7

Brah Yêsu Ta Ƀon Yêrusalem Tâm Nar Ƀư Maak Ma Ngih Vâl

1Jêh ma nau nây Brah Yêsu hăn tâm n'gor Galilê. Păng mâu ŭch hăn ôh tâm n'gor Yuđa, yorlah phung Yuđa ŭch joi ŭch nkhĭt Păng.
2Nar phung Yuđa ƀư nau nhêt sa yơk ma ngih njơh hŏ dăch jêh. 3Phung oh Păng lah ma Păng: "May du hom hăn tâm n'gor Yuđa, gay ma phung oh mon dơi saơ kan khlay may ƀư. 4Yorlah mbu nơm ŭch ăn bu gĭt năl păng mâu geh ƀư kan ndâp ôh. Yor may ŭch ƀư kan nây ăn may mpơl ma phung neh ntu gĭt ƀă." 5Yorlah nđâp ma phung oh Păng, nơm mâu chroh ma Păng ôh. 6Brah Yêsu lah ma phung oh Păng: "Mông gâp ê tât, bi mông khân may ŭch tât ƀaƀơ. 7Neh ntu mâu dơi ji nuih ma phung khân may ôh, yorlah neh ntu ji nuih ma gâp, yor nau gâp mbơh kan khân păng jêng mhĭk. 8Khân may dơi hăn râng nau nhêt sông aơ, bi gâp mâu hăn râng ôh, yorlah mông gâp ê tât." 9Jêh Brah Yêsu lah nau nây, Păng hôm gŭ ta n'gor Galilê.
10Lah phung oh Păng lăn hăn râng nau nhêt sông jêh, Păng nơm hăn lĕ, ƀiălah hăn ma nau ndâp, mâu ăn bu saơ ôh. 11Pôri phung Yuđa joi Brah Yêsu tâm nar ver nây, khân păng lah: "Ntŭk Păng gŭ?" 12Tâm phung nây geh âk bunuyh ngơi ma Brah Yêsu, ƀaƀă khân păng lah: "Păng jêng bunuyh ueh ngăn." Phung êng lah: "Mâu geh. Păng ndơm phung ƀon lan." 13Ƀiălah mâu geh bunuyh janh nkoch tĭng nau Brah Yêsu ôh, yor klach ma phung Yuđa.

Brah Yêsu Nti Lah Tâm Ngih Brah

14N'gul nar nau nhêt sông nây, Brah Yêsu hăn lăp tâm ngih brah jêh ri ntơm nti lah. 15Phung Yuđa geh nau hih rhâl jêh ri lah: "Bunuyh aơ ê mâp nti, mâm Păng dơi gĭt Nau Brah Ndu Ngơi?" 16Brah Yêsu lah: "Nau gâp nti lah mâu di nau gâp nơm ôh, ƀiălah nau Nơm tơm njuăl gâp. 17Mbu nơm ŭch ƀư tĭng nau Brah Ndu ŭch, nơm nây mra gĭt nau gâp nti, gĭt luh tă bơh Brah Ndu, mâu lah tă bơh gâp nơm. 18Bunuyh nkoch tĭng nau nơm ŭch, jêng păng nkoch joi nau lư n'găr ma nơm tơm njuăl păng, nây mơ jêng nau ngăn jêh ri nanê̆, mâu geh ôh du ntil nau kue tâm Păng. 19Di lĕ Y-Môis ăn nau vay ma khân may? Ƀiălah mâu geh du huê tâm phung khân may tông nau vay nây ôh? Mâm khân may joi nau ƀư nkhĭt gâp?" 20Phung ƀon lan lah: "May bunuyh brah lơn, mbu nơm joi ŭch ƀư nkhĭt may?" 21Brah Yêsu lah: "Gâp hŏ ƀư du ntil kan lĕ khân may hih rhâl dadê. 22Y-Môis hŏ ăn jêh nau vay ma khân may koh ntâu (nau nây mâu geh Y-Môis hŏ ăn, ƀiălah bơh u che khân may kăl e), jêh ri khân may ƀư nau koh ntâu ma phung bu klâu tâm nar Saƀat. 23Lah phung bu klâu dơn nau koh ntâu tâm nar Saƀat gay ma mâu ƀư tih tâm nau vay Y-Môis, pôri mâm nau khân may ji nuih ma gâp tâm nau gâp dơi ƀư bah bunuyh ji tâm nar Saƀat? 24Lơi ta phat dôih tĭng nau saơ tih aơ ôh, ƀiălah ăn khân may phat dôih tĭng nau sŏng."

