24

Cov Yudais Nkaug Paulus

1Tau tsib hnub tom qab Ananias uas yog tus Povthawj Hlob, ob peb tug txwjlaug thiab ib tug txivneej uas txawj txheem plaub hu ua Tetulus, lawv mus rau pem lub nroog Xixaleyas. Thaum lawv mus txog lawm, lawv txawm nkaug Paulus rau Felis uas yog tus Tswvxeev. 2Thaum lawv hu Paulus los, Tetulus txawm nkaug Paulus rau Felis mloog hais tias,
 “Koj ua peb niam peb txiv! Niaj hnub no peb muaj noj muaj haus, nyob kaj siab lug thiab peb lub tebchaws txhua qhov muaj kev vammeej los twb yog vim muaj koj saib.
3Txhua yam uas koj tau pab peb lawm, peb yeej nco ntsoov koj txiaj ntsig mus li. 4Ntshai yuav tabkaum koj, tiamsis kuv thov koj ua siab ntev; peb muaj lo puav lus yuav hais rau koj mloog. 5Peb pom hais tias tus txivneej no pheej ua rau cov Yudais uas nyob thoob plaws qab ntuj ntxhov, thiab nws yog tus thawjcoj ntawm cov Naxalenes pab. 6Tsis yog li ntawd xwb, nws tseem ua saib tsis taus lub Tuamtsev thiab, peb thiaj ntes nws. (Peb yeej yuav txiav txim rau nws raws li peb txoj kevcai. 7Tiamsis tus thawj tubrog pawg txhiab uas yog Lixias txawm tuaj txeeb Paulus ntawm peb tes mus lawm. 8Lixias hais rau cov neeg uas nkaug Paulus kom tuaj hais tim ntsej tim muag ntawm koj.) Yog koj ua tib zoo taug tus txivneej no zaj zoo zoo, koj yuav paub hais tias yeej muaj raws li tej lus uas peb hais.” 9Cov Yudais uas nyob ntawd hais zom zaws hais tias, “Tej uas Tetulus hais yeej muaj tseeb tiag.”

Paulus Hais Daws Nws Zaj Tabmeeg Felis

10Thaum tus tswvxeev kom Paulus hais daws Paulus zaj, Paulus hais tias, “Kuv paub hais tias koj yog tus txiav txim rau cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no tau ntau xyoo los lawm, kuv thiaj txaus siab hais daws kuv zaj rau koj mloog. 11Yog koj ua tib zoo saib, koj yeej yuav paub hais tias txij hnub uas kuv mus pehawm Vajtswv nram lub nroog Yeluxalees los txog hnub no twb tsis tau dhau kaum ob hnub. 12Cov Yudais yeej tsis tau pom kuv nrog leejtwg sib cav hauv lub Tuamtsev li. Lawv twb tsis pom kuv ua rau cov pejxeem ntxhov hauv lawv tej tsev sablaj lossis hauv lub nroog qhov twg li. 13Tej lus uas lawv nkaug kuv, lawv nrhiav tsis tau ib los tseeb uas qhia hais tias kuv tau ua txhaum. 14Txawm yog tsis muaj ib los tseeb los kuv thov lees ib qho rau koj hais tias kuv yeej coj raws li txoj Kevcai Tshiab uas lawv hais tias tsis tseemceeb. Tiamsis txoj kevcai ntawd yeej yog Vajtswv txoj uas peb cov yawgkoob yeej ib txwm coj thaum ub los lawm. Kuv ntseeg txhua lo uas sau tseg rau hauv Mauxes txoj Kevcai thiab hauv tej ntawv uas cov cev Vajtswv lus tau sau tseg lawm huv tibsi. 15Kuv thiab lawv puavleej cia siab ib yam nkaus hais tias Vajtswv yuav tsa cov neeg uas tuag lawm txhua tus sawv rov qab los, tsis hais cov neeg ua phem lossis cov neeg ua zoo. 16Yog li ntawd, kuv thiaj muab siab rau ua kom haum Vajtswv siab thiab haum neeg siab.
17“Kuv twb tawm hauv lub nroog Yeluxalees mus nyob lwm qhov tau ntau xyoos lawm, kuv thiaj rov qab mus rau nram lub nroog Yeluxalees thiab coj mentsis nyiaj mus pub rau kuv haivneeg thiab muab tsiaj tua hlawv fij rau Vajtswv. 18Thaum kuv ua kevcai ntxuav tas, kuv tabtom muab tsiaj tua hlawv fij rau Vajtswv hauv lub Tuamtsev, ces lawv txawm tuaj pom kuv. Thaum ntawd tsis muaj neeg coob nrog kuv nyob ua ke thiab tsis muaj kev ntxhov dabtsi li. 19Cov Yudais uas tuaj pem lub xeev Axias tuaj muaj qee leej nyob ntawd thiab. Yog lawv pom hais tias thaum ntawd kuv ua txhaum, tsimnyog lawv tuaj nkaug kuv rau koj ntawm no, 20lossis kom cov neeg uas nyob ntawm no hais saib, thaum kuv qhia kuv zaj rau cov Yudais tej nomtswv mloog, cov uas nkaug kuv no ho pom kuv ua txhaum dabtsi. 21Tsuas tshwj thaum kuv sawv tabmeeg lawv, kuv hais ib los li no xwb: ‘Hnub no nej txiav txim rau kuv twb yog vim kuv ntseeg hais tias cov neeg uas tuag lawm, yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los. Tseem muaj lwm lo uas lawv hais tias kuv ua txhaum thiab los?’ ”
22Felis yeej kawm paub txoj Kevcai Tshiab los lawm. Thaum nws hnov Paulus hais li ntawd, nws txawm kom sawvdaws tso tseg. Nws hais rau sawvdaws hais tias, “Tos Lixias uas yog tus thawj tubrog pawg txhiab tuaj txog tso, kuv mam li rov hais nej rooj plaub no dua.” 23Felis kom tus thawj tubrog pawg pua zov Paulus thiab hais tias, tsis txhob muab Paulus khi, cia nws cov phoojywg tuaj saib nws thiab tu nws.

Paulus Qhia Vajtswv Zaj rau Felis thiab Deluxilas Mloog

24Tom qab ntawd ob peb hnub, Felis thiab Deluxilas uas yog Felis tus pojniam tuaj, Felis tus pojniam yog neeg Yudais, nws kom lawv coj Paulus los ntsib nkawd thiab kom Paulus qhia txojkev ntseeg Yexus rau nkawd mloog. 25Tiamsis thaum Paulus qhia txojkev ncaj ncees, kev tswj yus lub siab, thiab txojkev txiav txim uas yuav muaj los yav tom ntej rau nkawd mloog. Felis ntshai, nws txawm hais rau Paulus hais tias, “Koj cia li rov mus, lwm hnub kuv khoom tso kuv mam li rov hu koj tuaj dua.” 26Tiamsis Felis xav hais tias Paulus yuav muab nyiaj rau nws, nws thiaj pheej hu Paulus mus nrog nws tham ob peb zaug.
27Tom qab ntawd ob xyoos, Pauleki-us Fexatus los ua tus tswvxeev hloov Felis chaw. Felis xav kom cov Yudais nyiam Felis, Felis thiaj cia Paulus nws nyob nws hauv tsev lojcuj.