1

1Utc^si^yaa, Yotaam, Aa^hatc caux He^se^ki^yaa zoux Yu^ndaa hungh nyei ziangh hoc, Yo^aatc nyei dorn, Ye^le^mbo^am, zoux I^saa^laa^en nyei hungh gunv nyei hnoi-nyieqc, Mbe^e^li nyei dorn, Ho^se^yaa, zipv Ziouv nyei waac.

Ho^se^yaa Nyei Auv Caux Fu'jueiv

2Ziouv longc Ho^se^yaa douc daauh nzunc waac, Ziouv gorngv mbuox ninh, “Meih oix zuqc mingh lorz dauh maaic buonv-sin nyei sieqv zoux auv, yaac duqv maaic sin mienh nyei fu'jueiv, weic zuqc naaiv norm deic-bung maaih hienx nyei sic hlo haic laaix ninh mbuo guangc Ziouv. ” 3Weic naaiv Ho^se^yaa mingh longc Ndipc^laa^im nyei sieqv, Go^me. Go^me ziouc maaih jienv sin, yungz duqv dauh dorn bun Ho^se^yaa.
4Ziouv gorngv mbuox Ho^se^yaa, “Oix zuqc tengx ninh cuotv mbuox heuc, Yitv^le^en, weic zuqc aengx maiv lauh yie oix dingc Ye^hu nyei zeiv-fun nyei zuiz, laaix Ye^hu yiem Yitv^le^en daix mienh, bun nziaamv liouc cuotv. Yie yaac oix bun I^saa^laa^en nyei zeiv-fun nyei guoqv zutc. 5Taux wuov hnoi yie oix yiem Yitv^le^en Horngz wuotv nauv I^saa^laa^en nyei juang-zinx.”
6Go^me aengx maaih jienv sin, yungz duqv dauh sieqv. Ziouv gorngv mbuox Ho^se^yaa, “Oix zuqc tengx ninh cuotv mbuox heuc Lo Lu^haa^maa. Weic zuqc yiem naaiv mingh yie maiv korv-lienh I^saa^laa^en nyei zeiv-fun, zungv maiv guangc ninh mbuo nyei zuiz. 7Mv baac yie oix korv-lienh Yu^ndaa nyei zeiv-fun, yaac bun Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, njoux ninh mbuo. Yie maiv zeiz longc juang-zinx fai nzuqc ndaauv fai mborqv jaax nyei jauv fai maaz fai geh maaz baeng njoux ninh mbuo.”
8Go^me bun Lo Lu^haa^maa guangc liuz nyorx, ninh aengx maaih jienv sin, yungz duqv dauh dorn. 9Ziouv gorngv, “Oix zuqc cuotv ninh nyei mbuox heuc Lo Ammi weic zuqc meih mbuo maiv zoux yie nyei baeqc fingx. Yie yaac maiv zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh.

I^saa^laa^en Aengx Duqv Ceix Jiez Daaih Hnangv Loz Wuov Nor

10“Mv baac I^saa^laa^en nyei mienh soux oix hnangv koiv nyei saa-ziou, hlaau maiv duqv yaac saauv maiv hingh. Yiem Tin-Hungh gorngv mbuox jiex ninh mbuo, ‘Meih mbuo maiv zeiz yie nyei baeqc fingx,’ yiem wuov norm dorngx Tin-Hungh heuc ninh mbuo, ‘Ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei naamh nyouz.’ 11Yu^ndaa nyei zeiv-fun caux I^saa^laa^en nyei zeiv-fun yietc zungv duqv gapv zunv daaih, weic ganh liepc yietc dauh zoux bieiv zeiv. Meih mbuo ziouc yiem naaic norm deic-bung faaux mingh, weic zuqc Yitv^le^en nyei hnoi za'gengh hlo haic aqv.