1

1Yie, Baulo, zoux Yesu Giduc nyei bou. Tin-Hungh ginv yie daaih zoux ⟨gong-zoh⟩ yaac paaiv yie zunh ninh nyei kuv fienx. 2Naaiv kuv fienx zinh ndaangc Tin-Hungh laengz liuz aqv, yaac longc ninh nyei zuangx ⟨gong-zoh⟩ fiev jienv wuov Ging-Sou. 3Kuv fienx gorngv ninh nyei Dorn, mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc, cuotv seix daaih benx dauh baamh mienh, zoux Ndaawitv nyei Zeiv-Fun. 4Cing-nzengc nyei Singx Lingh yaac bun cing ninh zoux Tin-Hungh nyei Dorn, weic zuqc ninh daic mingh, Tin-Hungh longc domh qaqv bun ninh aengx nangh daaih. 5Tin-Hungh longc ninh ceix en bun yie mbuo zoux gong-zoh, weic ninh nyei mengh dorh maanc fingx mienh sienx yaac muangx ninh nyei waac. 6Liemh meih mbuo Lomaa Zingh nyei mienh, Tin-Hungh yaac heuc daaih benx Yesu Giduc nyei mienh mi'aqv.
7Yie ziouc fiev fienx bun meih mbuo yiem Lomaa Zingh nyei zuangx mienh, dongh Tin-Hungh hnamv yaac heuc daaih benx ninh ganh nyei mienh wuov deix.
 Tov mbuo nyei Zaangc Diex Tin-Hungh caux Ziouv Yesu Giduc ceix en ceix baengh orn bun meih mbuo.

Baulo Oix Mingh Yiem Douc Lomaa Zingh

8Da'yietv, Yesu Giduc bun yie weic meih mbuo zuangx mienh laengz zingh yie nyei Tin-Hungh, weic zuqc lungh ndiev mienh haiz gorngv meih mbuo sienx duqv longx. 9Tin-Hungh, dongh yie buangv hnyouv tengx zoux gong zunh ninh nyei Dorn nyei kuv fienx wuov dauh, haih tengx yie zoux zorng-zengx. Ninh hiuv duqv yie haaix zanc daux gaux yie tih taux meih mbuo. 10Yie oix mingh meih mbuo naaic lauh haic aqv, mv baac mingh maiv ziangh. Yie tov Tin-Hungh, se gorngv ei ninh nyei za'eix, koi jauv bun yie ih zanc maaih qangx duqv mingh meih mbuo naaic.
11Yie za'gengh! oix buatc haic meih mbuo, weic bun meih mbuo duqv Singx Lingh nyei zingh nyeic ziouc tengx meih mbuo sienx gauh henv. 12Yie gorngv nyei se, meih mbuo duqv buatc yie nyei sienx fim, yie yaac duqv buatc meih mbuo nyei sienx fim, laanh ziouc haih tengx laanh sienx gauh henv.
13Zuangx gorx-youz aac, yie oix meih mbuo hiuv duqv yie jiez ziex nzunc hnyouv oix mingh meih mbuo naaic mv baac maaih sic zorv jienv, mingh maiv ziangh. Yie oix mingh meih mbuo naaic, yiem meih mbuo mbu'ndongx dorh mienh sienx Ziouv hnangv yie yiem camv-fingx Janx mbu'ndongx dorh nor. 14Maiv gunv haaix nyungc mienh, yiem mungv fai yiem lomc nyei, doqc jiex sou fai maiv doqc jiex sou nyei, yie ndongc haaix zungv qiemx zuqc tengx. 15Weic naaiv yie za'gengh oix zunh kuv fienx bun meih mbuo Lomaa Zingh nyei mienh.

Kuv Fienx Nyei Domh Qaqv

16Yie zungv maiv nyaiv kuv fienx weic zuqc naaiv kuv fienx se Tin-Hungh nyei domh qaqv haih njoux yietc zungv sienx nyei mienh, njoux Yiutai Mienh ndaangc, nqa'haav cingx taux fingx-fingx Janx. 17Naaiv kuv fienx biux mengh Tin-Hungh hnangv haaix nor bun mienh caux ninh horpc hnyouv, se yiem gorn oix zuqc sienx yaac sienx taux setv mueiz. Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor,
  “Haaix dauh sienx kaux Tin-Hungh
   ziouc caux Tin-Hungh horpc hnyouv,
    wuov dauh duqv ziangh jienv.”

