1

Buov Ziec Fongc Horc Nyei Leiz

1Ziouv yiem Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh heuc Mose, yaac gorngv mbuox ninh, 2“Meih oix zuqc gorngv mbuox I^saa^laa^en Mienh, ‘Meih mbuo haaix dauh dorh ganh nyei ga'naaiv daaih fongc horc bun Ziouv, oix zuqc dorh yiem ngongh guanh yungh guanh nyei saeng-kuv.
3“ ‘Se gorngv buov ziec fongc horc nyei saeng-kuv yiem ngongh guanh dorh daaih, oix zuqc dorh dauh maiv waaic fangx nyei ngongh gouv fungx taux Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, weic bun Ziouv a'hneiv zipv ninh. 4Dorh nyei mienh oix zuqc longc buoz maan jienv oix buov ziec wuov dauh ngongh gouv nyei m'nqorngv, Ziouv ziouc zipv weic tengx wuov dauh mienh fiqv zuiz. 5Ninh oix zuqc yiem Ziouv nyei nza'hmien daix wuov dauh ngongh gouv. ⟨Aalon⟩ nyei dorn, sai mienh mbuo, ziouc zorqv ngongh gouv nyei nziaamv pietv Wuic Buangh Ndopv-Liuh nyei gaengh ndaangc, ziec-dorngh biei bung. 6Dorh saeng-kuv daaih ziec nyei mienh ganh oix zuqc maeqv nqoi ndopv, zorqv orv gaatv benx yietc ndunh yietc ndunh nyei. 7Aalon sai mienh nyei dorn mbuo ziouc buov zieqc douz yiem ziec-dorngh gu'nguaaic, zorqv zaangh mbaih jienv. 8Aalon nyei dorn, sai mienh mbuo, aengx zorqv orv-ndunh, liemh m'nqorngv liemh hmei, zueih yietv zueih nyeic hietv jienv ziec-dorngh nyei zaangh caux douz gu'nguaaic. 9Dorh saeng-kuv nyei mienh oix zuqc longc wuom nzaaux nzengc hnyouv gu'nyuoz nyei nyungc-nyungc ga'naaiv caux zuih. Sai mienh ziouc zorqv yietc zungv an jienv ziec-dorngh gu'nguaaic buov. Naaiv se longc douz buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv.
10“ ‘Se gorngv buov ziec fongc horc nyei saeng-kuv yiem ba'gi yungh fai yungh guanh dorh daaih, oix zuqc longc dauh maiv waaic fangx nyei ba'gi yungh gouv fai yungh gouv. 11Dorh nyei mienh oix zuqc yiem ziec-dorngh nyei baqv bung, yiem Ziouv nyei nza'hmien daix. Aalon nyei dorn, sai mienh mbuo, ziouc zorqv wuov dauh saeng-kuv nyei nziaamv pietv ziec-dorngh biei bung. 12Dorh yungh fai ba'gi yungh nyei mienh oix zuqc gaatv benx yietc ndunh yietc ndunh, liemh m'nqorngv caux hmei, sai mienh ziouc zorqv daaih zueih yietv zueih nyeic nyei an jienv ziec-dorngh, zaangh caux douz gu'nguaaic. 13Dorh saeng-kuv nyei mienh oix zuqc longc wuom nzaaux nzengc jaangh caux zuih, sai mienh ziouc zorqv yietc zungv dorh daaih an jienv ziec-dorngh gu'nguaaic buov. Naaiv se longc douz buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv.
14“ ‘Se gorngv fongc horc buov ziec nyei ga'naaiv se norqc, oix zuqc longc norqc nqo fai baeqc gopv lunx. 15Sai mienh ziouc dorh norqc taux ziec-dorngh, niouv norqc m'nqorngv ndutv, zorqv m'nqorngv an wuov ziec-dorngh buov. Oix zuqc bun norqc nyei nziaamv liouc njiec ziec-dorngh ga'hlen. 16Oix zuqc zorqv cuotv ba'ingv yaac cun norqc biei guangc yiem ziec-dorngh nyei dong bung, guangc saaiv nyei dorngx. 17Ninh oix zuqc nanv jienv ndaatv betv norqc nyei sin mbaaix mv baac maiv dungx bun ndaatv ndutv. Sai mienh ziouc an jienv ziec-dorngh nyei zaangh caux douz gu'nguaaic buov. Naaiv se longc douz buov ziec fongc horc nyei ga'naaiv, weih ndaang nyei qiex horpc Ziouv nyei hnyouv.