24

Yo^su^waa Yiem Sekem Kuinx Mienh

1Yo^su^waa heuc fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh daaih gapv zunv yiem Sekem Zingh, yaac heuc I^saa^laa^en Mienh nyei mienh gox, bieiv zeiv, siemv zuiz jien, caux I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx jien. Ninh mbuo ziouc daaih yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien.
2Yo^su^waa ziouc gorngv mbuox zuangx baeqc fingx, “Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv, ‘Loz-hnoi meih mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv yiem Yu^fe^ditc Ndaaih dong bung maengx, se Apc^laa^ham caux Naa^ho nyei die, Telaa. Ninh mbuo yaac zaangc nyiec nyei zienh. 3Yie dorh meih mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv, Apc^laa^ham, yiem wuov bung ndaaih mingh youh gormx Kaa^naa^an Deic-Bung, yaac bun ninh maaih zeiv-fun camv. Yie ceix I^sakc bun ninh. 4Yie yaac ceix Yaakopv caux Esaau bun I^sakc. Yie bun Se^i nyei mbong-aiv dorngx Esaau weic benx ninh nyei buonc, mv baac Yaakopv caux ninh nyei dorn-jueiv njiec mingh yiem I^yipv Deic-Bung.
5“ ‘Yie paaiv Mose caux Aalon mingh yaac bun I^yipv Mienh zuqc domh zeqc naanc. Nqa'haav yie dorh meih mbuo cuotv daaih. 6Yie dorh meih mbuo nyei ong-taaix cuotv I^yipv Deic-Bung, meih mbuo ziouc mingh taux koiv. I^yipv Mienh longc mborqv jaax nyei maaz-cie caux geh maaz baeng zunc jienv meih mbuo nyei ong-taaix taux Koiv-Siqv. 7Wuov zanc ninh mbuo qaqv tov Ziouv tengx, ninh ziouc bun ninh mbuo caux I^yipv Mienh nyei mbu'ndongx-qangx mapv maengh mapv hmuangx nyei, aengx bun koiv nyei wuom yiemx jienv ninh mbuo. Meih mbuo ganh nyei m'zing duqv buatc yie hnangv haaix nor zoux bun I^yipv Mienh. Meih mbuo yaac yiem deic-bung-huaang lauh nyei.
8“ ‘Yie yaac dorh meih mbuo daaih taux Aa^mo^lai Mienh yiem nyei deic-bung, yiem wuov ngaanc ziqc Jor^ndaen Ndaaih dong bung maengx. Ninh mbuo caux meih mbuo mborqv jaax. Yie yaac zorqv ninh mbuo jiu bun yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev. Meih mbuo ziouc caangv duqv ninh mbuo nyei deic-bung. Yie yaac yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx mietc nzengc ninh mbuo. 9Wuov zanc Sipc^bo nyei dorn, Mbaalaakv, Mo^apc Deic-Bung nyei hungh caux I^saa^laa^en Mienh mborqv jaax. Ninh paaiv mienh mingh heuc Mbe^o nyei dorn, ⟨Mbaa^laa^am,⟩ daaih zioux meih mbuo. 10Mv baac yie maiv muangx Mbaa^laa^am nyei waac. Weic naaiv ninh cingx daaih buang waac meih mbuo. Yie ziouc njoux meih mbuo biaux ndutv Mbaalaakv nyei buoz-ndiev.
11“ ‘Meih mbuo jiex Jor^ndaen Ndaaih daaih taux Ye^li^ko Zingh. Ye^li^ko Zingh nyei mienh caux meih mbuo mborqv jaax. Aengx maaih Aa^mo^lai Mienh, Be^litv^si Mienh, Kaa^naa^an Mienh, Hitv^tai Mienh, Ge^gaa^si Mienh, Hiwai Mienh caux Ye^mbutc Mienh, yaac caux meih mbuo mborqv jaax. Yie zorqv ninh mbuo jiu bun yiem meih mbuo nyei buoz-ndiev. 12Yie bun mueiz-njeiv mingh ndaangc meih mbuo, zunc wuov deix Aa^mo^lai Mienh nyei i dauh hungh cuotv meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx. Maiv zeiz meih mbuo nyei nzuqc ndaauv fai meih mbuo nyei juang-zinx zoux. 13Yie ceix bun meih mbuo nyei deic-bung se meih mbuo maiv ndortv qaqv zoux haaix nyungc nyei deic-bung. Yie ceix bun meih mbuo nyei zingh maiv zeiz meih mbuo ganh ceix mv baac meih mbuo duqv bieqc mingh yiem. Meih mbuo duqv nyanc dongh maiv zeiz meih mbuo zuangx nyei a'ngunc huingx caux ga'lanv huingx nyei biouv.