Lungh Ndiev Mienh Yietc Zungv Baamz Zuiz

18Tin-Hungh yiem wuov tin-dorngh biux mengh ninh nouz haic mienh mangc piex ninh, yaac nouz haic mienh zoux nyei yietc zungv waaic sic. Ninh mbuo zoux nyei waaic sic muangh jienv zien leiz, maiv bun mienh hiuv. 19Tin-Hungh ziouc dingc ninh mbuo nyei zuiz, weic zuqc ninh mbuo haih hiuv duqv Tin-Hungh. Se Tin-Hungh ganh biux mengh bun ninh mbuo hiuv. 20Yiem zeix lungh zeix ndau daaih wuov zanc, Tin-Hungh yietc liuz yiem nyei domh qaqv caux ninh nyei fiem-fingx, maiv gunv m'zing mangc maiv buatc mv baac Tin-Hungh bun mienh mengh mengh hiuv duqv nyei. Buatc Tin-Hungh zeix daaih nyei ga'naaiv ziouc bun ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh aqv. Ninh mbuo ziouc maiv maaih dorngx jaiv sin. 21Ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh mv baac maiv taaih ninh zoux Tin-Hungh yaac maiv laengz zingh ninh. Ninh mbuo hnamv nyei jauv ziouc maiv lamh longc aqv. Hnyouv hngongx yaac hmuangx mi'aqv. 22Ninh mbuo ceng ganh cong-mengh mv baac ninh mbuo hngongx haic. 23Ninh mbuo horpc zuqc zaangc yietc liuz ziangh, njang-laangc nyei Tin-Hungh. Daaux nzuonx ninh mbuo zaangc miuc-fangx, dongh haih daic nyei mienh nyei fangx zeiv caux norqc caux saeng-kuv caux nyorng ndau nyei ga'naaiv nyei fangx. 24Weic naaiv, Tin-Hungh sueih ninh mbuo ei ganh nyei hnyouv hanc zoux laih hlopv nyei sic, longc ninh mbuo nyei sin, laanh caux laanh zoux nyaiv haic nyei sic. 25Ninh mbuo dorh Tin-Hungh nyei zien leiz goiv benx jaav leiz daaih longc. Ninh mbuo buoqc zaangc zeix daaih nyei ga'naaiv div Zeix Maanc Muotc Wuov Dauh, dongh mienh yietc liuz oix zuqc ceng wuov dauh. ⟨Aamen.⟩
26Laaix mienh hnangv naaiv nor zoux, Tin-Hungh sueih ninh mbuo ei ganh nyei hnyouv hanc zoux nyaiv haic nyei sic. M'sieqv dorn horpc zuqc longc m'jangc dorn, daaux nzuonx m'sieqv longc m'sieqv. 27M'jangc dorn yaac fih hnangv nyei guangc m'sieqv dorn maiv longc. M'jangc dorn hanc oix longc m'jangc hnangv douz zieqc jienv hnyouv nor jorm, laanh caux laanh zoux nyaiv haic nyei sic. Ninh mbuo zoux nyei waaic sic ziouc winh bun ninh mbuo ganh aqv. 28Laaix mienh hnyouv ngaengc, maiv oix hiuv Tin-Hungh, Tin-Hungh cingx daaih maiv gunv ninh mbuo. Sueih ninh mbuo gan ninh mbuo ganh waaic haic nyei hnyouv zoux maiv horpc zuqc zoux nyei sic. 29Ninh mbuo kungx zoux nyungc-nyungc waaic haic, orqv haic nyei sic, mauv ga'naaiv, laanh caux laanh zoux maiv benx nyei jauv. Ninh mbuo mueic jieqv, daix mienh, nzaeng jaax, nduov mienh, hnamv oix hoic mienh, gorngv waac-huv, 30pien buix daanh mienh, nzorng Tin-Hungh, gorngv doqc mienh, zoux maux, ceng-hlo, daav za'eix zoux waaic sic, maiv muangx diex maac. 31Ninh mbuo hngongx, maiv ei laengz nyei waac zoux, maiv hnamv mienh yaac maiv korv-lienh mienh. 32Ninh mbuo hiuv duqv Tin-Hungh nyei leiz gorngv zoux naaiv nyungc sic nyei mienh oix zuqc daic. Maiv daan ninh mbuo ganh zoux hnangv, mienh zoux, ninh mbuo yaac a'hneiv nyei.