1

Jiez Gorn Waac

1Naaiv buonv sou fiev jienv gorngv Yesu Giduc laauc yaangh nyei sic, se Tin-Hungh jiu bun ninh weic bun Tin-Hungh nyei zuangx bou hiuv duqv maiv lauh oix maaih haaix nyungc sic cuotv. Giduc ziouc paaiv ninh nyei fin-mienh mingh mbuox ninh nyei bou, Yo^han, hiuv duqv naaiv deix sic. 2Yo^han yaac zoux zorng-zengx gorngv nzengc ninh buatc liuz nyei yietc zungv sic. Ninh gorngv nyei se Tin-Hungh nyei waac caux Yesu Giduc zoux nyei zorng-zengx.
3Doqc naaiv buonv sou nyei mienh maaih orn-lorqc aqv. Muangx haiz naaiv deix douc daaih nyei waac yaac ei jienv zoux nyei mienh yaac maaih orn-lorqc, weic zuqc naaiv deix sic oix cuotv nyei ziangh hoc taux fatv aqv.

Yo^han Fiev Bun Siec Norm Jiu-Baang Nyei Waac

4-5Yie, Yo^han, fiev bun yiem Esie Saengv nyei siec norm jiu-baang.
 Tov zinh ndaangc yiem, ih zanc yiem, nqa'haav oix daaih nyei Tin-Hungh, yaac tov yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien fu-sux ninh wuov deix siec norm lingh wuonh, yaac tov Yesu Giduc, dongh ziepc zuoqv nyei zoux zorng-zengx yaac zoux daic mingh nangh daaih nyei da'yietv dauh, se gunv nzengc baamh gen nyei maanc hungh wuov dauh, ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo yietc zungv.
 Yesu hnamv mbuo yaac longc ninh nyei nziaamv bun mbuo leih ndutv zuiz,
6yaac bun mbuo zoux ninh nyei guoqv nyei baeqc fingx yaac zoux sai mienh fu-sux ninh nyei die, Tin-Hungh. Ninh yietc liuz maaih njang-laangc, maaih qaqv taux maanc gouv maanc doic. ⟨Aamen.⟩
  7Mangc maah! Ninh caux jienv mbuonx daaih.
   Dauh dauh nyei m'zing oix duqv buatc ninh,
  liemh nzopv ninh wuov deix mienh yaac duqv buatc.
  Baamh gen nyei maanc fingx
   yaac oix laaix ninh bungx-sing bungx-qiex nyei nyiemv.
  Za'gengh oix zuqc hnangv naaic aqv. Aamen.
8Nernh Jiex nyei Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie zoux ⟨An^faa⟩ yaac zoux ⟨An^faa⟩ dongh zinh ndaangc yiem, ih zanc yiem, nqa'haav oix daaih wuov dauh.”

Yo^han Buatc Yesu Hinc Yaangh

9Yie, Yo^han, zoux meih mbuo nyei gorx-youz. Mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh, yie ziouc caux meih mbuo lomh nzoih siouc kouv, longc noic diev, yaac juangc zoux Tin-Hungh nyei guoqv nyei baeqc fingx. Weic yie zunh Tin-Hungh nyei doz yaac tengx Yesu zoux zorng-zengx, yie zuqc yiem Batc^mortv Koiv-Nzou. 10Yiem Ziouv nyei Hnoi, Singx Lingh gunv jienv yie, yie ziouc haiz yiem yie nqa'haav maengx maaih qiex gorngv waac hnangv nzatc nor mbui. 11Yie haiz gorngv, “Meih buatc nyei sic oix zuqc fiev jienv sou-njunc, juix mingh bun naaiv deix siec norm zingh nyei jiu-baang, se yiem E^fe^so, Saa^me^naa, Be^gaa^mam, Ti^yaa^ti^laa, Saa^nditc, Fi^laa^nden^fie caux Lau^ndi^sie Zingh nyei jiu-baang.”
12Yie huin nzuonx mangc gaax haaix dauh caux yie gorngv waac, ziouc buatc siec norm don dang nyei jiem-jaax. 13Yiem wuov deix jaax mbu'ndongx maaih dauh hnangv baamh mienh nor, zuqv jienv lui-ndaauv suoh taux zaux mingh, yaac maaih jiem-kou kou jienv la'kuotv. 14Ninh nyei mba'biei mbopv baeqc, hnangv ba'gi yungh baeqc nyei biei yaac hnangv sorng nor baeqc. M'zing yaac hnangv douz-mbietc. 15Ninh nyei zaux youc! youc wuov hnangv longc louh douz sinx daaih zien haic nyei dongh siqv nor. Qiex yaac hnangv wuom buangv mouh cuotv wuov nor mbui. 16Ninh nyei mbiaauc jieqv buoz nanv jienv siec norm hleix. Yiem nzuih cuotv zung i maengx laic nyei nzuqc ndaauv. Ninh nyei hmien njang haic, hnangv lungh aanx zanc nyei mba'hnoi wuov nor njang.
17Yie yietv buatc ninh, yie ziouc king njiec ninh nyei zaux-hlen hnangv daic mi'aqv nor. Ninh ziouc longc ninh nyei mbiaauc jieqv buoz maan jienv yie yaac gorngv, “Maiv dungx gamh nziex. Yie zoux Gorn yaac zoux Setv Mueiz, 18yaac zoux Ziangh Jienv Wuov Dauh. Yie daic mingh mv baac mangc gaax, ih zanc yie yietc liuz ziangh jienv taux maanc gouv maanc doic. Yie yaac nanv jienv daic nyei caux yiemh gen nyei forv-zeih.
19“Meih oix zuqc fiev jienv meih buatc jiex nyei, caux ih zanc buatc nyei, caux nqa'haav hingv oix cuotv daaih nyei sic. 20Gorngv taux yiem yie nyei mbiaauc jieqv buoz wuov deix siec norm hleix caux wuov deix siec norm don dang nyei jiem-jaax maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei eix leiz. Siec norm hleix se wuov deix siec norm jiu-baang nyei fin-mienh. Siec norm don dang nyei jaax se wuov deix siec norm jiu-baang.