Kuinx Mienh Fu-Sux Ziouv

14“Weic naaiv, meih mbuo oix zuqc taaih Ziouv, yaac longc nzengc hnyouv ziepc zuoqv nyei fu-sux ninh. Oix zuqc zorqv zinh ndaangc meih mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv yiem Yu^fe^ditc Ndaaih dong bung maengx yaac yiem I^yipv Deic-Bung zaangc wuov deix zienh guangc nzengc fu-sux Ziouv. 15Se gorngv meih mbuo maiv buangv hnyouv fu-sux Ziouv, ih hnoi meih mbuo oix zuqc ginv meih mbuo oix fu-sux haaix dauh. Oix fu-sux meih mbuo nyei ong-taaix-ngaeqv yiem Yu^fe^ditc Ndaaih dong bung maengx wuov deix zienh fai Aa^mo^lai Mienh nyei zienh, dongh meih mbuo ih zanc yiem jienv naaiv norm deic-bung nyei zienh fai? Mv baac yie ganh caux yie nyei biauv zong mienh aeqv, yie mbuo oix fu-sux Ziouv. ”
16Zuangx baeqc fingx dau, “Yie mbuo zungv maiv maaih hnyouv guangc Ziouv mingh fu-sux nyiec nyei zienh, 17weic zuqc Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, dorh yie mbuo caux yie mbuo nyei ong-taaix yiem I^yipv Deic-Bung zuqc zoux nouh nyei dorngx cuotv daaih. Yie mbuo nyei m'zing yaac duqv buatc ninh zoux wuov deix mbuoqc horngh nyei jangx-hoc. Gan jauv zaangc maiv gunv taux haaix ninh beu jienv yie mbuo, yaac beu jienv yie mbuo yangh jiex wuov deix ziex norm guoqv mbu'ndongx. 18Ziouv zunc fingx-fingx mienh yiem yie mbuo nyei wuov ndaangc maengx cuotv, liemh zinh ndaangc yiem naaiv norm deic-bung nyei Aa^mo^lai Mienh. Weic naaiv, yie mbuo yaac oix fu-sux Ziouv, weic zuqc ninh zoux yie mbuo nyei Tin-Hungh.”
19Yo^su^waa gorngv mbuox baeqc fingx, “Meih mbuo maiv haih fu-sux Ziouv, weic zuqc ninh se cing-nzengc nyei Tin-Hungh. Ninh se nzaeng jienv mienh wuov dauh Tin-Hungh. Ninh zungv maiv guangc meih mbuo ngaengc jienv ninh nyei sic caux baamz nyei zuiz. 20Se gorngv meih mbuo guangc Ziouv, mingh fu-sux ganh fingx nyei zienh nor, ninh ziouc daaux nzuonx daaih bun zeqc naanc hoic meih mbuo, yaac mietc nzengc meih mbuo, maiv gunv ninh zinh ndaangc zoux longx bun meih mbuo mi'aqv.”
21Baeqc fingx dau Yo^su^waa, “Maiv zeiz hnangv naaic. Yie mbuo oix fu-sux Ziouv. ”
22Yo^su^waa aengx gorngv mbuox baeqc fingx, “Meih mbuo tengx meih mbuo ganh zoux zorng-zengx meih mbuo ginv oix fu-sux Ziouv. ”
 Ninh mbuo dau, “Zeiz nyei. Yie mbuo zoux zorng-zengx mienh.”
23Yo^su^waa ziouc gorngv, “Hnangv naaic, meih mbuo oix zuqc zorqv yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei ganh fingx mienh nyei zienh guangc. Meih mbuo oix zuqc wuotv hnyouv nzuonx daaih lorz Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh.”
24Baeqc fingx gorngv mbuox Yo^su^waa, “Yie mbuo oix fu-sux Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, yaac muangx ninh nyei waac.”
25Wuov hnoi Yo^su^waa ziouc caux baeqc fingx liepc ngaengc waac. Yiem Sekem Zingh ninh liepc leiz-latc caux leiz bun ninh mbuo. 26Yo^su^waa ziouc fiev naaiv deix waac yiem Tin-Hungh nyei Leiz-Latc Sou. Ninh yaac zorqv norm domh la'bieiv liepc daaih an jienv domh mba'ong zuei ndiangx-gorn ndiev, Ziouv nyei singx dinc ga'hlen.
27Yo^su^waa gorngv mbuox zuangx baeqc fingx, “Mangc maah! Naaiv norm la'bieiv tengx mbuo zoux zorng-zengx, weic zuqc naaiv norm la'bieiv haiz liuz Ziouv caux mbuo gorngv nyei yietc zungv waac. Naaiv norm la'bieiv ziouc haih zoux zorng-zengx gox meih mbuo, bun meih mbuo maiv ngaengc meih mbuo nyei Tin-Hungh.”

