1

1Dongh Aamon nyei dorn, Yo^si^yaa, zoux Yu^ndaa nyei hungh gunv nyei ziangh hoc, Se^fan^yaa duqv zipv Ziouv nyei waac. Se^fan^yaa se Kusi nyei dorn, Ge^ndaa^li^yaa nyei fun, Aa^maa^li^yaa nyei faqv. Aa^maa^li^yaa se He^se^ki^yaa nyei dorn.

Yu^ndaa Zuqc Dingc Zuiz Nyei Hnoi Oix Taux

  2“Da'faanh yiem ndau-beih nyei nyungc-nyungc ga'naaiv,
   yie oix guaatv mingh nzengc.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  3“Yie oix guaatv nzengc liemh baamh mienh, liemh saeng-kuv.
   Yie oix guaatv nzengc yiem ndaamv-lungh nyei norqc caux koiv nyei mbiauz.
  Yie oix mbienv nzengc orqv mienh.
   Yie oix zorqv baamh mienh pai guangc,
   maiv bun yiem ndau-beih.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.

Gorngv Yu^ndaa

  4“Yie oix sung yie nyei buoz mborqv Yu^ndaa,
   yaac mborqv yiem Ye^lu^saa^lem nyei zuangx mienh.
  Yie oix zorqv yiem naaiv norm dorngx gan ⟨Mbaa^an zienh⟩ zengc njiec wuov deix pai guangc,
   liemh maiv maaih haaix dauh jangx duqv zaangc Mbaa^an, fu-sux ninh, wuov deix sai mienh nyei mbuox.
  5Yie oix mietc nzengc yiem biauv-ngorh gu'nguaaic
   baaix lungh zaangc nyei maanc muotc wuov deix mienh.
  Yie oix mietc baaix Ziouv aengx ziangv jienv ninh houv waac
   corc aengx ziangv jienv Minkom zienh houv waac nyei mienh,
  6se oix mietc huin nqaang maiv gan Ziouv,
   fai maiv lorz Ziouv, maiv naaic ninh wuov deix mienh.
  7Oix zuqc sekv nzieqc nyei yiem Ziouv Tin-Hungh nyei nza'hmien,
   weic zuqc Ziouv nyei hnoi taux fatv aqv.
  Ziouv liuc leiz ziangx ga'naaiv fongc horc ziec,
   zorqv ninh cingv nyei kaeqv mienh saax cing-nzengc.
  8Taux Ziouv ziec nyei hnoi,
   yie oix dingc zuangx jien caux hungh dorn nyei zuiz,
   yaac dingc yietc zungv zuqv ganh fingx mienh nyei lui-houx wuov deix nyei zuiz.
  9Taux wuov hnoi yie oix dingc yietc zungv laamx jiex gaengh mbaeqv wuov deix mienh nyei zuiz,
   caux zoux doqc gorngv-baeqc nduov weic bun ninh mbuo nyei ziouv maaih ga'naaiv buangv biauv wuov deix.”
  10Ziouv gorngv, “Taux wuov hnoi,
  yiem Mbiauz-Gaengh maaih heuc nyei qiex mbui.
   Yiem da'nyeic kang Ye^lu^saa^lem Zingh maaih nyiemv nyei qiex.
   Yiem wuov mbong qom-qaau nyei mbui.
  11Yiem wuov ndiev kang Ye^lu^saa^lem nyei mienh oix zuqc nyiemv aqv,
   weic zuqc meih mbuo yietc zungv zoux saeng-eix nyei mienh oix zuqc mietc nzengc,
   nziang nyaanh maaiz maaic nyei mienh oix zuqc pai guangc aqv.
  12Taux wuov zanc yie oix longc dang ziux lorz gormx Ye^lu^saa^lem.
   Yie oix dingc kungx kaux ganh nyei za'eix wuov deix,
   se hnangv diuv-njoqc gitv jienv lauh nyei mienh.
  Ninh mbuo yiem hnyouv hnamv,
   ‘Ziouv maiv zoux longx,
   yaac maiv zoux ciouv.’
  13Ninh mbuo nyei zinh zoih oix zuqc luv mingh,
   ninh mbuo nyei biauv oix zuqc benx biauv-huaang.
  Maiv gunv ninh mbuo gomv biauv,
   ninh mbuo yaac maiv duqv yiem.
  Maiv gunv ninh mbuo zuangx a'ngunc biouv huingx,
   ninh mbuo yaac maiv duqv hopv huingx cuotv nyei a'ngunc diuv.”

Ziouv Nyei Domh Hnoi

  14Ziouv nyei domh hnoi taux fatv aqv,
   za'gengh fatv yaac oix siepv-siepv nyei taux.
  Yiem Ziouv nyei hnoi maaih siem haic nyei qiex mbui,
   mborqv jaax henv nyei baeng heuc duqv hnyouv mun haic.
  15Wuov norm hnoi se Ziouv qiex jiez nyei hnoi,
   benx norm zuqc kouv, zuqc hnyouv mun nyei hnoi,
  benx norm zuqc baaic, zuqc mietc huaang nyei hnoi,
   benx norm mapv maengh mapv hmuangx nyei hnoi,
   benx norm mbuonx hoz, jieqv nyei hnoi,
  16se benx norm biomv jorng heuc mborqv jaax nyei qiex mbui nyei hnoi,
   oix mborqv weih wuonv nyei zingh caux yiem zingh gorqv hlang nyei laauh.
  17Yie oix bun mienh zuqc zeqc naanc,
   ninh mbuo ziouc yangh jauv hnangv m'zing maengh nyei mienh,
   laaix ninh mbuo baamz zuiz dorngc Ziouv.
  Ninh mbuo nyei nziaamv zuqc dox cuotv hnangv nie-mbung,
   ninh mbuo nyei orv yaac zuqc zoi guangc hnangv nqaiv nor.
  18Ziouv qiex jiez nyei hnoi,
   ninh mbuo nyei jiem nyaanh
   maiv haih njoux maiv duqv ninh mbuo.
  Ninh qiex jiez hnangv douz nor,
   buov qui nzengc lungh ndiev nyei ndau-beih.
  Ninh oix bun lungh ndiev mienh,
   liemh zeih hniev-hniev nyei zuqc mietc.