1

1Naaiv se Ye^le^mi nyei waac. Ye^le^mi se Mben^yaa^min Deic, Aa^naa^totv Mungv nyei yietc dauh sai mienh, Hin^ki^yaa, nyei dorn. 2Yiem Yu^ndaa nyei hungh, Aamon nyei dorn, Yo^si^yaa, zoux hungh ziepc faam hnyangx wuov hnyangx, Ye^le^mi duqv zipv Ziouv nyei waac. 3Ninh yaac duqv zipv doix Yu^ndaa nyei hungh, Yo^si^yaa, nyei dorn, Ye^ho^yaa^kim gunv nyei ziangh hoc taux Yu^ndaa nyei hungh, Yo^si^yaa nyei dorn, Se^nde^ki^yaa, zoux hungh ziepc yietv wuov hnyangx jomc taux hmz hlaax, Ye^lu^saa^lem Mienh zuqc guaatv mingh nyei ziangh hoc.

Ziouv Paaiv Ye^le^mi

4Yie duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv,
  5“Yie maiv gaengh zeix meih daaih yiem maa nyei ga'sie wuov zanc, yie hiuv duqv meih.
   Meih maiv gaengh cuotv seix, yie yaac ginv ziangx meih.
   Yie paaiv meih douc waac bun maanc guoqv mienh.”
6Yie gorngv, “Ziouv Tin-Hungh aah! Yie maiv hiuv duqv hnangv haaix nor gorngv weic zuqc yie se hnyangx-jeiv lunx nyei.”
7Mv baac Ziouv gorngv mbuox yie,
  “Meih maiv dungx gorngv, ‘Yie hnyangx-jeiv lunx,’
   weic zuqc yie paaiv meih mingh lorz haaix dauh, meih oix zuqc mingh aqv.
   Yie hatc meih gorngv haaix nyungc, meih zungv oix zuqc gorngv aqv.
  8Meih maiv dungx gamh nziex ninh mbuo,
   weic zuqc yie caux meih yiem, oix njoux meih.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
9Ziouv ziouc sung ninh nyei buoz hluo yie nyei nzuih. Ziouv gorngv mbuox yie,
  “Yie zorqv yie nyei waac an meih nyei nzuih.
  10Mangc maah! Ih hnoi yie orn meih maaih lingc gunv maanc fingx maanc guoqv,
   haih baeng cuotv, haih baaic waaic,
   haih mietc, haih mbienv,
   haih liepc jiez, haih ceix jiez daaih.”

I Nyungc Hinc Yaangh Nyei Sic

11Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, “Ye^le^mi aah! Meih mangc buatc haaix nyungc?”
 Yie gorngv, “Yie buatc diuh an^man ndiangx nyei biaav.”
12Ziouv gorngv mbuox yie, “Meih buatc duqv horpc nyei, weic zuqc yie mangc jienv yie nyei waac, oix bun yie nyei waac cuotv daaih zien.
13Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac da'nyeic nzunc gorngv, “Meih mangc buatc haaix nyungc?”
 Yie gorngv, “Yie buatc maaih norm caeng mbueix jienv yiem baqv bung huin daaih.”
14Ziouv gorngv mbuox yie, “Maaih ciouv nyei zeqc naanc oix yiem baqv bung cuotv daaih taux naaiv norm deic-bung nyei yietc zungv baeqc fingx.”
15Ziouv gorngv, “Mangc maah! Yie oix heuc baqv bung guoqv nyei maanc fingx.
  “Ninh mbuo ziouc daaih.
   Fingx-fingx oix liepc ninh mbuo nyei hungh weic
   yiem Ye^lu^saa^lem nyei zingh gaengh ndaangc.
  Ninh mbuo ziouc weih gormx zingh laatc mborqv
   aengx mborqv Yu^ndaa nyei norm-norm zingh.
  16Yie oix gorngv cuotv waac dingc yie nyei baeqc fingx nyei zuiz
   laaix ninh mbuo zoux nyei yietc zungv orqv sic guangc yie.
  Weic zuqc ninh mbuo buov hung bun nyiec nyei zienh,
   yaac gueic njiec baaix ninh mbuo ganh nyei buoz zoux daaih nyei miuc-fangx.
17“ Mv baac Ye^le^mi aac, meih oix zuqc jiez daaih mbenc ziangx gorngv nzengc yie paaiv meih gorngv nyei yietc zungv waac. Maiv dungx laaix ninh mbuo gamh nziex. Maiv zei aeqv, nzauh heix yie bun meih yiem ninh mbuo nyei nza'hmien gamh nziex. 18Mangc maah! Yie ih hnoi bun meih hnangv norm wuonv haic nyei zingh, hnangv norm hlieqv-ndiouh, hnangv dongh siqv laatc, weic ngaengc jienv wuov norm deic-bung nzengc, se Yu^ndaa nyei hungh caux zoux hlo nyei mienh, sai mienh, liemh deic-bung nyei baeqc fingx. 19Ninh mbuo ziouc oix caux meih mborqv jaax mv baac maiv hingh meih, weic zuqc yie caux meih yiem, oix njoux meih.” Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.