6

I^saa^yaa Buatc Laauc Yaangh Nyei Sic

1Utc^si^yaa Hungh guei seix wuov hnyangx, yie buatc Ziouv zueiz jienv liepc faaux hlang nyei weic. Ninh nyei lui-siaam-jieqv buangv zaangc Tin-Hungh nyei biauv. 2Yiem ninh gu'nguaaic maaih ⟨se^laa^fim⟩ souv jienv. Dauh dauh maaih juqv kuaaiv ndaatv, longc i kuaaiv ndaatv buang hmien, i kuaaiv buang zaux, i kuaaiv longc ndaix. 3Ninh mbuo naaiv dauh heuc wuov dauh gorngv,
  “Cing-nzengc, cing-nzengc, cing-nzengc,
   se Nernh Jiex nyei Ziouv.
  Ninh nyei njang-laangc
   buangv lungh ndiev.”
4Weic ninh heuc nyei qiex mbui, gaengh nyei gorn-ndoqv dongz. Sioux yaac buangv zaangc Ziouv nyei biauv. 5Wuov zanc yie gorngv, “Yie zuqc kouv aqv. Yie zungv zuqc mietc aqv. Yie se nzuih meix maiv cing-nzengc nyei mienh. Yie yaac yiem nzuih meix maiv cing-nzengc nyei baeqc fingx mbu'ndongx, weic zuqc yie nyei m'zing duqv buatc Hungh Diex, se Nernh Jiex nyei Ziouv. ”
6Maaih dauh wuov deix se^laa^fim ndaix daaih lorz yie. Yiem ninh nyei buoz maaih zieqc jienv nyei douz-taanx, se longc hlieqv-njapv yiem ziec-dorngh njapv daaih nyei douz-taanx. 7Ninh bun naaiv norm douz-taanx zuqc yie nyei nzuih meix ziouc gorngv, “Mangc maah! Naaiv norm douz-taanx zuqc meih nyei nzuih meix, meih zoux dorngc nyei sic ziouc duqv zorqv nqoi mi'aqv. Meih nyei zuiz yaac duqv guangc liuz aqv.”
8Yie aengx haiz Ziouv nyei qiex gorngv, “Yie oix zuqc paaiv haaix dauh mingh? Haaix dauh oix weic yie mbuo mingh?”
 Yie ziouc gorngv, “Yie yiem naaiv. Tov paaiv yie mingh.”
9Ninh gorngv mbuox yie, “Oix zuqc mingh mbuox naaiv deix baeqc fingx,
  “+‘Meih mbuo muangx liuz aengx muangx,
   yaac maiv bieqc hnyouv.
  Meih mbuo mangc liuz aengx mangc,
   yaac mangc maiv buatc.
  10Bun naaiv deix mienh nyei hnyouv morngz,
   bun ninh mbuo nyei m'normh zietc,
   yaac bun ninh mbuo nyei m'zing mbuov.
  Nziex ninh mbuo nyei m'zing mangc duqv buatc,
   ninh mbuo nyei m'normh muangx duqv haiz,
   ninh mbuo nyei hnyouv yaac haih mengh baeqc,
   ziouc nzuonx daaih duqv zorc longx.’+”
11Yie ziouc gorngv, “O Ziouv aac, ndongc haaix lauh?”
 Ninh dau,
  “Taux zingh zuqc baaic waaic nzengc,
   maiv maaih haaix dauh yiem wuov,
  taux biauv maiv maaih mienh yiem,
   deic-bung yaac huaang nzengc,
  12taux Ziouv bun mienh
   zuqc guaatv mingh go nyei dorngx,
   yiem naaiv norm deic-bung
   zuqc guangc huaang nyei dorngx yaac maaih camv.
  13Maiv gunv yiem naaic zengc njiec nyei mienh
   corc maaih ziepc gouv nyei yietc gouv,
   oix zuqc aengx zuqc douz buov nzunc
  hnangv goix liuz nyei zongh ndiangx fai mba'ong zuei ndiangx,
   zengc njiec nyei ndiangx-gorn corc yiem wuov.
   Ninh nyei gorn se cing-nzengc nyei buonv.”