1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Baulo, ei Tin-Hungh nyei eix, zoux Giduc Yesu nyei ⟨gong-zoh.⟩
 Yie caux mbuo nyei gorx-youz, Ti^mo^tai,
2fiev fienx bun meih mbuo yiem Ko^lo^si Zingh, Tin-Hungh nyei mienh, dongh ziepc zuoqv nyei sienx Giduc nyei gorx-youz.
 Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Baulo Laengz Zingh Tin-Hungh

3Yie mbuo haaix zanc tengx meih mbuo daux gaux, yie mbuo zanc-zanc laengz zingh mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei Die, Tin-Hungh, 4weic zuqc yie mbuo haiz gorngv meih mbuo sienx longx Giduc Yesu yaac hnamv Tin-Hungh nyei zuangx mienh. 5Kuv fienx nyei zien doz taux meih mbuo naaic wuov zanc, meih mbuo haiz gorngv kuv fienx maaih lamh hnamv weic meih mbuo siou jienv wuov tin-dorngh. Weic naaiv meih mbuo cingx daaih sienx longx yaac hnamv mienh. 6Naaiv kuv fienx maaih mienh camv nyei sienx yaac hiaangx jienv mingh buangv lungh ndiev, hnangv yiem meih mbuo mbu'ndongx, meih mbuo haiz liuz kuv fienx wuov hnoi yaac mengh baeqc Tin-Hungh nyei en za'gengh hnangv haaix nor. 7Meih mbuo hiuv Tin-Hungh nyei en se meih mbuo yiem E^baa^faa hoqc daaih. E^baa^faa se yie mbuo hnamv haic juangc zoux bou nyei mienh, ziepc zuoqv nyei zoux Giduc nyei gong weic tengx yie mbuo. 8Ninh yaac mbuox yie mbuo, Singx Lingh bun meih mbuo za'gengh hnamv mienh.

Baulo Weic Ko^lo^si Jiu-Baang Jouh Tin-Hungh

9Weic naaiv, yiem yie mbuo haiz liuz meih mbuo nyei jauv-louc wuov hnoi, yie mbuo maiv dingh liouh nyei weic meih mbuo daux gaux, tov Tin-Hungh bun meih mbuo maaih yiem Singx Lingh daaih nyei cong-mengh caux hnyouv-zoih haih hiuv nzengc Tin-Hungh nyei za'eix. 10Meih mbuo yiem seix zaangc ziouc zoux puix Ziouv, yaac zanc-zanc zoux horpc ninh nyei hnyouv, haih zoux duqv nyungc-nyungc kuv sic, yaac yietc zei hiuv duqv Tin-Hungh. 11Tov Tin-Hungh longc ninh njang-laangc nyei qaqv bun meih mbuo yiem nyungc-nyungc sic maaih qaqv henv jiez daaih, meih mbuo ziouc maaih noic diev duqv maanc sic, yaac njien-youh nyei 12laengz zingh Zaangc Diex weic zuqc ninh bun meih mbuo puix duqv caux ninh nyei mienh maaih buonc yiem ninh njang haic nyei guoqv. 13Tin-Hungh njoux mbuo leih ndutv hmuangx nyei qaqv, suiv bieqc ninh Dorn-hnamv nyei guoqv. 14Ninh nyei Dorn zuoqc mbuo nzuonx daaih, se ninh guangc mbuo nyei zuiz.


