14

Yexu yog txujkev moog cuag leej Txwv

1“Mej tsw xob txhawj tsw xob nyuaj sab. Mej tso sab rua Vaajtswv, ca le tso sab rua kuv hab. 2Huv kuv leej Txwv lub tsev muaj chaw nyob ntau heev. Yog tsw muaj le ntawd kuv yeej has rua mej lawm. Kuv moog tu chaw tseg rua mej. 3Thaus kuv moog tu chaw tseg rua mej tav lawd, kuv yeej yuav rov lug dua hab coj mej moog nrug kuv nyob, sub kuv nyob hovtwg mej txhad tau nyob hov ntawd. 4Hab mej paub txujkev kws moog txug lub chaw kws kuv yuav moog ntawd lawm.” 5Thauma has rua Yexu tas, “Tug Tswv, peb tsw paub tas koj yuav moog hovtwg. Peb yuav paub txujkev ntawd tau le caag?” 6Yexu has rua nwg tas, “Kuv yog txujkev ntawd, yog qhov tseeb hab yog txujsa. Tsw muaj leejtwg moog cuag tau leej Txwv tsuas yog moog ntawm kuv moog xwb. 7Yog mej tub paub kuv lawm mej yeej yuav paub kuv leej Txwv hab. Txwj nuav moog mej yuav paub nwg hab pum nwg.”
8Fili has rua nwg tas, “Tug Tswv, thov qha leej Txwv tshwm rua peb pum mas peb txhad txaus sab.” 9Yexu has rua nwg tas, “Fili, kuv nrug mej nyob ntev txug taav nuav lawm, mej tseed tsw paub kuv hab lov? Tug kws pum kuv kuj yog pum leej Txwv. Koj yuav has tau le caag tas, ‘Thov qha leej Txwv tshwm rua peb pum’? 10Koj tsw ntseeg tas kuv nyob huv leej Txwv hab leej Txwv nyob huv kuv lov? Tej lug kws kuv has rua mej hov kuv tsw tau has lawv le kuv lub sab xwb. Tassws leej Txwv kws nyob huv kuv ua nwg teg num. 11Mej ca le ntseeg kuv has tas kuv nyob huv leej Txwv hab leej Txwv nyob huv kuv. Yog tsw ua le ntawd, ca le ntseeg vem tej num nuav. 12Kuv has tseeb rua mej tas tug kws tso sab rua kuv yuav ua tej num kws kuv ua nuav hab. Hab nwg tseed yuav ua tej num luj dua tej nuav vem kuv yuav moog cuag leej Txwv. 13Yaam twg kws mej tuav kuv lub npe thov, kuv yuav ua yaam ntawd sub leej txwv txhad tau koob meej ci ntsaa ab ntawm leej Tub. 14Yog mej tuav kuv lub npe thov ib yaam daabtsw, kuv yuav ua yaam ntawd.

Cog lug yuav pub Vaaj Ntsuj Plig

15“Yog mej hlub kuv, mej yuav tuav rawv kuv tej lug nkaw. 16Kuv yuav thov leej Txwv mas nwg yuav pub dua ib tug lug taw qha mej, nwg yuav nrug mej nyob moog le. 17Tug ntawd yog Vaaj Ntsuj Plig kws qha qhov tseeb, kws lub nplajteb txais tsw tau vem yog saib tsw pum hab tsw paub nwg. Mej cov paub nwg vem nwg nrug mej nyob hab yuav nyob huv mej. 18Kuv yuav tsw muab mej tso pov tseg ua ntsoj ua ntsuag. Kuv yuav lug cuag mej. 19Tshuav tsw ntev lub nplajteb yuav tsw pum kuv tassws mej yuav pum kuv. Vem kuv muaj txujsa nyob mej kuj yuav muaj txujsa nyob hab. 20Nub ntawd mej yuav paub tas kuv nyob huv leej Txwv hab mej nyob huv kuv hab kuv nyob huv mej. 21Tug kws muaj kuv tej lug nkaw hab tuav rawv tej lug hov, tug hov txhad yog tug kws hlub kuv. Hab tug kws hlub kuv hov kuv leej Txwv yuav hlub nwg, hab kuv yuav hlub nwg hab qha kuv rua nwg pum.”
22Yutas kws tsw yog Ikhali‑au has rua Yexu tas, “Tug Tswv, ua le caag koj yuav qha koj tshwm rua peb pum xwb tsw qha rua lub nplajteb pum?” 23Yexu teb nwg tas, “Yog leejtwg hlub kuv, tug hov yuav tuav rawv kuv tej lug, hab kuv leej Txwv yuav hlub nwg hab ib ob leeg yuav lug cuag nwg hab nrug nraim nwg nyob. 24Tug kws tsw hlub kuv kuj tsw tuav rawv kuv tej lug. Hab tej lug kws mej nov nuav tsw yog kuv le lug tassws yog leej Txwv kws khaiv kuv lug le lug.
25“Kuv has tej lug nuav rua mej rua thaus kuv tseed nrug mej nyob. 26Tassws tug kws taw qha, yog Vaaj Ntsuj Plig tug dawb huv kws leej Txwv yuav khaiv lug huv kuv lub npe, nwg yuav qha txhua yaam rua mej hab ua rua mej ncu txug txhua yaam kws kuv tub has rua mej lawd. 27Kuv muab txujkev nyob kaaj sab lug cob rua mej. Kuv pub kuv txujkev nyob kaaj sab lug rua mej, kuv pub tsw thooj le lub nplajteb pub. Mej lub sab tsw xob txhawj hab tsw xob ntshai. 28Mej tub nov kuv has rua mej tas, ‘Kuv yuav ncaim moog hab kuv yuav rov lug cuag mej.’ Yog mej hlub kuv mej kuj yuav xyiv faab tsua qhov kws kuv moog cuag leej Txwv, vem leej Txwv luj dua kuv. 29Nwgnuav kuv tub has tej nuav rua mej ua ntej kws tsw tau tshwm lug, sub thaus muaj tej nuav tshwm lug mej txhad le ntseeg. 30Kuv yuav tsw nrug mej thaam le nuav dua le lawm tsua qhov tug kws kaav nplajteb saamswm lug. Tug ntawd tsw muaj fwjchim luj dua kuv. 31Tassws kuv ua lawv le leej Txwv kuas kuv ua, sub lub nplajteb txhad paub tas kuv hlub leej Txwv. Ca le sawv tseeg, peb moog lauj.”