Yonaa

Biux Mengh Waac

 Naaiv buonv Yonaa Sou caux ganh deix douc waac mienh nyei sou maiv fih hnangv, weic zuqc naaiv buonv gorngv taux yietc dauh mienh, mbuox heuc Yonaa, nyei jauv-louc. Maaih nzunc Yonaa maiv oix muangx Tin-Hungh nyei waac. Tin-Hungh paaiv ninh mingh Ni^naa^we Domh Zingh douc waac gorngv wuov norm zingh nyei mienh, mv baac Yonaa maiv kangv mingh. Ninh hiuv duqv wuov norm zingh nyei mienh se I^saa^laa^en Mienh nyei win-wangv. Ninh yaac nzauh heix ninh mingh douc wuov deix waac, Tin-Hungh maiv za'gengh ei jienv zoux, maiv mietc wuov norm domh zingh. Mv baac maaih camv-diuc jauv cuotv daaih bun Yonaa hiuv duqv ndongc haaix yaac oix zuqc mingh douc Tin-Hungh nyei waac mbuox wuov norm zingh nyei mienh. Nqa'haav ninh buatc Tin-Hungh korv-lienh mienh, tiuv za'eix, maiv ei ninh ganh gorngv nyei waac zoux, Yonaa ziouc qiex jiez haic.
 Naaiv buonv sou bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh gunv duqv nzengc ninh zeix daaih nyei ga'naaiv. Sou gauh longc jienv jiex bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh hnamv haic mienh yaac maaih hnyouv korv-lienh mienh. Ni^naa^we Zingh nyei mienh zoux I^saa^laa^en Mienh nyei win-wangv. Mv baac Tin-Hungh buatc Ni^naa^we Mienh goiv hnyouv guangc ninh mbuo nyei zuiz, ninh ziouc korv-lienh, maiv mietc ninh mbuo.

Sou Gorngv

1:1-17 Tin-Hungh paaiv Yonaa mingh douc waac, Yonaa maiv kangv mingh.
2:1-10 Yonaa goiv hnyouv, Tin-Hungh ziouc bun ninh duqv maengc cuotv.
3:1-10 Yonaa douc Tin-Hungh nyei waac mingh mbuox Ni^naa^we Zingh nyei mienh.
4:1-11 Tin-Hungh korv-lienh Ni^naa^we Zingh nyei mienh.