Phung Yuđa Geh Nau Uh Ah Ma Brah Yêsu Nau Ŭch Nhŭp Brah Yêsu

25Geh ƀaƀă bunuyh tâm ƀon Yêrusalem lah: "Di lĕ bunuyh nây bu joi ŭch ƀư nkhĭt lơi? 26Uănh ri Păng gŭ nti ta năp lĕ rngôch, mâu geh bunuyh lah Păng ôh. Phung kôranh chiă uănh gĭt lĕ Păng nây jêng Brah Krist? 27Ƀiălah he gĭt jêh bunuyh aơ, mbah tă ntŭk păng văch, ƀiălah lah Brah Krist mra văch mâu geh bunuyh gĭt mbah tă ntŭk Păng văch ôh."
28Pôri Brah Yêsu gŭ nti lah tâm ngih brah, Păng ngơi huy lah: "Khân may bên đah gâp, khân may gĭt ntŭk tă gâp văch. Gâp mâu văch tĭng nâm gâp nơm ŭch, ƀiălah Nơm tơm njuăl gâp. Nơm nây jêng ngăn, khân may mâu năl Păng ôh. 29Gâp gĭt năl Păng, yorlah gâp văch tă bơh Păng, jêh ri Păng hŏ njuăl gâp jêh." 30Jêh nây khân păng ŭch nhŭp Brah Yêsu, ƀiălah mâu geh du huê janh nto ti ta Păng ôh, yorlah mông Păng ê tât. 31Jêh ri tâm phung ƀon lan nây geh âk lĕ bunuyh chroh ma Păng, khân păng lah: "Lah Brah Krist mra tât, Păng mra ƀư nau khlay âk lơn ma nau khlay bunuyh aơ hŏ ƀư đŏng?" 32Phung Pharasi tăng nau phung ƀon lan ngơi ƀŭk dŭk suyh nkoch tâm nau Brah Yêsu, pôri phung kôranh ƀư brah ndrel ma phung Pharisi njuăl phung tahan nhŭp Brah Yêsu.
33Pôri Brah Yêsu lah ma khân păng: "Gâp hôm gŭ ndrel ma khân may djê̆ nar, jêh ri gâp mra sĭt ma Nơm tơm njuăl gâp. 34Khân may mra joi gâp, ƀiălah mâu dơi saơ, jêh ri ta ntŭk gâp gŭ khân may mâu dơi hăn ôh." 35Phung Yuđa tâm ngơi ndrăng khân păng: "Mbah ntŭk Păng mra hăn, kŏ he mâu dơi joi Păng? Păng mra hăn ma phung du gŭ tâm nklang phung Grek, jêh ri nti lah ma phung Grek ƀơh? 36Nâm bu Păng hŏ lah: 'khân may mra joi gâp ƀiălah mâu dơi saơ, 'jêh ri: 'Ta ntŭk gâp gŭ khân may mâu dơi hăn ôh, moh ntơ nau Păng lah nây'?"
37Dăch dŭt tâm nar ver jêng nar sa nhêt khlay Brah Yêsu gŭ dâk ta nây, jêh ri nti lah: "Mbu nơm ji hir văch ma gâp jêh ri nhêt. 38Mbu nơm chroh ma gâp, pôri n'hor dak rêh mra hoch tâm nuih n'hâm păng, tĭng nâm nau bu hŏ nchih jêh Nau Brah Ndu Ngơi." 39Păng lah nau nây di Brah Huêng Ueh ma bunuyh chroh ma Păng mra sŏk dơn, yorlah nar nây Brah Huêng Ueh ê hŏ jŭr, jêh ri Brah Ndu ê hŏ ăn nau chrêk rmah ma Brah Yêsu ôh. 40Tâm phung ƀon lan geh âk bunuyh tăng lĕ nau nây, ƀaƀă lah: "Păng nây jêng kôranh nơm mbơh lor, "bu êng lah: "Păng jêng Brah Krist." 41Bunuyh êng đŏng lah: "Brah Krist tă bơh n'gor Galilê ƀơh? 42Tâm Nau Brah Ndu Ngơi mbơh Brah Krist Păng luh bơh noi deh hadăch Đavit ƀon Ƀêtlêhem, jêng ƀon hadăch Đavit ƀơh?" 43Pôri phung ƀon lan geh nau tâm rlăch tâm jin ndrăng nơm yor ma Kôranh Brah. 44Geh ƀaƀă phung ƀon lan tâm nây ŭch nhŭp chăp Brah Yêsu, ƀiălah mâu geh bunuyh nto ti pah ta săk Păng ôh.
45Pôri phung kôranh tahan plơ̆ sĭt ta phung kôranh ƀư brah jêh ri ta phung Pharasi. Phung kôranh aơ ôp khân păng: "Mpa khân may mâu djôt leo Păng tât ta aơ?" 46Phung kôranh tahan lah: "Mâu geh bunuyh mâp ngơi tâm ban ma bunuyh aơ hŏ ngơi!" 47Phung Pharasi lah: "Khân may tŭp nau păng ndơm đŏng ƀơh? 48Geh lĕ du huê tâm phung kôranh mâu lah phung Pharasi chroh ma bunuyh nây? 49Phung ƀon lan aơ mâu gĭt ro nau vay, di ngăn ma phung bu lĕ rtăp rak." 50Y-Nikôđem jêng du huê tâm phung khân păng, kăl e dôl măng păng hŏ hăn jêh ta Brah Yêsu, ôp khân păng: 51"Nau vay he dơi lĕ tâm rmal bunuyh lah ê mâp bu tăng nau Păng ngơi, jêh ri ê mâp gĭt mâm nau Păng ƀư?" 52Phung Pharisi plơ̆ lah ma Nikôđem: "May jêng bunuyh tâm n'gor Galilê? Rlong sek uănh jêh ri may mra gĭt mâu mâp geh ôh kôranh nơm mbơh lor luh bơh n'gor Galilê."
53jêh ta nây lĕ rngôch khân păng du sĭt êng êng ta ngih khân păng nơm.