16

Ti-mộ-thư

1Phao-lô đến thành phố Đạt-ba và Lý-trà. Tại Lý-trà có một thanh niên mới tin Chúa tên Ti-mộ-thư, con một nữ tín hữu Do-thái. 2Anh em ở Lý-trà và Y-cô-ni đều khen ngợi cậu. 3Phao-lô muốn đem Ti-mộ-thư theo, nên ông làm lễ cắt bì cho cậu, vì người Do-thái ở đó đều biết cha cậu là người Hy-lạp. 4Đoàn truyền giáo đến thành phố nào cũng bảo các tín hữu phải vâng giữ quyết nghị của các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem. 5Vậy đức tin của các Hội thánh càng vững mạnh và mỗi ngày số tín hữu càng gia tăng.

Khải tượng về người Ma-xê-đoan

6Sau đó, đoàn truyền giáo qua các xứ Phi-ri-gi và Ga-la-ti, vì Thánh Linh không cho giảng đạo ở Tiểu Á trong thời gian ấy. 7Khi đến ngang My-si, họ định vào xứ Bi-thi-ni nhưng Thánh Linh của Chúa Giê-xu không cho phép, 8nên họ vượt qua xứ My-si xuống thành Trô-ách. 9Đêm ấy, Phao-lô thấy khải tượng: Một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt ông van nài: “Xin đến xứ Ma-xê-đoan cứu giúp chúng tôi!” 10Được khải tượng ấy, chúng tôi tìm cách đi Ma-xê-đoan ngay, vì tin chắc Thượng Đế bảo chúng tôi truyền giảng Phúc âm tại đó.

Thành Phi-líp (Ma-xê-đoan)

11Từ Trô-ách, chúng tôi đáp tàu thẳng qua Sa-mô-trắc, ngày sau tới Nê-a-bô-li, 12rồi đến Phi-líp, thành phố của người La-mã tại Ma-xê-đoan. Chúng tôi ở lại đây vài ngày.
13Ngày thứ bảy chúng tôi ra ngoài thành, đến bên bờ sông là nơi có người nhóm cầu nguyện. Chúng tôi ngồi giảng giải Phúc âm cho các phụ nữ đang họp. 14Có bà Ly-đi, quê ở Thi-a-ti-rơ, buôn vải nhuộm, là người sùng kính Thượng Đế. Được Chúa mở tâm trí, bà chăm chú nghe Phao-lô giảng dạy. 15Cả gia đình bà đều chịu báp-tem. Bà mời chúng tôi về nhà: “Nếu các ông thấy tôi có lòng tin Chúa, xin kính mời các ông ở lại nhà tôi.”

Phao-lô bị tống giam

16Một hôm, chúng tôi đến chỗ cầu nguyện bên bờ sông, gặp một nữ tỳ bị quỷ ám, dùng thuật bói số kiếm được nhiều tiền cho chủ. 17Cô theo sau Phao-lô và chúng tôi, luôn mồm kêu lên: “Các ông này là đầy tớ của Thượng Đế Tối Cao, đến đây giảng đạo cứu rỗi.” 18Cô cứ đi theo và nói lải nhải nhiều ngày liên tiếp. Phao-lô phiền lắm, quay lại bảo quỷ: “Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, ta truyền bảo ngươi phải ra khỏi người này!” Lập tức quỷ bị trục xuất. 19Các người chủ thấy không còn dùng cô để kiếm lợi được nữa, liền bắt Phao-lô và Si-la, đưa ra tòa. 20Họ kéo hai ông đến trước các thẩm phán, vu cáo rằng: “Mấy người Do-thái này làm loạn trong thành phố chúng ta. 21Họ xúi giục dân chúng làm những điều trái luật La-mã”
22Dân chúng cũng nổi dậy chống đối hai ông, nên các thẩm phán ra lệnh xé áo và đánh đòn. 23Sau khi bị đánh đập tàn nhẫn, hai ông bị giam vào ngục. Thẩm phán bảo giám ngục canh gác nghiêm mật. 24Được lệnh này giám ngục giam hai ông vào xà-lim và cùm chân lại.

Phao-lô được trả tự do

25Khoảng 12 giờ khuya, Phao-lô và Si-la cầu nguyện và ca ngợi Chúa; các tù nhân đều lắng nghe. 26Thình lình có trận động đất dữ dội. Nền ngục thất rung chuyển. Tất cả cửa ngục đều mở tung. Xiềng xích bị tháo rời ra cả. 27Giám ngục thức giấc, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng các tù nhân đã trốn thoát nên ông rút gươm tự sát, 28nhưng Phao-lô kêu lớn: “Đừng hủy mình! Chúng tôi còn cả đây!”
29Giám ngục sai lấy đèn rồi chạy vào, run sợ quỳ dưới chân Phao-lô và Si-la, 30rồi đưa hai ông ra ngoài, mà hỏi: “Thưa các ông, tôi phải làm gì để được cứu rỗi?” 31Hai nhà truyền giáo đáp: “Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì ông và cả nhà ông sẽ được cứu!” 32Hai ông giảng giải Đạo Chúa cho giám ngục và mọi người trong nhà. 33Ngay lúc đêm khuya, giám ngục đem hai ông đi rửa vết thương rồi lập tức tin Chúa và chịu báp-tem với cả gia đình. 34Giám ngục đưa hai ông về nhà, dọn tiệc khoản đãi và hết sức vui mừng vì mình và cả nhà đã tin Chúa.
35Đến sáng, các thẩm phán sai thừa phát lại đến bảo: “Phóng thích hai người ấy đi!” 36Giám ngục thuật lại cho Phao-lô: “Các quan tòa truyền thả hai ông. Vậy xin các ông ra đi bình an.” 37Nhưng Phao-lô đáp: “Chúng tôi có quốc tịch La-mã. Khi chưa thành án, người ta đã đánh đòn chúng tôi trước công chúng, rồi giam vào ngục. Bây giờ lại kín đáo trục xuất chúng tôi sao? Không được! Chính họ phải đến đưa chúng tôi ra.” 38Thừa phát lại báo cáo lên thẩm phán. Biết mình đã hành động trái luật đối với công dân La-mã, các thẩm phán sợ hãi, 39liền đến năn nỉ, đưa hai ông ra và xin rời khỏi thành phố. 40Ra khỏi ngục, hai ông đến nhà Ly-đi, khích lệ anh em tín hữu, rồi lên đường.