1

Kooj ntaas noj lub tebchaws du lug

1Nuav yog Yawmsaub tej lug kws has tuaj rua Yau‑ee kws yog Pethu‑ee tug tub.

  2Mej cov laug, mej ca le noog zaaj nuav,
   cov tuabneeg huv lub tebchaws suavdawg,
   ca le tig ntsej noog.
  Tej nuav puas txeev muaj tshwm rua mej swm neej
   lossws tshwm rua mej tej laug swm neej le?
  3Ca le has rua mej tej mivnyuas paub,
   hab ca mej tej mivnyuas has rua tej xeeb ntxwv,
   hab ca tej xeeb ntxwv has rua tam tom qaab.
  4Tej kws kooj ntaas noj tsw taag,
   kooj txwg muab noj,
  tej kws kooj txwg noj tsw taag,
   kooj tshuab muab noj.
  tej kws kooj tshuab noj tsw taag,
   tej kooj miv muab noj huvsw.

  5Cov kws qaug cawv 'e,
   ca le tswm dheev hab quaj,
  cov kws nyam haus cawv txwv maab 'e,
   ca le quaj nyav
  tsua qhov cawv txwv maab qaab zwb
   tu nrho ntawm mej lub qhov ncauj.
  6Muaj ib haiv tuabneeg tuaj ua rog rua kuv lub tebchaws,
   puab muaj zug heev hab muaj coob suav tsw txheeb,
  puab tej kaug nav yog kaug nav tsuv ntxhuav,
   puab tej los yuaj yog los yuaj maum tsuv ntxhuav.
  7Puab muab kuv tej txwv maab ua pam taag,
   hab muab kuv tej txwv cua ua puam tsuaj taag.
  Puab muab tej txwv ntoo laws tawv pov tseg taag,
   tseg tej kaav dawb paug ca.
  8Ca le quaj ntsuag ib yaam nkaus le tug nkauj nyaab
   kws naav khaub seev tsaaj quaj nwg tug quasyawg
   kws yuav thaus tseed hluas.
  9Tej qoob loos kws muab xyeem
   hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem
  tu nrho ntawm Yawmsaub lub tuam tsev lawm.
   Cov pov thawj kws ua koom rua Yawmsaub
   kuj quaj ntsuag.
  10Tej teb pam taag, tej aav kuj quaj ntsuag,
   tsua qhov tej qoob raug ua puam tsuaj taag,
  tej cawv txwv maab tshab tsw muaj lawm,
   roj tu nrho lawm.
  11Cov kws ua teb 'e, ca le poob sab nthaav,
   cov kws tu txwv maab 'e, ca le quaj nyav,
  vem tsw muaj mog tsw muaj qeb,
   tej qoob loos huv teb raug puam tsuaj taag huvsw.
  12Tej txwv maab kuj tuag tshaav,
   tej txwv cua kuj qhuav taag.
  Tej txwv ntsab pobkws, tej txwv toov laaj
   hab tej txwv duaj,
  hab tej txwv ntoo huvsw huv teb
   kuj tuag tshaav taag.
  Tej kev xyiv faab kuj pluj quas zug
   ntawm tuabneeg moog lawm.

  13Cov pov thawj 'e, ca le muab khaub seev tsaaj
   lug naav hab quaj ntsuag,
  cov kws ua num rua ntawm lub thaaj xyeem 'e,
   ca le quaj nyav,
  cov kws ua koom rua kuv tug Vaajtswv 'e,
   ca le nkaag moog hab muab khaub seev tsaaj
   lug naav ib mos kaaj ntug,
  tsua qhov tej qoob loos kws xyeem
   hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem
   tu ncua huv mej tug Vaajtswv lub tuam tsev lawm.
  14Ca le tshaaj tawm kuas ua kevcai yoo mov,
   ca le hu kuas tuaj txoos ua ke caiv su tag tag le,
  ca le sau zog cov kev txwj quas laug
   hab taag nrho cov pejxeem huv lub tebchaws suavdawg
  tuaj rua huv mej tug Vaajtswv Yawmsaub lub tuam tsev
   hab quaj thov Yawmsaub.

  15Nub hov yuav txom nyem lauj!
   Nub kws Yawmsaub teem ca lug ze lawm,
  yog nub kws tug kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   ua kuas puam tsuaj.
  16Tej zaub mov tsw raug muab txav tu nrho
   ntawm peb xubndag lov?
  Txujkev zoo sab hab kev xyiv faab tsw raug tu nrho
   ntawm peb tug Vaajtswv lub tuam tsev lov?
  17Tej noob qoob qhuav taag rua huv aav,
   tej txhaab kuj khoob ntshuv.
  Tej txhaab kuj pob taag
   vem tsw tau qoob hlo le.
  18Tej tsaj txhu quaj zum zawg xwb lauj!
   Tej paab nyuj nkaag sws chaab sws chaws
   vem tsw muaj tshaav zaub,
  txawm yog tej paab yaaj
   los kuj qaug zug zuj zwg.

  19Au Yawmsaub, kuv tsaa suab thov koj,
   vem yog suavtawg muab tej tshaav zaub
   huv tebchaws moj saab qhua kub taag,
  hab nplaim tawg kub tej ntoo huv teb
   taag nrho huvsw.
  20Txawm yog tej tsaj qus, los kuj quaj thov koj hab,
   vem tej haav dej qhuav taag,
  hab suavtawg muab tej tshaav zaub
   huv tebchaws moj saab qhua kub taag.