Yesu Hlo Jiex Maanc Muotc

15Yesu se dongh mangc maiv buatc nyei Tin-Hungh nyei fangx zeiv. Ninh zoux Tin-Hungh nyei Dorn-hlo yaac gauh hlo jiex zeix daaih nyei maanc muotc. 16Tin-Hungh longc ninh zeix yiem lungh yiem ndau nyei maanc muotc daaih, maiv gunv mangc duqv buatc nyei fai mangc maiv buatc nyei, yiem ndaamv-lungh zueiz weic nyei, zoux ziouv nyei, maaih lingc maaih qaqv nyei. Tin-Hungh longc ninh nyei Dorn zeix maanc muotc daaih yaac zeix daaih weic ninh. 17Yesu yiem ndaangc maanc muotc. Yietc zungv yaac bangc ninh maaih yietc nyeic. 18Ninh zoux sin nyei m'nqorngv, se dongh jiu-baang nyei m'nqorngv, yaac zoux gorn bun sin ziangh jienv. Ninh dongh daic mingh aengx nangh daaih nyei daauh dauh, weic bun ninh yiem maanc muotc zoux da'yietv. 19Weic zuqc Tin-Hungh ganh dingc bun ninh nyei Dorn maaih Tin-Hungh ganh nyei fiem-fingx dunh yunh nzengc, 20yaac longc ninh bun maanc muotc caux ninh horpc hnyouv, maiv gunv yiem lungh yiem ndau nyei. Ninh longc ninh nyei Dorn yiem ziepc nzaangc jaax liouc cuotv nyei nziaamv bun maanc muotc caux ninh horpc daaih maaih baengh orn.
21Zinh ndaangc meih mbuo zoux nyei caux hnamv nyei waaic sic bun meih mbuo leih Tin-Hungh go, caux ninh zoux win-wangv mi'aqv. 22Mv baac ih zanc Tin-Hungh bun meih mbuo caux ninh horpc hnyouv se weic Giduc nyei orv sin zuqc daic, weic dorh meih mbuo mingh yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien cing-nzengc nyei, maiv maaih uix, maiv maaih dorngx daanh. 23Mv baac meih mbuo oix zuqc gan longx meih mbuo sienx nyei doz, liepc gorn-ndoqv wuonv, yaac maiv dungx bungx guangc dongh bun meih mbuo maaih lamh hnamv nyei kuv fienx. Naaiv se meih mbuo haiz nyei kuv fienx. Naaiv kuv fienx zungv zunh buangv lungh ndiev bun maanc mienh muangx. Yie, Baulo, yaac zoux kuv fienx nyei bou.

Baulo Zoux Jiu-Baang Nyei Gong

24Ih zanc yie orn-lorqc haic weic zuqc yie duqv weic meih mbuo siouc kouv. Giduc weic ninh nyei sin, dongh jiu-baang, siouc kouv. Yie nyei sin siouc kouv se weic tengx Giduc siouc nyei kouv dunh yunh nzengc. 25Tin-Hungh paaiv yie zoux jiu-baang nyei bou, bun yie maaih naaiv nyungc gong zoux weic tengx meih mbuo. Yie zoux nyei gong se oix zuqc zunh Tin-Hungh nyei doz nzoih nzengc. 26Naaiv doz se zinh ndaangc maanc gouv maanc doic Tin-Hungh maiv gaengh bun mbiaangx yaangh mv baac ih zanc mbiaangx yaangh cuotv daaih bun ninh nyei mienh hiuv. 27Tin-Hungh nyei za'eix se oix bun ninh nyei mienh hiuv duqv naaiv maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei sic ndongc haaix jaaix, ndongc haaix njang-laangc, yaac oix biux mengh bun fingx-fingx Janx hiuv. Naaiv maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei sic dongh naaiv aqv. Giduc yiem meih mbuo gu'nyuoz, se bun meih mbuo maaih lamh hnamv oix duqv buonc Tin-Hungh nyei njang-laangc. 28Yie mbuo ziouc zunh Giduc nyei jauv bun zuangx mienh muangx. Yie mbuo longc nyungc-nyungc cong-mengh kuinx mienh, njaaux mienh weic bun dauh dauh caux Giduc juangc maengc ziangh, ziouc dorh ninh mbuo taux Tin-Hungh nyei nza'hmien dunh yunh nzengc. 29Weic naaiv yie zoux gong kouv, longc nzengc Giduc bun nyei qaqv, dongh zanc-zanc yiem yie nyei hnyouv zoux gong nyei qaqv.