15

Yeluxalees zoo li tsob txiv hmab

1Yawmsaub hais lus tuaj rau kuv tias, 2“Neeg tus tub, cov ntoo txiv hmab tsim txiaj dua lwm yam ntoo li cas? Tej ceg txiv hmab tsim txiaj dua li tej ceg ntoo hav zoov li cas? 3Luag muab cov ntoo txiv hmab coj mus ua lwm yam thiab lov? Lawv muab coj mus ua nqe lauj dai tej twj siv thiab lov? 4Lawv siv ua taws rauv, mas thaum kub ob tog tag lawm thiab hauv ntu nruab nrab plhov dub tag siv tau qabhau thiab lov? 5Thaum tseem zoo nkauj twb tsis siv ua dabtsi, thaum raug hluavtaws kub thiab plhov dub tag lawm yimhuab siv tsis tau qabhau.
6“Vim li ntawd Vajtswv Yawmsaub thiaj hais li no tias, Cov ntoo txiv hmab uas nyob tom hav zoov kuv muab ua taws rau hluavtaws li cas, mas kuv yuav muab cov hauv Yeluxalees tso tseg li ntawd. 7Kuv yuav tsom ntsoov tawm tsam lawv, txawm yog lawv khiav dim ntawm cub hluavtaws, los hluavtaws yeej yuav kub lawv tag. Thaum kuv tsom ntsoov tawm tsam lawv, nej yuav paub tias kuv yog Yawmsaub. 8Kuv yuav ua lub tebchaws ntawd nyob do cuas cia vim yog lawv tau fav xeeb. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.”