1

Exekhee pum Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab

1Nub xab tswb, lub plaub hlis, xyoo peb caug, thaus kuv nrug cov kws poob tebchaws nyob ua ke ntawm ntug dej Khenpa, rooj ntug txawm qheb mas kuv ua yug quas toog pum Vaajtswv.
2Yog nub xab tswb lub hli ntawd (yog xyoo kws vaajntxwv Yehauyakhee poob tebchaws tau tswb xyoos), 3mas Yawmsaub has lug tuaj rua tug pov thawj Exekhee kws yog Npuxi tug tub, huv cov Kheentia lub tebchaws, ntawm ntug dej Khenpa, hab Yawmsaub txhais teg lug rua sau nwg ntawm lub chaw hov.
4Thaus kuv saib ntsoov ua cav muaj cua daaj cua dub ntsawj saab peg tuaj, hab muaj ib tauv fuab luj kawg ci kaaj quas lug rua ib ncig, hab muaj nplaim tawg tawm lab quas vog tsw tu ncua le. Huv plawv cov suavtawg hov muaj ib yaam ci zoo le tooj daag. 5Hab huv plawv cov cua daaj cua dub ntawd muaj ib yaam zoo le plaub tug tsaj caj sa tawm lug. Cov tsaj hov kuv saib mas zoo le nuav. Puab lub cev zoo thooj le tuabneeg, 6tassws txhua tug muaj plaub lub ntsej muag, hab txhua tug muaj plaub phob tis. 7Puab txhais ceg yag leeg, hab cov rau taw zoo yaam nkaus le rau mivnyuas nyuj, hab ci yaam nkaus le cov tooj daag kws tub muab txhuam ci nplaag lawm. 8Hab huv qaab txhua phob tis ntawm puab lub cev plaub faab hov puavleej muaj txhais teg zoo le teg tuabneeg. Plaub tug tsaj hov muaj ntsej muag hab kauj tis zoo le nuav, 9puab nthuav tis sws twb ua ke, hab puab moog ncaaj nraim rua tom ntej, moog rua saab twg tsw txug tig cev le.
10Puab plaub tug hov lub ntsej muag zoo le kws has nuav, saab xubndag muaj lub ntsej muag zoo le tuabneeg, saab xws muaj lub ntsej muag zoo le tsuv ntxhuav, saab txhum phem muaj lub ntsej muag zoo le txwv nyuj, saab nraus qaum muaj lub ntsej muag zoo le daav. 11Puab lub ntsej muag zoo le ntawd ntaag. Puab nthuav tis rua saab sau. Txhua tug muaj ob phob tis sws twb ua ke, hab muaj ob phob tis puag lub cev. 12Txhua tug moog ncaaj nraim rua tom ntej, puab tug plig xaav moog saab twg puab kuj moog tau rua saab ntawd tsw txug tig cev hlo le.
13Huv plawv cov tsaj caj sa hov muaj ib yaam zoo yaam nkaus le cub thee, zoo yaam nkaus le tej teg tsau cig moog moog lug lug huv plawv cov tsaj ntawd. Cov suavtawg hov ci heev hab muaj tsag lig xub tawm huv suavtawg lug. 14Cov tsaj caj sa hov dha moog dha lug yaam nkaus le tsag lig xub laim.
15Thaus kuv saib cov tsaj caj sa hov, mas kuv pum muaj lug tsheb nyob sau npoo aav ntawm cov tsaj ib saab, plaub tug nyag muaj nyag ib lub. 16Cov lug tsheb hov zoo le kws has nuav hab ua tshwm lug le nuav, ci zoo yaam nkaus le tej qai zeb hlaws ntsuab laam lug. Plaub lub lug tsheb zoo ib yaam nkaus, plaub lub lug tsheb zoo le nyag muaj nyag ib lub lug muab nruab sws rws. 17Thaus yuav moog rua saab twg kuj ca le moog rua plaub faab tau tsw txug tig le. 18Lub npoo plaub lub lug tsheb hov sab hab txaus ntshai, cov npoo lug tsheb muaj qhov muag nyob puag ncig.
19Thaus cov tsaj caj sa ntawd moog kev mas cov lug tsheb kuj ndog ntawm puab ib saab. Thaus cov tsaj hov yaa huv aav moog, cov lug tsheb kuj yaa ua ke hab. 20Tug plig xaav moog hovtwg cov tsaj kuj moog, hab cov lug tsheb kuj yaa ua ke moog, vem tas cov tsaj hov tug plig nyob huv cov lug tsheb. 21Thaus cov tsaj moog, cov lug tsheb kuj moog hab, thaus cov tsaj nreg cov lug tsheb kuj nreg. Thaus cov tsaj sawv yaa huv aav moog, cov lug tsheb kuj sawv yaa ua ke moog hab, tsua qhov cov tsaj tug plig nyob huv cov lug tsheb.
22Sau cov tsaj caj sa taubhau muaj ib yaam khwb zoo le lub qaab ntuj, ci quas nplaag yaam le qai zeb dawb kws txaus ntshai nthuav rua sau cov tsaj hov taubhau. 23Huv qaab lub qaab ntuj khwb nuav mas cov tsaj nthuav tis moog sws ncaaj, nthuav tis sws cuag, hab txhua tug tsaj muaj ob phob tis puag nwg lub cev 24Thaus puab moog kev, kuv nov puab cov kauj tis lub suab nrov yaam le dej hlub ntsawj, nrov yaam le Vaajtswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub suab kws nrov vig voog, nrov yaam le ib paab tub rog coob coob. Thaus cov tsaj hov nreg kuj qhaws tis ca.
25Muaj suab nrov sau lub qaab ntuj kws khwb cov tsaj hov taubhau tuaj. Thaus cov tsaj hov nreg kuj qhaws tis ca. 26Sau lub qaab ntuj kws khwb cov tsaj hov taubhau muaj ib yaam zoo le lub zwm txwv, saib mas zoo le qai zeb phaithu yimlaaj. Hab sau lub zwm txwv ntawd muaj ib yaam saib mas zoo le tuabneeg. 27Hab kuv pum ib yaam zoo le tooj daag kws ci heev, saib mas zoo yaam nkaus le suavtawg nyob vej ib ncig, zoo le txwj ntawm nwg lub duav rov sau. Hab txwj ntawm nwg lub duav rov huv kuv pum ib yaam zoo le suavtawg hab qhov kws kaaj ci vej nwg. 28Saib qhov kws kaaj ci vej nwg hov mas zoo yaam le tug zaaj sawv sau cov fuab rua nub kws naag lug. Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa quas ab saib mas muaj tug yaam ntxwv zoo le nuav. Thaus kuv pum, kuv ca le khwb nkaus ua lub plhu ti nkaus aav, hab kuv nov tug kws has lub suab.