1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Baulo, zoux gong-zoh. Maiv zeiz baamh mienh paaiv yie zoux fai orn yie zoux, se Yesu Giduc caux Yesu Giduc daic mingh bun ninh nangh daaih nyei Zaangc Diex Tin-Hungh, paaiv yie zoux.
2Yie caux yiem naaiv nyei gorx-youz fiev fienx bun meih mbuo Gaa^laa^tie Saengv nyei zuangx jiu-baang.
3Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.
4Giduc weic mbuo nyei zuiz siev ninh ganh nyei maengc weic njoux mbuo leih ndutv naaiv hiuang orqv nyei lungh ndiev. Naaiv se ei mbuo nyei Die, Tin-Hungh, nyei za'eix. 5Oix zuqc yietc liuz ceng Tin-Hungh taux maanc gouv maanc doic. ⟨Aamen.⟩

Zien Kuv Fienx Maaih Nduqc Nyungc Hnangv

6Yie mbuoqc horngh haic meih mbuo guangc longc Giduc nyei en heuc meih mbuo daaih wuov dauh ndongc naaic siepv, aengx mingh gan ganh nyungc kuv fienx. 7Zungv maiv maaih ganh nyungc kuv fienx. Yie hnangv naaiv nor gorngv weic zuqc maaih deix mienh jiuv lunc meih mbuo, yaac oix goiv pien Giduc nyei kuv fienx. 8Maiv gunv yie mbuo fai yiem tin-dorngh daaih nyei fin-mienh zunh ganh nyungc kuv fienx, maiv hnangv yie mbuo zunh bun meih mbuo wuov nyungc kuv fienx nor, bun ninh zuqc zioux aqv. 9Yie mbuo zungv gorngv jiex nyei, ih zanc yie aengx gorngv nzunc. Se gorngv haaix dauh zunh ganh nyungc kuv fienx bun meih mbuo muangx, maiv hnangv meih mbuo zinh ndaangc zipv wuov nyungc kuv fienx nor, tov bun wuov dauh zuqc zioux aqv.
10Yie hnangv naaiv nor gorngv se oix duqv mienh ceng yie fai oix bun Tin-Hungh ceng? Yie oix zoux bun mienh a'hneiv yie fai? Se gorngv yie corc oix zoux bun mienh a'hneiv nor, yie ziouc maiv zeiz Giduc nyei bou.

Tin-Hungh Paaiv Baulo Zoux Gong-Zoh

11Gorx-youz aac, yie oix meih mbuo hiuv duqv yie zunh nyei kuv fienx se maiv zeiz baamh mienh hnamv cuotv daaih nyei kuv fienx. 12Naaiv kuv fienx yie maiv zeiz yiem haaix laanh mienh zipv daaih, yaac maiv zeiz mienh njaaux yie, se Yesu Giduc ganh laauc yaangh bun yie.
13Meih mbuo haiz jiex yie zinh ndaangc gan longx Yiutai Mienh sienx nyei jauv wuov zanc, yie maiv nyaangc zingh hoic Tin-Hungh nyei jiu-baang, oix mietc nzengc jiu-baang. 14Caux yie dongh baan Yiutai Mienh, ei Yiutai Mienh sienx nyei jauv yie gauh bieqc bouc jiex, yaac gauh jorm hnyouv jiex gan ong-taaix mbuo nyei ei-douh.
15Mv baac yie maiv gaengh cuotv seix wuov zanc, Tin-Hungh ginv yie daaih yaac ei ninh nyei en heuc yie fu-sux ninh. Ninh a'hneiv 16zorqv ninh nyei Dorn laauc yaangh weic bun yie zunh ninh nyei Dorn nyei kuv fienx bun maanc fingx Janx muangx. Wuov zanc yie maiv caux haaix dauh baamh mienh caangh laangh. 17Yie yaac maiv mingh Ye^lu^saa^lem Zingh lorz dongh zoux ⟨gong-zoh⟩ ndaangc yie wuov deix. Yie siepv-siepv nyei mingh Aa^laa^mbie Deic-Bung, nqa'haav aengx nzuonx Ndaa^matv^gatc Zingh. 18Jiex liuz buo hnyangx yie cingx daaih mingh Ye^lu^saa^lem Zingh lorz Bide yaac caux ninh yiem wuov ziepc hmz hnoi. 19Mv baac cuotv liuz Ziouv nyei youz, Yaagorpc, yie maiv buatc ganh dauh ⟨gong-zoh⟩ aqv. 20(Yie dorng jienv Tin-Hungh mbuox meih mbuo, yie fiev naaiv deix waac se zien nyei. Yie maiv gorngv-baeqc.)
21Nqa'haav yie aengx mingh Silie caux Si^li^sie Deic nyei horngc zaangc. 22Wuov zanc yiem Yu^ndie Saengv zuangx jiu-baang nyei Giduc Mienh maiv buatc jiex yie. 23Ninh mbuo kungx haiz mienh gorngv, “Zinh ndaangc zoux doqc yie mbuo wuov dauh, ih zanc ninh zunh mbuox mienh sienx dongh zinh ndaangc ninh zoux doqc oix mietc nyei doz-leiz.” 24Hnangv naaic, ninh mbuo weic yie ceng Tin-Hungh.