1

Jopv-Nyeic Faanv

1Naaiv se Be^tu^en nyei dorn, Yo^en, zipv Ziouv nyei waac gorngv,
  2Meih mbuo mienh gox mienh aah!
   Muangx naaiv deix waac maah!
  Yiem deic-bung nyei yietc zungv baeqc fingx
   oix zuqc baeng m'normh muangx.
  Yiem meih mbuo ziangh nyei hnoi-nyieqc
   fai meih mbuo nyei ong-taaix nyei hnoi-nyieqc,
   maaih naaiv nyungc sic cuotv jiex nyei fai?
  3Zorqv naaiv deix sic mbuox meih mbuo nyei fu'jueiv,
   yaac bun meih mbuo nyei fu'jueiv gorngv mbuox ninh mbuo nyei fu'jueiv,
   yaac bun ninh mbuo nyei fu'jueiv gorngv mbuox ninh mbuo nyei fun-faqv.
  4Jopv-nyeic guanh nyanc zengc nyei,
   domh jopv-nyeic daaih nyanc.
  Domh jopv-nyeic nyanc zengc nyei,
   jopv-nyeic ndaix daaih nyanc.
  Jopv-nyeic ndaix nyanc zengc nyei,
   jopv-nyeic tiux daaih nyanc.
  5Diuv nquin nyei mienh aah! Oix zuqc nyie daaih nyiemv.
   Hopv diuv nyei mienh aah! Oix zuqc nzauh nyiemv,
  weic zuqc gaam nyei diuv dangx mi'aqv,
   maiv taux meih mbuo nyei nzuih aqv.
  6Maaih guanh henv haic nyei fingx, zungv saauv maiv hingh,
   daaih mborqv yie nyei deic-bung.
  Wuov fingx nyei nyaah hnangv sienh nyei nyaah,
   ninh nyei nyaah ngau hnangv sienh nyeiz nyei nyaah ngau.
  7Ninh baaic waaic yie nyei a'ngunc hmei
   yaac pai yie nyei ngongh nyorx biouv ndiangx,
  ninh maeqv nzengc ndiangx-ndopv,
   maeqv liuz zoi guangc,
   ndiangx-nquaah mbopv baeqc nyei.
  8Oix zuqc nzauh nyiemv hnangv dauh maiv bueix jiex dorn nyei sieqv zuqv jienv la'maah ndie-cou,
   nzauh nyiemv ninh lunx nyei ziangh hoc gorngv ziangh ninh wuov dauh nqox.
  9Fongc horc nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv
   yiem Ziouv nyei biauv dangx mi'aqv.
  Fu-sux Ziouv nyei sai mienh ziouc nzauh nyiemv.
  10Lingh deic huaang nzengc mi'aqv.
   Ndau mborngx nqaai nyei.
  Weic zuqc mbiauh zuqc mietc,
   siang-a'ngunc diuv nqaai mingh,
   ga'lanv youh yaac dangx mi'aqv.
  11Zoux ndeic nyei mienh aah! Oix zuqc nzauh aqv.
   Fioux a'ngunc hmei nyei mienh aah! Oix zuqc nzauh nyiemv.
  Weic zuqc mbiauh witv caux mbiauh mbaali,
   liemh lingh deic nyei gaeng-zuangx zuqc mietc nzengc.
  12A'ngunc hmei nqaai nzengc.
   Ngongh nyorx biouv ndiangx nyaux mi'aqv.
  Ziqc liouh biouv, daau ndiangx caux ba'jaauh ndiangx,
   caux yietc zungv lomc-huaang nyei ndiangx kou nqaai nzengc.
  Zuangx mienh nyei njien-youh
   zitc nzengc mi'aqv.

Oix Zuqc Goiv Hnyouv Lorz Tin-Hungh

  13Sai mienh aah! Meih mbuo oix zuqc zuqv jienv la'maah ndie-cou nzauh nyiemv,
   meih mbuo yiem ziec-dorngh fu-sux nyei sai mienh aah! Oix zuqc qaqv nyiemv mbui,
  meih mbuo fu-sux yie nyei Tin-Hungh nyei mienh aah!
   Daaih maah! Zuqv jienv la'maah ndie-cou jiex muonz,
  weic zuqc fongc horc nyei laangh ziqc caux ciev ziec nyei ga'naaiv
   yiem meih mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv dangx mi'aqv.
  14Oix zuqc dingc ziangx norm zei maiv nyanc haaix nyungc nyei hnoi,
   heuc mienh gapv zunv daaih zoux leiz-baaix.
  Heuc zuangx ⟨mienh gox⟩
   caux yiem deic-bung nyei yietc zungv baeqc fingx
  daaih taux Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei biauv
   heuc jienv tov Ziouv.
  15Kouv aqv! Wuov norm hnoi oix taux.
   Ziouv nyei hnoi taux fatv aqv,
  oix yiem Nernh Jiex Wuov Dauh daaih
   yaac benx norm bun nyungc-nyungc zuqc mietc nyei hnoi.
  16Nyanc hopv dorng jienv yie mbuo nyei m'zing dangx mi'aqv,
  yiem yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei biauv nyei
   njien-youh caux orn-lorqc jiex mi'aqv, maiv zeiz?
  17Ga'naaiv-nyim yiem ndau-ndiev
   huv mi'aqv.
  Siou ga'naaiv nyei dorngx zuqc guangc huaang,
   lamz yaac huv waaic njiec,
   weic zuqc mbiauh kou nqaai mi'aqv.
  18Saeng-kuv qaqv heuc,
   ngongh guanh yaac lunc
  weic zuqc ninh mbuo maiv maaih miev-ciangv.
   Ba'gi yungh caux yungh guanh fih hnangv nyei zuqc kouv.
  19O Ziouv aah! Yie heuc jienv tov meih
   weic zuqc douz buov mietc deic-bung-huaang nyei miev-ciangv.
   Douz-mbietc buov nzengc lomc-huaang nyei ndiangx.
  20Liemh hieh zoih heuc jienv tov meih,
   weic zuqc ndoqv nyei wuom nqaai mi'aqv.
   Douz yaac buov waaic lomc-huaang nyei miev-ciangv.