16

Ti^mo^tai Gan Baulo Caux Silaa Mingh

1Baulo aengx mingh Nde^mbi Zingh caux Li^saa^daa Mungv. Li^saa^daa Mungv maaih dauh sai-gorx, mbuox heuc Ti^mo^tai. Ninh nyei maa se Yiutai Mienh yaac sienx Yesu nyei. Mv baac ninh nyei die benx Janx-Gikc. 2Li^saa^daa caux I^ko^ni^yum nyei gorx-youz yaac ceng Ti^mo^tai. 3Baulo oix dorh Ti^mo^tai gan ninh mingh ziouc tengx ninh ⟨jiex gaatv nyei leiz,⟩ weic zuqc wuov norm deic-bung nyei zuangx Yiutai Mienh hiuv duqv Ti^mo^tai nyei die zoux Janx-Gikc. 4Baulo mbuo zueih mungv youh jienv mingh. Mingh taux haaix yaac zorqv ⟨jiex gaatv nyei leiz,⟩ caux mienh gox yiem Ye^lu^saa^lem Zingh dingc daaih nyei leiz jiu bun mienh ei jienv zoux. 5Weic naaiv zuangx jiu-baang ziouc gauh sienx duqv henv. Hnoi-hnoi maaih mienh tim bieqc camv jienv faaux.

Tin-Hungh Heuc Baulo Mbuo Mingh Maa^si^ndo^nie Deic-Bung

6Singx Lingh maiv bun Baulo yiem Esie Saengv zunh doz. Ninh mbuo ziouc jiex Faa^li^jie caux Gaa^laa^tie Deic-Bung. 7Taux Misie Deic-Bung nyei gapv-jaaix ga'hlen ninh mbuo oix bieqc Mbi^ti^nie, mv baac Yesu nyei Singx Lingh maiv bun ninh mbuo bieqc. 8Ninh mbuo ziouc jiex Misie Deic-Bung mingh taux Do^atc. 9Mingh taux wuov muonz, Baulo buatc hinc yaangh nyei sic. Ninh buatc dauh Maa^si^ndo^nie Mienh souv jienv qaqv tov, “Tov jiex taux naaiv Maa^si^ndo^nie Deic-Bung tengx yie mbuo maah!” 10Baulo buatc liuz hinc yaangh nyei sic, yie mbuo ziouc liemh zeih liuc leiz mingh Maa^si^ndo^nie, weic zuqc yie mbuo funx dingc Tin-Hungh za'gengh heuc yie mbuo mingh zunh kuv fienx bun wuov deix mienh muangx.

Li^ndie Goiv Hnyouv Sienx Yesu

11Yie mbuo ziouc yiem Do^atc bieqc nzangv, baeng zaqc mingh taux Saax^mo^tatv Koiv-Nzou. Da'nyeic hnoi mingh taux Ne^aa^mbu^li Mungv. 12Yiem naaic yie mbuo cuotv nzangv yangh jauv mingh Fi^lipv^poi Zingh. Fi^lipv^poi se Maa^si^ndo^nie Deic-Bung nyei yietc norm domh zingh, se Lomaa Guoqv liepc daaih nyei zingh. Yie mbuo ziouc yiem ziex hnoi wuov.
13Taux ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ yie mbuo cuotv ga'nyiec ziqc zingh mingh wuov ndaaih hlen, hnamv daaih maaih norm dorngx gapv zunv daux gaux. Yie mbuo lorz buatc ziouc zueiz njiec caux gapv zunv daaih wuov deix m'sieqv dorn gorngv waac. 14Maaih dauh Ti^yaa^ti^laa Zingh nyei m'sieqv dorn, mbuox heuc Li^ndie. Ninh nyei gong se maaic setv luoqc nyei ndie-zuqv. Li^ndie se zaangc Tin-Hungh nyei mienh. Ziouv yaac bun ninh nyei hnyouv nqoi, hnamv duqv tong Baulo gorngv nyei waac. 15Ninh caux ninh nyei biauv zong hmuangv doic yietc zungv ziouc jiex wuom nyei leiz. Nqa'haav ninh heuc yie mbuo mingh hitv ninh nyei biauv. Ninh gorngv, “Se gorngv meih mbuo funx yie za'gengh sienx Ziouv nor, tov meih mbuo daaih hitv yie nyei biauv oc.” Ninh qaqv liouh yie mbuo, yie mbuo hnamv maiv jiex eix, ziouc mingh hitv ninh nyei biauv.

