1

Ziouv Hnamv Yaakopv Nyei Zeiv-Fun, I^saa^laa^en Mienh

1Naaiv se Ziouv longc Maa^laa^ki douc bun I^saa^laa^en Mienh nyei waac.
2Ziouv gorngv, “Yie hnamv meih mbuo.”
 Mv baac meih mbuo gorngv, “Ziouv hnangv haaix nor hnamv yie mbuo?”
 Ziouv aengx gorngv, “Esaau zoux Yaakopv nyei gorx maiv zeiz? Yie hnamv Yaakopv,
3mv baac yie nzorng Esaau. Yie zoux bun ninh nyei mbong-aiv dorngx benx ndau-huaang, zorqv ninh nzipc nyei dorngx jiu bun deic-bung-huaang nyei hieh juv yiem. 4Se gorngv Esaau nyei zeiv-fun, E^ndom Mienh, gorngv, ‘Maiv gunv yie mbuo zuqc mborqv baaic, yie mbuo aengx siang-ceix jiez baaic waaic nyei dorngx.’+”
 Nernh Jiex nyei Ziouv dau, “Ninh mbuo aengx ceix jiez daaih yaac duqv, mv baac yie oix caeqv nzengc. Mienh ziouc heuc wuov norm dorngx benx ‘Orqv nyei Deic-Bung,’ dongh Ziouv yietc liuz nouz nyei baeqc fingx.
5Meih mbuo ganh nyei m'zing oix duqv buatc naaiv deix sic. Meih mbuo ziouc gorngv, ‘Maiv gunv yiem I^saa^laa^en Deic-Bung nyei gapv-jaaix ga'nyiec maengx, Ziouv za'gengh hlo haic.’+”

Ziouv Daanh Sai Mienh

6“Dorn taaih ninh nyei die, bou yaac taaih ninh nyei ziouv. Se gorngv yie zoux meih mbuo nyei Die, meih mbuo weic haaix diuc maiv taaih yie? Se gorngv yie zoux meih mbuo nyei ziouv, meih mbuo weic haaix diuc maiv gamh nziex yie? O mangc piex yie nyei mbuox nyei sai mienh aah! Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv.
 “Meih mbuo naaic gaax, ‘Yie mbuo hnangv haaix nor mangc piex meih nyei mbuox?’
7“Meih mbuo dorh maaih uix nyei nyanc hopv daaih an yie nyei ziec-dorngh.
 “Meih mbuo gorngv, ‘Yie mbuo hnangv haaix nor zoux bun meih maaih uix?’
 “Se weic zuqc meih mbuo mangc piex Ziouv nyei dieh.
8“Meih mbuo dorh m'zing maengh nyei saeng-kuv daaih zoux ziec nyei ga'naaiv se maiv zeiz zoux orqv sic fai? Meih mbuo dorh buoz-zaux waaic, butv baengc nyei saeng-kuv daaih fongc horc bun yie se maiv zeiz orqv sic fai? Meih mbuo dorh naaiv deix ga'naaiv mingh bun saengv-ziouv mangc gaax, ninh a'hneiv meih mbuo, oix zipv meih mbuo fai?” Naaiv se Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv nyei waac.
9“Ih zanc gunv tov Tin-Hungh korv-lienh yie mbuo. Meih mbuo nyei buoz fongc horc naaiv nyungc ga'naaiv, Tin-Hungh oix korv-lienh meih mbuo haaix dauh fai?” Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv.
10Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “O feix duqv yiem meih mbuo mbu'ndongx maaih dauh mienh mingh guon jienv zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gaengh, bun meih mbuo maiv haih yiem yie nyei ziec-dorngh buov maiv lamh longc nyei douz. Yie maiv a'hneiv meih mbuo. Yie yaac maiv zipv yiem meih mbuo nyei buoz dorh daaih fongc horc bun yie nyei ga'naaiv.” 11Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Yiem mba'hnoi cuotv maengx mingh taux mba'hnoi ndortv maengx, yiem maanc fingx mbu'ndongx, mienh oix taaih yie nyei mbuox weih hlo. Yiem norm-norm dorngx ninh mbuo oix dorh hung caux cing-nzengc nyei ga'naaiv daaih dengv yie nyei mbuox fongc horc, weic zuqc yiem maanc fingx mbu'ndongx yie nyei mbuox weih hlo.
12“Mv baac meih mbuo ki yie nyei mbuox gorngv, ‘Ziouv nyei dieh maaih uix,’ yaac gorngv, ‘Mangc piex fongc horc bun Ziouv nyei nyanc hopv duqv nyei.’ ” 13Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Meih mbuo gorngv, ‘Za'gengh youx haic naaiv deix sic.’ Meih mbuo ziouc mangc maiv faaux mueic yie.”
 Ziouv gorngv, “Meih mbuo dorh nimc daaih nyei fai buoz-zaux waaic, butv baengc nyei saeng-kuv daaih ziec bun yie. Hnangv naaic yie gengh haih zipv meih mbuo nyei buoz fongc horc ziec nyei ga'naaiv fai?”
14Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, “Haaix dauh maaih yungh gouv longx nyei yiem ninh nyei yungh guanh, yaac houv jienv bun yie, mv baac daaux nzuonx ninh dorh dauh waaic fangx nyei saeng-kuv ziec bun Ziouv, pienx yie naaiv nyungc mienh oix zuqc zioux aqv, weic zuqc yie zoux domh hungh. Yiem maanc fingx mbu'ndongx, mienh oix zuqc taaih yie nyei mbuox.”