1

Sailatv Hungh Bun Yiutai Mienh Nzuonx Ninh Mbuo Nyei Guoqv

1Sailatv zoux Besie Guoqv nyei hungh daauh hnyangx wuov hnyangx, weic bun Ziouv longc Ye^le^mi douc nyei waac cuotv daaih doix-diuc,Ziouv dongz zuqc Sailatv Hungh nyei hnyouv, bun ninh fiev zeiv sou yaac zunh gormx ninh nyei guoqv gorngv,
2“Besie Guoqv nyei hungh diex, Sailatv, hnangv naaiv nor gorngv.
“ ‘Ziouv, lungh zaangc nyei Tin-Hungh, zorqv lungh ndiev maanc guoqv jiu bun yie. Ninh yaac paaiv yie yiem Yu^ndaa Deic-Bung, Ye^lu^saa^lem Zingh, weic ninh ceix norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv.
3Yiem meih mbuo zuangx mienh mbu'ndongx, da'faanh zoux Tin-Hungh nyei baeqc fingx wuov deix, tov ninh mbuo nyei Tin-Hungh caux ninh mbuo gorqv-mienh yiem. Gunv nzuonx Yu^ndaa Deic-Bung, Ye^lu^saa^lem Zingh, ceix zaangc Ziouv nyei biauv, se I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, dongh yiem Ye^lu^saa^lem wuov dauh Tin-Hungh nyei biauv. 4Maaih haaix dauh zuqc guaatv daaih nyei mienh, maiv gunv yiem haaix norm dorngx, bun wuov norm dorngx nyei mienh tengx jiem nyaanh caux qiemx longc nyei ga'naaiv caux saeng-kuv. Cuotv liuz naaiv, sueih mienh cuotv fim fongc horc ga'naaiv weic Ye^lu^saa^lem Zingh, zaangc Tin-Hungh nyei biauv.’+”

Zuqc Guaatv Mingh Nyei Mienh Nzuonx Ye^lu^saa^lem

5Yu^ndaa caux Mben^yaa^min Fingx nyei bungh buonc bieiv zeiv caux sai mienh caux ⟨Lewi Mienh,⟩ se dongh Tin-Hungh dongz zuqc hnyouv nyei yietc zungv mienh, ziouc liuc leiz nzuonx Ye^lu^saa^lem ceix zaangc Ziouv nyei biauv. 6Yiem nitv fatv ninh mbuo wuov deix mienh bun ga'naaiv weic tengx ninh mbuo. Bun nyaanh jaa-dorngx, bun jiem, bun qiemx longc nyei ga'naaiv caux saeng-kuv, aengx caux maaih jaax-zinh nyei ga'naaiv. Cuotv liuz naaiv deix, ganh ca'lengc maaih mienh cuotv fim fongc horc ga'naaiv. 7Sailatv Hungh Diex aengx zorqv cuotv zaangc Ziouv nyei biauv nyei jaa-dorngx, dongh zinh ndaangc Ne^mbu^katv^netv^saa Hungh yiem Ye^lu^saa^lem caangv daaih an jienv ninh ganh nyei zienh nyei miuc-biauv. 8Besie Guoqv nyei hungh, Sailatv, paaiv goux hungh diex nyei jaa-dingh nyei jien, Mitv^le^ndaatc, zorqv naaiv deix jaa-dorngx cuotv daaih. Mitv^le^ndaatc saauv liuz aengx bun Yu^ndaa nyei domh jien, Setv^mbatc^saa.
9Jaa-dorngx nyei soux mouc maaih hnangv naaiv.