1

Ne^haa^mi Weic Ye^lu^saa^lem Zingh Daux Gaux

1Naaiv se Haa^kaa^li^yaa nyei dorn, Ne^haa^mi, nyei waac.
 Yiem Aan^taa^se^sitv zoux Besie Guoqv nyei hungh diex nyic ziepc hnyangx wuov hnyangx, ⟨Kitv^lepv hlaax,⟩ yie yiem Susaax Domh Zingh wuov zanc,
2maaih dauh yie nyei gorx-youz, Haa^naa^ni, caux deix mienh yiem Yu^ndaa Deic-Bung daaih. Yie ziouc naaic taux zuqc guaatv mingh Mbaa^mbi^lon Guoqv duqv maengc cuotv aengx nzuonx daaih nyei Yiutai Mienh, yaac naaic Ye^lu^saa^lem Zingh nyei jauv-louc.
3Ninh mbuo mbuox yie, “Yiem Yu^ndaa Deic-Bung zuqc guaatv mingh duqv maengc cuotv aengx nzuonx daaih nyei mienh zuqc doh naanc kouv haic, yaac zuqc diev nyaiv. Ye^lu^saa^lem nyei zingh laatc mbaang, zingh gaengh yaac zuqc douz buov waaic nzengc.”
4Yie haiz naaiv deix waac, yie zueiz njiec nyiemv, nzauh ziex hnoi. Yie yiem lungh zaangc Tin-Hungh nyei nza'hmien zei maiv nyanc haaix nyungc yaac daux gaux. 5Yie gorngv,
“Ziouv, lungh zaangc nyei Tin-Hungh aac, meih se hlo haic, oix zuqc gamh nziex nyei Tin-Hungh. Meih ei jienv meih laengz nyei ngaengc waac hnamv dongh hnamv meih yaac ei jienv meih nyei leiz-latc zoux nyei mienh.
6Tov Ziouv nungx m'zing mangc yaac baeng m'normh muangx yie, meih nyei bou, ziangh hnoi ziangh muonz weic meih nyei bou, I^saa^laa^en Mienh, daux gaux. Yie nyiemc yie mbuo I^saa^laa^en Mienh baamz zuiz zoux dorngc bun meih, liemh yie ganh caux yie nyei douh zong mienh. 7Yie mbuo zoux waaic zoux orqv camv nyei bun meih. Yie mbuo maiv ei jienv meih paaiv bun meih nyei bou, Mose, nyei leiz-latc caux lingc caux leiz.
8“Tov Ziouv jangx jienv meih paaiv bun meih nyei bou, Mose, nyei waac. Meih gorngv, ‘Se gorngv meih mbuo maiv ziepc zuoqv nyei gan yie, yie oix bun meih mbuo nzaanx mingh yiem maanc fingx mbu'ndongx. 9Se gorngv meih mbuo nzuonx daaih lorz yie, yaac ei jienv yie nyei leiz-latc, maiv gunv meih mbuo zuqc nzaanx mingh taux lungh gorn gauh go jiex nyei dorngx, yie oix yiem wuov dorh meih mbuo nzuonx daaih gapv zunv yiem yie ginv daaih weic liepc yie nyei Mengh wuov norm dorngx.’
10“Naaiv deix mienh se meih nyei bou, meih ganh nyei baeqc fingx, dongh meih longc meih nyei domh qaqv caux meih henv haic nyei buoz njoux cuotv daaih nyei mienh. 11O Ziouv aac, tov meih baeng m'normh muangx yie, meih nyei bou, nyei daux gaux waac, caux a'hneiv taaih meih nyei mbuox wuov deix zuangx bou daux gaux nyei waac. Tov Ziouv tengx yie ih hnoi haih zoux duqv cuotv yaac bun hungh diex nqoi eix yie.”
 Wuov zanc yie zoux tengx hungh diex bouh diuv nyei domh jien.