6

Vajtswv Hu Yaxayas ua Tus Cev Vajtswv Lus

1Xyoo uas Vajntxwv Uxiyas tuag, kuv pom tus TSWV zaum saum nws lub zwmtxwv uas nyob siab heev, thiab nws lub tsho nthuav puv nkaus hauv lub Tuamtsev. 2Muaj ib co xelafees sawv puagncig tus TSWV; ib tug xelafees twg muaj rau phab tis: ob phab tis npog ntsejmuag, ob phab tis npog lub cev thiab ob phab tis ya. 3Lawv ib tug hais rau ib tug hais tias,
  “Dawbhuv, dawbhuv, dawbhuv! Vajtswv tus
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, nws yog tus dawbhuv!
  Nws lub tshwjchim ci ntsa iab thoob plaws hauv qab ntuj.”
4Lawv tej suab hais lus ntawd ua rau ob tug ncej qhovrooj ua zog koog thiab muaj pa ncho auv niab puv nkaus hauv lub Tuamtsev.
5Kuv tau hais tias, “Kuv tsis muaj chaw cia siab rau leejtwg hlo li! Zaum no kuv tuag lauj, rau qhov tej lus uas kuv hais txhua lo puavleej txhaum, thiab kuv yog ib tug neeg uas nrog cov neeg hais lus phem lus qias nyob ua ke xwb. Txawm yog li ntawd los kuv lub qhovmuag twb pom kiag tus Vajntxwv uas yog tus TSWV tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus lawm.”
6Ces txawm muaj ib tug xelafees ya los cuag kuv; nws muab ciaj tais tau ib lub hluavncaig cig liab ploog tom lub thaj nqa los rau ntawm kuv. 7Nws tuav nkaus kuv ob daim dincauj thiab muab lub hluavncaig ntawd tso plhuav rau ntawm kuv ob daim dincauj thiab hais tias, “Nimno koj tej kev txhaum twb yaj tas, thiab kuv twb zam koj lub txim lawm, rau qhov lub hluavncaig no twb chwv koj ob daim dincauj lawm.”
8Ces kuv hnov tus TSWV nug hais tias, “Kuv yuav txib leejtwg mus? Leejtwg yuav ua tus sawv cev ntawm peb mus?”
 Ces kuv teb hais tias, “Kuv nyob ntawm no! Thov txib kuv mus!”
9Thiab nws hais rau kuv hais tias, “Koj cia li mus thiab hais rau cov neeg sawvdaws li no: ‘Nej mloog tas mloog thiab, tiamsis nej tsis totaub; nej saib tas saib thiab, tiamsis nej tsis pom muaj dabtsi tshwmsim li.’ ” 10Ces nws hais rau kuv hais tias, “Cia li ua kom haivneeg no lub siab ruam, pobntseg lag thiab qhovmuag dig kom lawv pobntseg los tsis hnov lus, qhovmuag los tsis pom kev thiab hais lus los tsis totaub. Yog tsis ua li ntawd, nyob tsam lawv ho tig los cuag kuv ces kuv kho lawv zoo lawm.”
11Kuv thiaj nug hais tias, “Tus TSWV, yuav zoo li no mus txog thaum twg?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Mus txog thaum tej nroog raug puastsuaj tas tsis muaj neeg nyob lawm, mus txog thaum tej tsev khoob lug tsis muaj neeg nyob thiab mus txog thaum lub tebchaws nyob qhuav qhawv li tej roob mojsab qhua.
12Kuv yuav ntiab tej neeg khiav mus ploj qab ntais thiab kom lub tebchaws ciaj nroj tsuag tas nyob ntsiag to. 13Txawm yog muaj neeg seem nyob hauv txog ib feem nkaum xwb los lawv tseem yuav raug puastsuaj tas. Thiab lawv yuav zoo ib yam li tej ntoo qhib uas luag muab ntov tas tshuav lub hauvpaus lawm xwb.”
 (Lub hauvpaus ntoo ntawd piv txog Vajtswv haivneeg uas yuav rov hlav tuaj dua tshiab.)