1

Yungz Maengc Nyei Doz

1-2Yie mbuo fiev gorngv taux yungz maengc nyei Doz. Maiv gaengh zeix lungh zeix ndau wuov zanc naaiv Doz zungv yiem nyei. Zinh ndaangc Doz caux Zaangc Diex yiem mv baac ih zanc hinc cuotv daaih bun yie mbuo buatc. Yie mbuo ganh haiz jiex nyei, m'zing yaac buatc liuz aqv. Yie mbuo nyei buoz yaac duqv hluo jiex. Naaiv yungz maengc nyei Doz hinc cuotv daaih, yie mbuo yaac duqv buatc ziouc zoux zorng-zengx gorngv taux naaiv yietc liuz nyei maengc.
3Yie mbuo buatc jiex yaac haiz jiex nyei ziouc zunh mbuox meih mbuo, oix bun meih mbuo caux yie mbuo jiu tong. Mbuo maaih jiu tong se mbuo caux Zaangc Diex yaac caux ninh nyei Dorn, Yesu Giduc, maaih jiu tong. 4Yie mbuo fiev naaiv deix jauv bun meih mbuo weic bun mbuo lomh nzoih njien-youh orn-lorqc.

Tin-Hungh Se Dongh Njang

5Naaiv se yie mbuo haiz Tin-Hungh nyei Dorn gorngv jiex nyei waac ziouc zunh mbuox meih mbuo. Ninh gorngv, “Tin-Hungh se dongh njang. Ninh maiv maaih yietc deix hmuangx.” 6Se gorngv mbuo gorngv mbuo caux Tin-Hungh jiu tong mv baac corc yangh hmuangx nyei jauv nor, mbuo kungx gorngv-baeqc hnangv, maiv ei zien leiz zoux. 7Mv baac se gorngv mbuo yiem njang hnangv Tin-Hungh yiem njang nor, mbuo ziouc laanh caux laanh jiu tong. Ninh nyei Dorn, Yesu, nyei nziaamv yaac nzaaux nzengc mbuo nyei yietc zungv zuiz.
8Se gorngv mbuo gorngv mbuo maiv maaih zuiz, naaiv se nduov ganh hnangv. Zien leiz maiv yiem mbuo nyei hnyouv aqv. 9Se gorngv mbuo nyiemc mbuo nyei zuiz, Tin-Hungh se ziepc zuoqv nyei, baengh fim nyei, ziouc guangc mbuo nyei zuiz caux mbuo zoux nyei yietc zungv waaic sic, fioux mbuo cing-nzengc daaih. 10Se gorngv mbuo gorngv mbuo maiv baamz zuiz, se dorngx hnangv mbuo zoux bun Tin-Hungh gorngv-baeqc nor. Tin-Hungh nyei waac yaac maiv yiem mbuo nyei hnyouv aqv.