28

Lub Koog Povtxwv Malatas

1Thaum peb txhua tus dim thiab tawm tau rau tim ntug lawm, peb thiaj paub hais tias lub koog povtxwv ntawd hu ua Malatas. 2Cov neeg uas nyob hauv lub koog povtxwv ntawd hlub peb kawg li. Lawv rauv taws rau peb nte, rau qhov thaum ntawd tabtom los nag thiab no heev. 3Paulus mus khaws tau ib tsuag tawg los, nws tabtom yuav muab tso rau hauv qhovcub; thaum pa taws ntshawb ib tug nab tawm hauv tsuag taws los tom Paulus txhais tes. 4Thaum cov neeg Malatas pom tus nab tom dai vias ntawm Paulus txhais tes, lawv sib tham hais tias, “Tus txivneej no ntshai nws yog ib tug neeg tua neeg; txawm yog nws dim kev tuag hauv Hiavtxwv los lawm los ntuj tseem tsis tseg nws nyob thiab.” 5Tiamsis Paulus nchos tus nab poob rau hauv qhovcub, Paulus tsis mob li cas li. 6Cov neeg ntawd pom nab tom Paulus txhais tes, lawv xav hais tias ntshai Paulus txhais tes yuav o lossis Paulus yuav cia li ntog thiab tuag kiag tamsim ntawd. Lawv tos tos tiamsis tsis pom muaj li cas, ces lawv ho hais tias, “Nws yog vajtswv.”
7Tus nom uas kav lub koog povtxwv Malatas hu ua Puli-us, nws lub tsev nyob tsis deb ntawm qhov chaw uas cov neeg Malatas rauv taws rau peb nte. Peb mus so hauv Puli-us tsev tau peb hnub, thiab Puli-us nrhiav zaub nrhiav mov zoo kawg rau peb noj. 8Thaum ntawd Puli-us txiv tabtom ua npaws thiab raws plab. Paulus mus saib Puli-us txiv hauv txaj thiab thov Vajtswv pab kho nws. Thaum Paulus thov Vajtswv, Paulus cev tes tuav nws, ces nws tej mob txawm zoo lawm. 9Thaum Paulus kho Puli-us txiv zoo lawm, cov neeg muaj mob uas nyob hauv lub koog povtxwv ntawd txawm tuaj cuag Paulus, thiab lawv txhua tus tej mob zoo huv tibsi. 10Cov neeg ntawd nqa ntau yam tuaj pub rau peb thiab ua peb tsaug. Thiab thaum peb yuav caij nkoj mus, lawv nqa qhov txhia chaw tuaj tso rau hauv lub nkoj rau peb tau siv.

Paulus Mus Txog Tim Lub Nroog Loos

11Peb nyob hauv lub koog povtxwv Malatas tau peb lub hlis, tom qab ntawd peb nce mus rau hauv lub nkoj uas hu ua “Vajtswv Ntxaib,” lub nkoj ntawd tuaj nram lub nroog Alexadias tuaj so rau hauv lub koog Povtxwv ntawd kom dhau lub caij ntuj no. 12Thaum peb mus txog pem lub nroog Xilakuxes, peb nyob ntawd tau peb hnub. 13Tom qab ntawd peb caij nkoj mus rau pem lub nroog Lenki-oos. Hnub tom qab muaj cua ntsawj sab qabteb tuaj, peb caij nkoj mus ob hnub thiaj mus txog pem lub nroog Pute-aulis. 14Thaum peb mus txog hauv lub nroog ntawd lawm, peb mus saib cov ntseeg. Lawv thov kom peb nrog lawv nyob xya hnub. Tom qab ntawd peb mam li mus txog pem lub nroog Loos. 15Thaum cov kwvtij ntseeg uas nyob hauv lub nroog Loos hnov hais tias peb mus, lawv txawm tuaj tos peb. Muaj ibtxhia tuaj tos peb nram lub khw Api-us, muaj ibtxhia tuaj tos peb nram lub zos uas hu ua Peb Lub Tsev So. Thaum Paulus pom cov ntseeg tuaj tos peb, nws ua Vajtswv tsaug thiab nws kaj siab mentsis.