Baulo Caux Silaa Zuqc Wuonx Loh

16Maaih hnoi yie mbuo mingh mienh gapv zunv daux gaux nyei dorngx. Mingh gau, maaih dauh nouh beiz daaih buangh zuqc yie mbuo. Naaiv dauh nouh beiz maaih mienv yiem ninh nyei sin, bun ninh haih gorngv zinh hoz nyei sic ziouc tengx mienh mangc maengc, bun ninh nyei ziouv duqv nyaanh camv. 17Naaiv dauh nouh beiz gan jienv Baulo caux yie mbuo mingh heuc jienv gorngv, “Naaiv deix mienh se Yiem Hlang Jiex nyei Tin-Hungh nyei bou. Ninh mbuo zunh duqv njoux nyei jauv bun meih mbuo muangx.”
18Ninh hnangv naaiv nor zoux camv-hnoi aqv. Zoux gau, Baulo haiz hnyouv maiv longx yietc deix ziouc huin nzuonx gorngv mbuox wuov dauh mienv, “Yie dengv Yesu Giduc nyei mbuox hatc meih yiem naaiv dauh mienh nyei sin cuotv mingh maah!” Mienv ziouc liemh zeih cuotv mi'aqv.
19Naaiv dauh nouh beiz nyei ziouv zieqv duqv ninh mbuo duqv nyaanh nyei jauv maiv lamh hnamv aqv, ninh mbuo ziouc nyau jienv Baulo caux Silaa, tor mingh domh zuangx zaamc, zoux hlo wuov deix nyei nza'hmien. 20Yiem Lomaa jien nyei nza'hmien ninh mbuo gox gorngv, “Naaiv deix mienh se Yiutai Mienh. Ninh mbuo zoux bun yie mbuo nyei zingh lunc nzengc. 21Ninh mbuo njaaux nyei leiz se dorngc yie mbuo Lomaa Mienh nyei leiz. Yie mbuo maiv haih longc, maiv haih gan ninh mbuo nyei leiz.”
22Zuangx mienh tengx jienv zoux doqc bun Baulo caux Silaa. Wuov deix jien ziouc heuc baeng ciev Baulo mbuo nyei lui-houx guangc, longc biaav mborqv ninh mbuo. 23Baeng ziouc mborqv duqv ninh mbuo siang haic, nqa'haav aengx dorh ninh mbuo mingh wuonx jienv loh, yaac mbuox gunv loh nyei jien longx-longx zuov jienv ninh mbuo. 24Gunv loh jien duqv domh jien nyei waac ziouc zorqv Baulo mbuo wuonx jienv gu'nyuoz wuov qongx loh, aengx zorqv ndiangx gapc jienv ninh mbuo nyei zaux.
25Ndaamv muonz nyei ziangh hoc, Baulo caux Silaa daux gaux yaac baaux nzung ceng Tin-Hungh. Yiem loh nyei zuiz-mienh yietc zungv yaac muangx ninh mbuo. 26Liemh zeih ndau dongz duqv seix haic, ndanc taux loh nyei gorn-ndoqv. Dauh dauh loh gaengh nqoi nzengc. Zuangx zuiz-mienh nyei limc yaac ndutv nzengc mi'aqv.
27Gunv loh jien nyie daaih buatc loh gaengh nqoi nzengc, laaic duqv zuiz-mienh biaux nzengc aqv mv bei. Ninh ziouc baeng cuotv ninh nyei nzuqc ndaauv oix daix ninh ganh aqv. 28Mv baac Baulo huon norm kaatv, “Hueiv! Maiv dungx hoic meih ganh. Yie mbuo yietc zungv yiem naaiv nyei.”
29Gunv loh jien heuc mienh lorz dang daaih ziux jienv tiux bieqc Baulo mbuo wuov, mbaapv njiec Baulo caux Silaa nyei nza'hmien, sin zinx nyanh nyanh nyei. 30Ninh dorh Baulo mbuo cuotv daaih naaic gaax ninh mbuo, “Domh Gorx aah! Yie oix zuqc hnangv haaix nor zoux cingx haih duqv njoux?”
31Baulo mbuo dau, “Oix zuqc sienx kaux Ziouv Yesu, meih caux meih nyei yietc biauv mienh ziouc duqv njoux.” 32Baulo mbuo ziouc gorngv Ziouv nyei doz bun ninh caux ninh nyei yietc biauv mienh muangx. 33Dongh naaic muonz, wuov norm ziangh hoc, gunv loh jien dorh Baulo mbuo mingh nzaaux nzengc zuqc mborqv mun nyei dorngx. Nzaaux liuz, gunv loh jien caux yietc biauv mienh liemh zeih jiex wuom nyei leiz aqv. 34Jiex liuz leiz, gunv loh jien aengx dorh Baulo caux Silaa bieqc ninh nyei biauv mbenc hnaangx bun ninh mbuo nyanc. Gunv loh jien caux ninh nyei hmuangv doic za'gengh njien-youh haic, weic zuqc ninh mbuo ih zanc sienx Tin-Hungh mi'aqv.
35Lungh njang, Lomaa domh jien paaiv sin-hlen baeng mingh gunv loh jien wuov mbuox ninh, “Bungx wuov deix i laanh mienh aqv.” 36Gunv loh jien ziouc mbuox Baulo, “Domh jien heuc yie bungx meih caux Silaa cuotv loh. Meih mbuo ih zanc gunv baengh orn nyei mingh aqv.”
37Mv baac Baulo gorngv mbuox wuov deix sin-hlen baeng, “Yie mbuo yaac Lomaa nyei baeqc fingx. Ninh mbuo zungv maiv dingc yie mbuo nyei zuiz ndaangc, la'guaih dorng zuangx mborqv yie mbuo. Corc aengx dorh yie mbuo mingh wuonx jienv loh. Ih zanc ninh mbuo oix bingx jienv bungx yie mbuo. Hnangv naaic se maiv horpc. Wuov deix domh jien ganh oix zuqc daaih bungx yie mbuo cuotv.”
38Baeng ziouc ziang naaiv deix waac mingh gorngv bun domh jien muangx. Domh jien hiuv duqv Baulo caux Silaa se Lomaa Mienh, ninh mbuo ziouc gamh nziex haic. 39Domh jien ziouc mingh tov zuiz Baulo mbuo, aengx fungx ninh mbuo cuotv loh yaac tov ninh mbuo cuotv zingh aqv. 40Baulo caux Silaa cuotv loh daaih mingh Li^ndie nyei biauv. Yiem wuov ninh mbuo buangh gorx-youz, gorngv waac nunz liuz ninh mbuo nyei hnyouv, ziouc mingh mi'aqv.