7

Yesu Nyei Youz Mbuo Maiv Sienx Ninh

1Nqa'haav Yesu youh jienv Gaa^li^li Saengv mingh. Ninh dingc hnyouv maiv mingh Yu^ndie Saengv weic zuqc ninh hiuv duqv yiem wuov zoux hlo nyei Yiutai Mienh oix lorz qangx daix ninh. 2Wuov zanc aav lamh taux ⟨Mbiorv Liuh nyei Zipv⟩ aqv. 3Yesu nyei youz mbuo ziouc gorngv mbuox ninh, “Gorx aah! Meih cuotv naaiv norm dorngx mingh Yu^ndie Saengv maah! Oix zuqc bun meih nyei sai-gorx mbuo buatc meih zoux mbuoqc horngh nyei sic. 4Haaix dauh oix duqv mengh dauh, ninh maiv bingx ninh zoux nyei sic. Meih zoux jienv naaiv deix sic, oix zuqc mingh bun lungh ndiev mienh mangc meih maah!” 5Liemh Yesu ganh nyei youz mbuo yaac maiv sienx ninh.
6Yesu mbuox ninh mbuo, “Yie nyei ziangh hoc maiv gaengh taux, mv baac meih mbuo haaix norm ziangh hoc yaac mingh duqv nyei. 7Baamh mienh maiv maaih dorngx nzorng meih mbuo mv baac ninh mbuo nzorng yie, weic zuqc yie zoux zorng-zengx gorngv ninh mbuo zoux nyei waaic sic. 8Meih mbuo gunv mingh jiex Zipv aqv. Yie maiv gaengh mingh weic zuqc yie horpc zuqc mingh nyei ziangh hoc maiv gaengh taux.” 9Yesu caux ninh mbuo hnangv naaiv nor gorngv liuz, ninh corc yiem Gaa^li^li Saengv.

Yesu Mingh Jiex Mbiorv Liuh Nyei Zipv

10Yesu nyei youz mbuo mingh jiex Zipv mi'aqv. Yesu nqa'haav mingh mv baac ninh maiv dorng zuangx mingh, kungx bingx jienv mingh hnangv. 11Yiem wuov zipv nyei yinh gu'nyuoz, zoux hlo nyei Yiutai Mienh lorz Yesu yaac naaic mienh, “Wuov laanh mienh yiem haaix?”
12Yiem wuov jiex zipv nyei zuangx mienh sih sungx sapv nyei gorngv Yesu. Maaih deix gorngv, “Ninh gengh zoux kuv mienh.” Maaih deix gorngv, “Maiv zeiz! Ninh kungx nduov mienh hnangv.” 13Mv baac haaix dauh yaac maiv gaamv dorng zuangx gorngv taux Yesu, weic zuqc ninh mbuo gamh nziex haic zoux hlo nyei Yiutai Mienh.
14Jiex Zipv taux ndaamv-dingh, Yesu mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh.
15Zoux hlo nyei Yiutai Mienh mbuoqc horngh haic yaac gorngv, “Naaiv laanh mienh maiv duqv doqc sou hlang. Ninh fungc haih ndongc naaic hiuv?”
16Yesu ziouc dau ninh mbuo, “Yie njaaux nyei waac se maiv zeiz yie ganh hnamv cuotv daaih njaaux. Se dongh paaiv yie daaih wuov dauh nyei waac. 17Haaix dauh dingc hnyouv ei Tin-Hungh nyei eix zoux, wuov dauh ziouc hiuv duqv yie njaaux nyei waac yiem Tin-Hungh daaih fai yie ganh hnamv cuotv daaih njaaux. 18Haaix dauh ei ninh ganh nyei za'eix hnamv cuotv daaih njaaux, wuov dauh kungx oix mienh taaih ninh hnangv. Mv baac haaix dauh oix mienh taaih paaiv ninh daaih wuov dauh, ninh kungx gorngv zien waac hnangv. Maiv haih gorngv-baeqc. 19Mose bun leiz-latc meih mbuo maiv zeiz? Mv baac meih mbuo yaac maiv maaih yietc dauh gan leiz-latc. Meih mbuo weic haaix diuc lorz qangx daix yie?”
20Zuangx mienh gorngv, “Mienv muoqv meih maiv nzang mbor lorh! Maaih haaix dauh oix daix meih laeh?” 21Yesu gorngv, “Yie zoux nzunc sic meih mbuo yaac mbuoqc horngh haic. 22Mose heuc meih mbuo tengx mienh ⟨jiex gaatv nyei leiz.⟩ (Mv baac naaiv nyungc leiz maiv zeiz yiem Mose daaih, se yiem meih mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv daaih.) ⟨jiex gaatv nyei leiz.⟩ meih mbuo yaac tengx mienh jiex gaatv nyei leiz. 23Se gorngv meih mbuo doix Dingh Gong Hnoi tengx mienh jiex gaatv nyei leiz weic maiv oix dorngc Mose nyei leiz, wuov nyungc yie longc Dingh Gong Hnoi zorc dauh mienh longx nzengc, meih mbuo weic haaix diuc qiex jiez yie? 24Maiv dungx mangc beih zaangc siemv, oix zuqc baengh fim nyei siemv.”

