1

Jiez Gorn Waac

1Yie, Baulo, ei Tin-Hungh nyei eix zoux Giduc Yesu nyei gong-zoh. Yie caux mbuo nyei youz, Ti^mo^tai, fiev fienx bun yiem Ko^lin^to Zingh, Tin-Hungh nyei jiu-baang, yaac fiev bun gormx Aa^kaa^yaa Saengv, Tin-Hungh nyei zuangx mienh.
2Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Baulo Ceng Tin-Hungh

3Mbuo oix zuqc ceng mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc nyei Die, Tin-Hungh, dongh korv-lienh mienh nyei Zaangc Diex, yaac zanc-zanc orn mbuo nyei hnyouv nyei Tin-Hungh. 4Mbuo maaih nyungc-nyungc kuonx naanh, ninh orn mbuo nyei hnyouv, weic bun mbuo aengx haih orn buangh zuqc haaix nyungc kuonx naanh nyei mienh nyei hnyouv. Tin-Hungh hnangv haaix nor orn mbuo nyei hnyouv, mbuo yaac hnangv wuov nor haih orn mienh nyei hnyouv. 5Mbuo hnangv haaix nor caux Giduc maaih buonc siouc kouv camv, mbuo yaac hnangv wuov nor kaux Giduc duqv Tin-Hungh orn hnyouv camv. 6Se gorngv yie mbuo siouc kouv, se weic bun meih mbuo duqv orn hnyouv yaac duqv njoux. Se gorngv Tin-Hungh orn yie mbuo nyei hnyouv, se weic bun meih mbuo duqv orn hnyouv, yaac tengx meih mbuo maaih noic diev duqv kouv, hnangv yie mbuo diev duqv kouv nor. 7Yie mbuo ziouc weic meih mbuo zanc-zanc maaih lamh hnamv dorngx, weic zuqc yie mbuo hiuv duqv hnangv meih mbuo maaih buonc caux yie mbuo siouc kouv, meih mbuo yaac maaih buonc duqv Tin-Hungh orn hnyouv hnangv ninh orn yie mbuo nyei hnyouv nor.
8Zuangx gorx-youz aac, yie mbuo oix meih mbuo hiuv yie mbuo yiem Esie Saengv buangh jiex nyei kouv naanc, hnangv hniev haic nyei ga'naaiv ndapv jienv sin nor, zungv laaic maiv duqv maengc ziangh. 9Yie mbuo yiem hnyouv haiz hnangv zuqc dingc daix daic, mv baac naaiv se weic bun yie mbuo maiv kaux yie mbuo ganh. Se bun yie mbuo kungx kaux Tin-Hungh, dongh haih bun daic mingh nyei mienh nangh daaih wuov dauh. 10Ninh njoux yie mbuo leih ndutv ciouv, haih hoic maengc nyei sic. Ninh aengx oix njoux yie mbuo. Yie mbuo ziouc kaux ninh maaih lamh hnamv ninh aengx oix njoux yie mbuo, 11weic zuqc meih mbuo tengx yie mbuo daux gaux. Hnangv naaic ziouc maaih mienh camv laengz zingh, Tin-Hungh weic zuqc Tin-Hungh dau mienh camv daux gaux nyei waac ceix en bun yie mbuo.

Baulo Tiuv Hnyouv Maiv Mingh Ko^lin^to Zingh

12Naaiv yie mbuo bungx waac-maux duqv nyei. Yie mbuo nyei hnyouv bun yie mbuo hiuv duqv yie mbuo yiem seix zaangc hnangv haaix nor yiem, yaac lengc jeiv nyei hnangv haaix nor caux meih mbuo jiu tong. Se Tin-Hungh bun yie mbuo zoux cing-nzengc nyei, hnyouv zingx nyei. Yie mbuo yaac maiv kaux baamh mienh nyei cong-mengh. Kungx kaux Tin-Hungh nyei en hnangv. 13-14Yie mbuo fiev bun meih mbuo nyei, se kungx fiev dongh meih mbuo haih doqc, haih hiuv nyei hnangv. Ih zanc meih mbuo kungx mengh baeqc deix baav yie mbuo hnangv, mv baac yie hnamv daaih meih mbuo oix manc-manc mengh baeqc nzengc yie mbuo. Hnangv naaiv, taux Ziouv Yesu aengx daaih wuov zanc, meih mbuo oix ceng yie mbuo, hnangv yie mbuo oix ceng meih mbuo nor.
15Weic zuqc yie nyei hnyouv funx dingc hnangv naaiv nor, yie daauh dangh oix mingh meih mbuo naaic, weic bun meih mbuo aengx duqv nzunc longx. 16Yie mingh Maa^si^ndo^nie yie oix yangh meih mbuo naaic mingh. Nzuonx nyei ziangh hoc aengx yangh naaic nzuonx, weic bun meih mbuo tengx yie cuotv jauv mingh Yu^ndie Saengv. 17Yie daav naaiv nyungc za'eix, meih mbuo buatc hnangv yie hnyouv maiv dingc fai? Yie kungx ei yie ganh nyei hnyouv daav za'eix fai? Yietc binc gorngv zeiz, yietc binc gorngv maiv zeiz. 18Yie ziangv jienv ziepc zuoqv nyei Tin-Hungh mbuox meih mbuo, yie mbuo laengz nyei waac maiv zeiz yietc binc gorngv zeiz, yietc binc gorngv maiv zeiz. 19Weic zuqc yie caux Silaa caux Ti^mo^tai zunh Tin-Hungh nyei Dorn, Yesu Giduc, nyei doz bun meih mbuo muangx. Giduc maiv zeiz yietc binc zeiz, yietc binc maiv zeiz. Daaux nzuonx yiem ninh nyungc-nyungc kungx “Zeiz.” 20Weic zuqc Tin-Hungh laengz nyei waac yietc zungv, Giduc bun cing se “Zeiz nyei.” Mbuo ziouc kaux Yesu Giduc gorngv, ⟨“Aamen”⟩ weic taaih Tin-Hungh. 21Tin-Hungh ganh bun yie mbuo caux jienv meih mbuo hiuv dingc mbuo caux Giduc juangc maengc ziangh. Ninh paaiv yie mbuo, 22yaac nqaapv jienv yienx, bun cing mbuo zoux ninh nyei mienh. Ninh yaac bun Singx Lingh yiem mbuo nyei hnyouv zoux dingc-zinh beu jienv nqa'haav oix duqv nyei nyungc-nyungc.
23Yie heuc Tin-Hungh tengx yie zoux zorng-zengx weic zuqc ninh hiuv duqv yie nyei hnyouv. Yie dingc maiv mingh Ko^lin^to Zingh se weic nyaangc meih mbuo. 24Yie mbuo maiv zeiz gunv meih mbuo nyei sienx fim. Yie mbuo caux meih mbuo juangc gong zoux, weic bun meih mbuo duqv njien-youh, weic zuqc meih mbuo kaux sienx fim liepc duqv wuonv aqv.