6

Đức Chúa Trời kêu gọi Ê-sai làm nhà tiên tri

1Vào năm vua Ô-xia băng hà, tôi thấy Chúa ngự trên ngai rất cao, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. 2Các sê-ra-phim đứng chầu quanh Ngài. Mỗi vị có sáu cánh: hai cái che mặt, hai cái che chân, và hai cái dùng để bay. 3Các sê-ra-phim cùng nhau tung hô rằng:
  “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân!
  Khắp đất đầy dẫy vinh quang Ngài!”
4Tiếng tung hô ấy vang dội làm cho các trụ cửa nơi ngưỡng cửa rung chuyển, và đền thờ đầy dẫy khói. 5Tôi liền kêu lên: “Khốn cho tôi! Tôi chết mất! Vì tôi là người có môi ô uế ở giữa một dân có môi ô uế, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân!”
6Bấy giờ, một trong các sê-ra-phim bay đến tôi, trong tay cầm than lửa đỏ đã dùng kẹp gắp từ bàn thờ. 7Vị ấy đưa than lửa đỏ chạm vào miệng tôi, và nói: “Đây, cái nầy đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi đã được xóa rồi, tội ngươi được tha rồi.”
8Lúc ấy, tôi nghe tiếng Chúa phán: “Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta?” Tôi thưa: “Có con đây, xin Chúa sai con!” 9Ngài phán: “Hãy đi và nói với dân nầy rằng:
  ‘Hãy nghe để mà nghe,
   Nhưng các ngươi sẽ chẳng hiểu gì;
  Hãy xem để mà xem,
   Nhưng các ngươi sẽ chẳng thấy chi.’
  10Hãy làm cho dân ấy tối dạ,
   Nặng tai, nhắm mắt;
  Kẻo mắt họ thấy được,
   Tai họ nghe được,
  Lòng họ hiểu được,
   Rồi họ trở lại và được chữa lành chăng!”
11Tôi hỏi: “Lạy Chúa, cho đến bao giờ?” Chúa trả lời:
  “Cho đến khi các thành bị bỏ hoang,
   Không có dân cư,
  Nhà không có người ở,
   Và đất đai trở nên hoang vu hoàn toàn;
  12Cho đến khi Đức Giê-hô-va dời dân đi xa,
   Và nhiều nơi trong xứ trở nên điêu tàn.
  13Cho dù một phần mười còn lại trong số họ
   Sẽ bị thiêu nuốt;
  Nhưng, như khi người ta đốn cây thông, cây sồi còn chừa gốc,
   Thì giống thánh là gốc của nó.”