Yesu Za'gengh Zoux Giduc Fai?

25Weic naaiv maaih deix Ye^lu^saa^lem Zingh nyei mienh gorngv, “Ninh mbuo oix daix wuov dauh mienh dongh naaiv dauh saah? 26Mangc gaax, ninh dorng zuangx mienh gorngv waac mv baac ninh mbuo maiv gorngv yietc nyungc bun ninh. Zoux hlo nyei mienh za'gengh hiuv dingc ninh zoux Giduc mv bei? 27Mv baac naaiv laanh mienh yiem haaix daaih mbuo hiuv nyei. Giduc yiem haaix daaih maiv maaih haaix dauh hiuv. ”
28Yesu yiem zaangc Tin-Hungh nyei biauv njaaux mienh wuov zanc ninh longc qiex hlo nyei gorngv, “Meih mbuo za'gengh hiuv duqv yie yaac hiuv yie yiem haaix daaih. Yie maiv zeiz sueih yie ganh nyei eix daaih. Mv baac paaiv yie daaih wuov dauh se zien nyei. Meih mbuo yaac maiv hiuv duqv ninh. 29Mv baac yie hiuv duqv ninh nyei, weic zuqc yie yiem ninh wuov daaih, ninh yaac paaiv yie daaih.”
30Ninh mbuo ziouc oix zorqv ninh haic aqv, mv baac maiv maaih haaix dauh njiec buoz zorqv weic zuqc ninh nyei ziangh hoc maiv gaengh taux. 31Yiem wuov nyei zuangx mienh corc maaih camv nyei sienx ninh. Ninh mbuo gorngv, “Giduc daaih wuov zanc ninh haih zoux duqv mbuoqc horngh nyei jangx-hoc gauh camv naaiv dauh fai?”

Zoux Hlo Nyei Yiutai Mienh Paaiv Baeng Mingh Zorqv Yesu

32⟨Faa^li^si Mienh⟩ haiz zuangx mienh sih sungx sapv nyei gorngv Yesu nyei jauv, ninh mbuo caux sai mienh bieiv ziouc paaiv goux zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei baeng mingh zorqv Yesu. 33Yesu gorngv, “Yie aengx caux meih mbuo yiem dangh baav hnangv. Nqa'haav ziouc nzuonx taux paaiv yie daaih wuov dauh. 34Meih mbuo oix lorz yie yaac lorz maiv buatc, weic zuqc yie mingh yiem nyei dorngx meih mbuo mingh maiv duqv.”
35Zoux hlo nyei Yiutai Mienh, laanh naaic laanh, “Aa, naaiv laanh mienh oix mingh haaix mbuo cingx lorz maiv buatc? Ninh oix mingh mbuo Yiutai Mienh nzaanx mingh yiem wuov deix Janx-Gikc nyei zingh njaaux Janx-Gikc fai? 36Ninh gorngv mbuo oix lorz ninh yaac lorz maiv buatc, yaac gorngv ninh mingh nyei dorngx mbuo mingh maiv duqv. Naaiv haaix nyungc eix leiz mv bei?”

