24

Hội nghị dân tộc từ giã Giô-suê

1Giô-suê lại triệu tập tất cả các đại tộc Y-sơ-ra-ên và các nhà lãnh đạo của họ- trưởng lão, thẩm phán, các cấp chỉ huy- Mọi người họp lại trước mặt Chúa tại Si-chem. 2Giô-suê nói với toàn dân: “Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên phán, ‘Tổ tiên các ngươi là Tha-rê, cha Áp-ra-ham và Na-cơ, trước kia sống bên kia sông Phát-giang, thờ các thần khác. 3Nhưng ta đem Áp-ra-ham, ông tổ các ngươi từ bên kia sông, dẫn vào đất Ca-na-an. Ta cho Áp-ra-ham vô số hậu tự, bắt đầu là Y-sác. 4Ta cho Y-sác hai con: Gia-cốp và Ê-sau. Ta cho Ê-sau vùng núi Sê-i-rơ, còn Gia-cốp và các con người lại đi xuống Ai cập, 5nên Ta sai Mai-sen và A-rôn đem nhiều tai họa đến cho Ai cập, đưa dân Ta ra khỏi đó. 6Từ Ai-cập, Ta dẫn họ đến Biển Đỏ. Người Ai-cập đem chiến xa và kỵ binh đuổi theo. 7Họ cầu cứu với Ta, Ta đem bóng tối che giữa họ và quân Ai cập, cho nước biển chôn vùi địch quân. Họ chứng kiến việc Ta làm cho Ai-cập. Sau đó, Y-sơ-ra-ên ở trong sa mạc một thời gian dài. 8Rồi, Ta đem họ đến đất của người A-mo, bên kia sông Giô-đan. Người A-mo kháng chiến nhưng bị Ta tiêu diệt, đất họ đã vào tay Y-sơ-ra-ên. 9Ba-lác, con Xếp-bô, vua Mô-áp đứng ra chiến đấu với Y-sơ-ra-ên. Vua ấy mời Ba-la-am, con Bê-ô đến để nguyền rủa Y-sơ-ra-ên. 10Nhưng ta không nghe lời Ba-la-am, nên người ấy phải chúc phước lành cho Y-sơ-ra-ên, như vậy ta cứu các ngươi khỏi tay người ấy. 11Sau đó, Y-sơ-ra ên qua sông Giô-đan, đến Giê-ri-cô. Người Giê-ri-cô kháng chiến. Đồng thời, các dân tộc khác cũng chiến đấu với các ngươi - người A-mo, Phê-rê, Ca-na-an, Hê-tít, Ghê-rê-gát, Hê-vít và người Giê-bu - nhưng Ta cho các ngươi chiến thắng cả. 12Ta sai ong vò vẽ xua đuổi hai vua A-mo trốn chạy. Chiến thắng như vậy đâu phải nhờ cung kiếm của các ngươi? 13Ta cho các ngươi được đất không cần khai phá, được thành không do tay mình xây (ngày nay là nơi ở của các ngươi), được vườn nho và ô-liu không do tay mình trồng, nhưng có quả ăn.’
14Vậy, đồng bào phải kính sợ Chúa, thành tâm trung tín phục sự Ngài; dẹp bỏ hết các thần tổ tiên mình thờ lúc còn ở bên kia Phát-giang và ở Ai cập. Chỉ thờ phụng Chúa mà thôi. 15Nhưng nếu đồng bào không muốn thờ Chúa, hôm nay đồng bào phải quyết định thờ thần nào - thần các tổ tiên thờ bên kia sông trước kia, hay thần của người A-mo trong đất này - Nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng thờ Chúa Hằng Hữu”.
16Nhân dân đáp: “Tuyệt nhiên không có việc chúng tôi từ bỏ Chúa, đi thờ các thần khác. 17Vì Thượng Đế Hằng Hữu của chúng tôi đã cứu cha ông chúng tôi khỏi xiềng xích nô lệ Ai cập. Ngài đã làm nhiều phép lạ trước mắt nhân dân, bảo vệ chúng tôi suốt đường dài, cả những lúc đi xuyên qua đất địch. 18Và cũng chính Chúa đã đuổi dân A-mo cùng các dân khác sống trong đất này đi. Chúng tôi cương quyết phụng thờ Chúa, vì Ngài là Chân Thần của chúng tôi.”
19Nhưng Giô-suê nói: “Đồng bào không thể phụng sự Chúa được vì Ngài là Thượng Đế thánh. Ngài rất kỵ tà thần, không thứ tha người phản nghịch và tội lỗi; 20nên nếu đồng bào bỏ Chúa, đi thờ thần các nước khác thì thay vì giáng phúc cho đồng bào Chúa sẽ giáng họa, tiêu diệt đồng bào.” 21Họ đáp: “Không đâu, chúng tôi sẽ thờ Chúa.”
22Giô-suê nói: “Lần này chính đồng bào làm chứng cho mình, đồng bào quyết định thờ phụng Chúa.” Nhân dân đồng thanh: “Chúng tôi xin làm chứng.”
23Giô-suê bảo: “Dẹp bỏ các thần khác chung quanh đồng bào đi! Hãy hướng lòng mình về Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của Y-sơ-ra-ên!” 24Họ đáp: “Chúng tôi xin thờ Chúa Hằng Hữu Thượng Đế của chúng tôi. Chúng tôi xin vâng lời Ngài.”
25Vậy, tại Si-chem hôm ấy, Giô-suê kết ước với nhân dân Y-sơ-ra-ên. Ông quy định luật lệ cho họ noi theo. 26Ông cũng chép tất cả những điều này vào sách luật của Thượng Đế. Xong, ông lấy một tảng lá lớn dựng dưới gốc cây sồi cạnh Đền hội kiến. 27Giô-suê nói: “Tảng đá này sẽ làm chứng cho chúng ta. Nó nghe hết mọi lời Chúa phán dạy. Vậy nếu đồng bào từ bỏ Ngài, đá này sẽ chứng cho.” 28Rồi ông cho mọi người trở về nhà mình.
29Sau các việc này, Giô-suê con của Nun, tôi tớ của Chúa Hằng Hữu, qua đời, thọ một trăm mười tuổi. 30Ông được an táng trong đất mình tại Thim-nát Sê-ra trên cao nguyên Ép-ra-im về phía bắc núi Ga-ách.
31Y-sơ-ra-ên phụng thờ Chúa suốt đời Giô-suê và đời của các trưởng lão còn sống sau Giô-suê là những người đã được chứng kiến các công việc phi thường Chúa Hằng Hữu làm cho Y-sơ-ra-ên.
32Hài cốt của Giô-sép được người Y-sơ-ra-ên đem theo từ lúc rời Ai-cập, được chôn ở Si-chem, trong miếng đất trước kia Gia-cốp mua của con cháu Hê-mô giá một trăm miếng bạc. Miếng đất này nằm trong lãnh thổ của con cháu Giô-sép.
33Ê-lê-a-sa con của A-rôn cũng qua đời. Ông được an táng tại Ghi-bê-át, một thành chia cho Phi-nê-a, con ông. Thành này ở trên vùng núi Ép-ra-im.