nyiemv nyei sic.
  16Ningv yiem yie mbuo nyei m'nqorngv ndortv mi'aqv.
   Yie mbuo baamz zuiz, ih zanc zuqc kouv aqv.
  17Weic naaiv deix sic yie mbuo nyei hnyouv kouv haic,
   yaac laaix naaiv deix sic yie mbuo nyei m'zing mbiouz-mbiouz wuov, maiv njang.
  18Weic zuqc Si^on Mbong benx ndau-huaang mi'aqv,
   benx hieh juv mingh mingh daaih daaih nyei dorngx.
  19Mv baac Ziouv aac, meih yietc liuz zoux hungh.
   Meih nyei hungh weic oix yiem jienv taux maanc gouv maanc doic.
  20Meih weic haaix diuc yietc liuz la'kuqv yie mbuo?
   Meih weic haaix diuc guangc yie mbuo ndongc naaiv lauh?
  21O Ziouv aac, tov bun yie mbuo nzuonx daaih lorz meih, yie mbuo ziouc duqv nzuonx daaih.
   Tov bun yie mbuo nyei hnoi-nyieqc nzuonx daaih siang nyei, hnangv loz-hnoi wuov nor.
  22Meih za'gengh yietc liuz nqemh yie mbuo fai?
   Meih za'gengh! qiex jiez yie mbuo taux daauh fai?