Yungz Maengc Nyei Wuom

37Zipv nyei nqa'haav laai wuov hnoi, se gauh hlo jiex nyei hnoi, Yesu souv jiez daaih gorngv hlo nyei, “Haaix dauh jaang nqaatv oix zuqc daaih yie naaiv hopv. 38Hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, ‘Haaix dauh sienx yie, yungz maengc nyei wuom ziouc yiem wuov dauh nyei hnyouv liouc cuotv daaih hnangv camv-diuh ndaaih nor.’ ” 39Yesu hnangv naaiv nor gorngv se gorngv taux Singx Lingh, dongh sienx ninh nyei mienh oix duqv zipv. Mv baac wuov zanc Tin-Hungh maiv gaengh bun Singx Lingh mienh, weic zuqc Yesu maiv gaengh duqv njang-laangc.

Mienh Laaix Yesu Bun Nqoi

40Zuangx mienh haiz ninh hnangv naaiv nor gorngv, maaih deix ziouc gorngv, “Naaiv dauh za'gengh dongh mbuo zuov wuov dauh ⟨Douc Waac Mienh⟩ aqv.”
41Aengx maaih deix gorngv, “Ninh zoux Giduc aqv.”
 Mv baac maaih deix gorngv, “Giduc fungc haih yiem Gaa^li^li daaih?
42Ging-Sou fiev jienv gorngv, Giduc zoux Ndaawitv Hungh nyei Zeiv-Fun yaac yiem Ndaawitv Hungh nyei buonv-mungv, Mbetc^le^hem, daaih maiv zeiz?” 43Weic naaiv mienh ziouc laaix Yesu bun nqoi. 44Maaih deix oix zorqv Yesu mv baac maiv maaih haaix dauh njiec buoz zorqv.

Zoux Hlo Nyei Yiutai Mienh Maiv Sienx Yesu

45Mingh zorqv Yesu wuov deix baeng nzuonx daaih, ⟨sai mienh bieiv⟩ caux Faa^li^si Mienh naaic ninh mbuo, “Meih mbuo zoux haaix nyungc maiv zorqv jienv ninh daaih?”
46Wuov deix baeng dau, “Maiv maaih jiex yietc dauh mienh gorngv waac hnangv naaic dauh.”
47Faa^li^si Mienh gorngv, “Meih mbuo yaac zuqc ninh nduov mi'aqv saah? 48Maaih haaix dauh zoux hlo nyei Yiutai Mienh fai Faa^li^si Mienh sienx jiex ninh nyei fai? 49Maiv maaih lorqc. Mv baac naaiv guanh mienh maiv hiuv duqv ⟨Mose nyei Leiz-Latc⟩ ziouc zuqc Tin-Hungh zioux ninh mbuo.”
50Maaih dauh wuov deix Faa^li^si Mienh, dongh zinh ndaangc mingh lorz Yesu wuov dauh Ni^ko^nde^matv, naaic, 51“Ei mbuo nyei leiz, mbuo maiv gaengh haiz mienh gorngv, maiv hiuv duqv ninh nyei gorn-baengx, mbuo haih dingc ninh nyei zuiz fai?”
52Ninh mbuo dau, “Wuov nyungc meih yaac yiem Gaa^li^li daaih? Dimv mangc Ging-Sou maah! Meih ziouc hiuv duqv maiv maaih yietc dauh douc waac mienh yiem Gaa^li^li cuotv daaih niaa.”
53Jiex zipv nyei wuic nzaanx, gorqv-mienh nzuonx gorqv-mienh nyei biauv.