Yo^su^waa Caux E^le^aa^saa Guei Seix

(Beiv mangc Domh Jien 2:6-10)

28Yo^su^waa ziouc heuc baeqc fingx gorqv-mienh nzuonx gorqv-mienh nzipc nyei buonc dorngx mi'aqv.
29Naaiv deix sic jiex liuz, nqa'haav Ziouv nyei bou, Nun nyei dorn, Yo^su^waa, nyei hnyangx-jeiv duqv yietc baeqv ziepc hnyangx ninh guei seix mi'aqv. 30I^saa^laa^en Mienh dorh ninh nyei sei mingh zangx jienv ninh ganh nzipc nyei buonc ndau, yiem Timnaatv Selaa Mungv, E^faa^im Mienh nyei mbong-aiv dorngx, Gaa^atc Mbong baqv bung maengx.
31Yiem Yo^su^waa nyei seix zeiv I^saa^laa^en Mienh fu-sux Ziouv. Yo^su^waa guei seix liuz, nqa'haav hiuv duqv Ziouv weic I^saa^laa^en Mienh zoux nyei nyungc-nyungc sic wuov deix mienh gox corc ziangh jienv nyei seix zeiv, I^saa^laa^en Mienh yaac fu-sux Ziouv.
32I^saa^laa^en Mienh cuotv I^yipv Deic-Bung wuov zanc ninh mbuo dorh jienv Yosepv nyei mbungv cuotv. Ninh mbuo zangx jienv yiem Sekem, se dongh Yaakopv tengx Sekem nyei die, Haamo, maaiz daaih nyei ndau, jaax-zinh yietc baeqv kuaaiv nyaanh. Naaiv deix ndau benx Yosepv nyei zeiv-fun nzipc nyei buonc.
33Aalon nyei dorn, E^le^aa^saa, yaac guei seix mi'aqv. Ninh mbuo dorh mingh zangx jienv Gi^mbe^aa, se yiem E^faa^im Mienh nyei mbong-aiv dorngx paaiv bun E^le^aa^saa nyei dorn, Fi^ne^hatc nyei mungv.