14

Đường về nhà Cha

1Chúa Giê-xu dạy: “Lòng các con đừng xao xuyến. Các con đang tin cậy Thượng Đế thể nào, hãy tin ta thể ấy.
2Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở nếu không, ta đã nói cho các con rồi. Ta đi chuẩn bị chỗ ở cho các con. 3Khi chuẩn bị xong, ta sẽ trở lại đón các con về với ta để các con ở cùng ta mãi mãi. 4Các con đều biết đường đến nơi ta đi."
5Thô-mai thưa: “Chúng con không biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường mà đến?"
6Chúa Giê-xu đáp: “Ta là Con đường, Chân lý và Nguồn sống. Nếu không nhờ ta, không ai được đến với Cha. 7Đã biết ta, các con cũng biết Cha ta. Từ nay, các con biết Ngài và đã thấy Ngài.”
8Phi-líp năn nỉ: “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con là đủ.” 9Chúa đáp: “Này Phi-líp, ta ở với các con đã lâu mà con chưa biết ta sao? Ai thấy ta tức là thấy Cha. Sao con còn nói: xin chỉ Cha cho chúng con? 10Con không tin ta ở trong Cha và Cha ở trong ta sao? Những lởi ta nói với các con không phải ta tự nói, nhưng chính Cha ở trong ta đã nói ra lời Ngài. 11Các con phải tin ta ở trong Cha và Cha ở trong ta. Nếu không, các con hãy tin công việc ta. 12Ta hứa quả quyết với các con, ai tin ta sẽ làm những việc ta làm, lại làm việc lớn hơn nữa, vì ta sắp về với Cha. 13Các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho để Cha được tôn vinh. 14Phải, các con nhân danh ta cầu xin bất cứ điều gì, ta sẽ làm cho. 15Nếu các con yêu thương ta, hãy vâng giữ mệnh lệnh ta.

Thần An ủi

16“Ta sẽ cầu xin Cha ban cho các con Đấng An ủi khác để sống với các con mãi mãi. 17Đó là Thánh Linh, Thần Chân lý.Người đời không thể tiếp nhận Ngài, vì họ chẳng thấy cũng chẳng biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài vẫn sống với các con và sẽ ở trong các con. 18Ta không để các con bơ vơ như trẻ mồ côi, ta sẽ đến với các con. 19Không bao lâu nữa người đời chẳng còn thấy ta, nhưng các con sẽ thấy ta, vì ta sống thì các con cũng sẽ sống. 20Ngày ta sống lại, các con sẽ biết ta ở trong Cha, các con ở trong ta và ta ở trong các con. 21Ai vâng giữ mệnh lệnh ta là người yêu thương ta. Người yêu thương ta sẽ được Cha ta yêu thương. Ta cũng yêu thương và cho người ấy biết ta.”
22Giu-đa (không phải Ích-ca-ri-ốt) hỏi: “Thưa Chúa, tại sao Chúa không cho cả thế gian củng biết, mà chỉ bày tỏ cho chúng con?”
23Chúa đáp: “Ta chỉ bày tỏ cho những người yêu thương ta và vâng giữ lời ta. Cha ta yêu thương họ; Chúng ta sẽ đến và sống với họ. 24Người không yêu thương ta chẳng vâng giữ lời ta. Lời các con nghe ta nói chẳng phải của ta, nhưng của Cha là Đấng đã sai ta. 25Ta bảo các con những điều này khi ta còn ở với các con. 26Nhưng Đấng An ủi là Thánh Linh mà Cha nhân danh ta sai đến, sẽ dạy dỗ các con mọi điều, nhắc các con nhớ mọi lời ta đã nói. 27Ta để lại cho các con sự bình an trong tâm hồn. Ta ban cho các con sự bình an ta, chẳng phải thứ bình an mong manh của trần gian. Lòng các con đừng bối rối, sợ hãi.
28“Các con ghi nhớ lời ta đã nói: ta đi rồi sẽ trở lại với các con. Nếu các Con yêu thương ta, các con vui mừng khi ta về với Cha, vì Cha cao quý hơn ta. 29Nay ta nói trước, để khi việc xảy ra, các con sẽ tin lời ta. 30Ta không còn thì giờ nói nhiều với các con nữa, vì Sa-tan sắp đến. Nó không có quyền gì trên ta, 31nhưng nhân loại phải biết ta yêu Cha ta và làm mọi điều Cha dặn bảo. Này, chúng ta hãy đi nơi khác.