1

Ktuôp Bi Rai Čar

1Klei Yêhôwa blŭ kơ Y-Yôel anak êkei Y-Pethuel:
  2Hmư̆ bĕ klei anei, Ơ diih phung mduôn,
   mđing knga bĕ, Ơ jih jang phung dôk hlăm čar!
  Klei msĕ snei tuôm mâo mơ̆ hlăm ênuk diih,
   amâodah hlăm ênuk phung aê diih?
  3Yăl dliê klei anei kơ phung anak diih,
   leh anăn brei phung anak diih yăl dliê klei anei kơ phung anak diñu,
   leh anăn phung anak diñu kơ ênuk êdei.
  4Ya mnơ̆ng ktuôp đrêč lui leh,
   ktuôp bi phung lŏ ƀơ̆ng hĕ leh.
  Ya mnơ̆ng ktuôp bi phung lui leh,
   ktuôp kdăt ƀơ̆ng hĕ leh.
  Ya mnơ̆ng ktuôp kdăt lui leh,
   ktuôp bi rai ƀơ̆ng hĕ leh.
  5Mdih bĕ diih, Ơ phung kreh kpiê ruă, leh anăn hia bĕ!
   Čŏk hia bĕ, Ơ diih jih jang phung kreh mnăm kpiê,
  kyuadah kpiê mrâo mmih
   arăng sua mă hĕ leh mơ̆ng ƀăng êgei diih.
  6 Kyuadah sa phung găp djuê mnuih hriê leh bi kdơ̆ng hŏng čar kâo,
   diñu jhŏng ktang leh anăn arăng amâo dưi yap ôh.
  Êgei diñu jing msĕ si êgei êmông gu knô,
   leh anăn diñu mâo griăng msĕ si griăng sa drei êmông gu ana.
  7Diñu bi rai leh phŭn boh kriăk ƀâo kâo,
   diñu bi joh hĕ ana boh hra kâo.
  Diñu lôk hĕ leh klĭt digơ̆,
   leh anăn dlăm ti lăn;
   adhan digơ̆ jing kô̆ leh.
  8Čŏk hia bĕ msĕ si sa čô mniê êra hrông hơô klŭng,
   čŏk hia kyua ung gơ̆ mơ̆ng ênuk hlăk ai.
  9Arăng bi luč hĕ leh mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ leh anăn mnơ̆ng myơr mnăm
   mơ̆ng sang Yêhôwa.
   Phung khua ngă yang, phung mă bruă kơ Yêhôwa, kơŭ kyăm.
  10Hma rai leh,
   lăn kơŭ kyăm,
  kyuadah mdiê rai leh,
   kpiê mrâo jih leh,
   amâo lŏ mâo êa boh ôliwơ ôh.
  11Brei klei mĭn diih rŭng răng, Ơ phung kai hma,
   čŏk hia bĕ, Ơ phung kiă ana boh kriăk ƀâo,
  kyua mdiê ƀlê leh anăn mdiê ôrgơ;
   kyuadah amâo srăng mâo yan puôt wiă ôh.
  12Phŭn ana boh kriăk ƀâo dliu,
   ana boh hra krô.
  Ana boh pomgranat, ana boh đung, ana boh pom,
   jih jang ana kyâo hlăm hma dliu leh;
   phung anak mnuih luč leh klei hơ̆k mơak.
  13Ơ phung khua ngă yang, hơô klŭng leh anăn čŏk hia bĕ,
   čŏk hia bĕ, Ơ phung mă bruă ti knưl.
  Mŭt bĕ, hơô klŭng êjai mlam,
   Ơ phung mă bruă kơ Aê Diê kâo!
  Kyuadah amâo lŏ mâo ôh mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ leh anăn mnơ̆ng myơr mnăm
   kơ sang Aê Diê diih.
  14Mkra bĕ klei kăm ƀơ̆ng huă,
   iêu bĕ arăng kơ klei bi kƀĭn mâo klei mpŭ.
  Bi kƀĭn bĕ phung mduôn
   leh anăn jih jang phung dôk hlăm čar
  ti sang Yêhôwa Aê Diê diih,
   leh anăn ur kwưh bĕ kơ Yêhôwa.
  15 Knap mñai yơh kyua hruê anăn!
   Kyuadah hruê Yêhôwa giăm truh leh,
   hruê anăn truh msĕ si sa klei bi rai mơ̆ng Pô Myang Hĭn.
  16Amâo djŏ hĕ arăng mă mđuĕ hĕ mnơ̆ng ƀơ̆ng huă
   mơ̆ng anăp ală drei,
  bi luč hĕ klei hơ̆k leh anăn klei mơak
   mơ̆ng sang Aê Diê drei?
  17Mjeh brŭ hĕ leh ti gŭ klŏ lăn,
   sang pioh mnơ̆ng jing êhŏng;
  hjiê rai leh
   kyuadah amâo lŏ mâo mdiê ôh.
  18Hlô mnơ̆ng ur krao êdimi!
   Êmô rŭng răng kyuadah diñu amâo mâo rơ̆k ƀơ̆ng ôh,
   leh anăn wăt êpul biăp mâo klei knap mñai.
  19Ơ Yêhôwa, kơ ih yơh kâo ur kwưh,
   kyuadah pui hơr leh kdrăn rơ̆k hlăm kdrăn tač,
   leh anăn êlah pui ƀơ̆ng leh jih jang ana kyâo hlăm hma.
  20Wăt hlô dliê ur krao kơ ih mơh,
   kyuadah hnoh êa khuôt leh,
   leh anăn pui ƀơ̆ng leh kdrăn rơ̆k hlăm kdrăn tač.