Paulus Qhia Hauv Lub Nroog Loos

16Thaum peb mus txog hauv lub nroog Loos lawm, cov nomtswv coj Paulus mus nyob rau ib qho, tsuas yog lawv tso ib tug tubrog zov Paulus xwb.
17Tau peb hnub tom qab Paulus txawm hu cov Yudais tej thawjcoj uas nyob hauv lub nroog ntawd tuaj sablaj. Thaum sawvdaws tuaj txhij lawm, Paulus hais rau lawv hais tias, “Cov kwvtij, txawm yog kuv tsis tau ua txhaum peb haivneeg lossis tsis tau ua txhaum peb cov yawgkoob tej kevcai los cov Yudais cia li ntes kuv tim lub nroog Yeluxalees thiab muab rau cov nomtswv Loos txiav txim. 18Thaum cov nomtswv Loos taug kuv zaj tas, lawv xav tso kuv, rau qhov lawv tsis pom kuv ua ib qho txhaum uas yuav txaus muab kuv tua povtseg, 19tiamsis cov Yudais txwv tsis pub lawv tso kuv, kuv thiaj thov tuaj cuag Huabtais Xixas. Kuv ua li no, tsis yog kuv yuav tuaj nkaug kuv haivneeg rau Huabtais Xixas. 20Qhov uas kuv hu nej tuaj ntawm no yog kuv xav pom nej thiab qhia rau nej paub hais tias, vim li cas luag thiaj muab saw hlau khi kuv. Kuv raug khi li no twb yog kuv ntseeg tus uas cov Yixalayees cia siab rau.”
21Lawv hais rau Paulus hais tias, “Cov neeg uas nyob tim lub xeev Yudas tsis muaj ib tug sau koj zaj tuaj qhia rau peb paub li. Thiab peb cov kwvtij uas nyob tid tuaj saib peb, tiamsis peb tsis hnov lawv hais ib yam dabtsi phem txog koj li. 22Peb cov uas tuaj ntawm no, peb xav paub hais tias zaj uas koj ntseeg yog li cas, rau qhov peb pheej hnov hais tias tej neeg uas nyob txhua qhov sawvdaws ntxub cov neeg uas ntseeg li koj ntseeg. Zaj no peb paub tsis tseeb, thov koj qhia rau peb.”
23Lawv txawm teem ib lub sijhawm yuav nrog Paulus tham. Thaum txog lub sijhawm ntawd, muaj neeg coob coob tuaj cuag Paulus hauv lub tsev uas Paulus nyob. Paulus qhia cov neeg uas tuaj ntawd ib hnub tsaus ntuj. Nws qhia txog Vajtswv lub Tebchaws. Nws muab tej lus uas Mauxes thiab cov cev Vajtswv lus sau tseg lawm qhia rau lawv kom lawv los ntseeg Yexus. 24Thaum Paulus qhia tas, muaj ibtxhia ntseeg tej uas Paulus qhia, tiamsis muaj ibtxhia tsis ntseeg. 25Cov neeg ntawd tsis sib haum, nyias txawm tawm nyias lawm. Thaum lawv yuav mus Paulus hais ib los rau lawv hais tias, “Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv kom Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv hais tseeb rau nej cov yawgkoob; 26nws hais tias,
  ‘Cia li mus hais rau cov neeg no hais tias
   nej yuav mloog tas mloog thiab,
  tiamsis nej yuav tsis totaub; nej yuav saib tas saib thiab,
   tiamsis nej yuav tsis pom;
  27cov neeg no lub siab ruam, lawv tsis xav mloog,
  lawv thiaj ntsaws qhovntsej;
   lawv tsis xav pom lawv thiaj qi qhovmuag.
  Yog lawv tsis ua li ntawd nyob tsam
   lawv qhovmuag yuav pom,
  lawv qhovntsej yuav hnov thiab lawv yuav totaub,
  ces lawv yuav tig rov los cuag kuv,
   thiab kuv yuav kho lawv tej mob.’ ”
28Paulus xaus lus hais tias, “Kuv qhia rau nej hais tias twb muaj neeg mus qhia Vajtswv Txojlus uas yog txojkev cawm dim rau lwm Haivneeg lawm. Lawv yeej yuav mloog!” 29[Thaum Paulus hais li ntawd tas, cov Yudais sib cav heev, ces lawv nyias txawm tawm nyias mus lawm.]
30Paulus nyob hauv lub tsev uas nws ntiav tau ob xyoos txwm nkaus, nws tos txais txhua tus uas tuaj saib nws. 31Nws qhia txog Vajtswv lub Tebchaws thiab qhia Tswv Yexus Khetos zaj rau txhua tus mloog, nws tsis ntshai leejtwg li thiab tsis muaj leejtwg txwv nws.