1

Hanpaku ywg tej kws ua tsw ncaaj

1Nuav yog Vaajtswv tej lug kws Hanpaku kws yog xwbfwb cev lug pum.

  2Au Yawmsaub, kuv yuav quaj thov kev paab
   ntev le caag, los koj tsw nov,
  lossws kuv yuav quaj thov koj has tas,
   “Muaj kev limham ndais ntuj,” los koj tsw cawm?
  3Ua caag koj yuav ca kuv pum tej kws ua tsw ncaaj
   hab saib ntsoov tej kev ceblaaj?
  Txujkev puam tsuaj hab kev ua limham ndais ntuj
   nyob ntawm kuv xubndag,
  txujkev sws tshe hab kev sws caam
   kuj tshwm tuaj.
  4Vem le nuav txuj kevcai txhad tsw nruj
   hab tsw muaj kev tu plaub ncaaj hlo le.
  Cov tuabneeg limham vej cov tuabneeg ncaaj nceeg ca,
   txhad tu plaub tsw ncaaj.

Yawmsaub tej lug teb

  5“Ca le tsaa muag saib pum ib tsoom tebchaws,
   ca le phemfwj hab xaav tsw thoob,
  tsua qhov lub swjhawm kws mej nyob
   kuv saamswm ua tej kws yog kuv has ua ntej
   los mej yuav tsw ntseeg.
  6Kuv saamswm tshoov cov Kheentia
   kws yog haiv tuabneeg nyaum hab sab kub heev,
  kws moog thoob lub nplajteb txeeb hlo
   tej vaaj tse kws tsw yog puab le.
  7Puab yog cov kws txaus ntshai
   sab puag quas tsug,
  puab txujcai hab puab lub koob meej
   puab rhawv puab xwb.
  8Puab tej neeg nrawm dua tsuv pom txwv,
   hab nyaum dua tej maa kws tawm mo ntuj.
  Puab cov tub rog caij neeg dha fuas ntej moog
   khaav quas ntxhas.
  Puab cov tub rog caij neeg tuaj deb deb tuaj,
   puab yaa moog yaam nkaus le
   tug daav qwv tis nkaus lug tum.
  9Puab suavdawg tuaj ua limham ndais ntuj,
   luas ntshai quas rwg puab rua ntawm puab hauv ntej,
   puab nteg tau tuabneeg coob cuag le xuab zeb.
  10Puab thuaj luag tej vaajntxwv
   hab luag cov thawj kaav.
  Puab thuaj luag txhua lub chaw ruaj khov,
   puab tsub aav nce txeeb tau tej chaw hov.
  11Puab hlaa dhau plawg moog yaam le cua ntsawj,
   puab yog tuabneeg muaj txem,
   puab tug fwjchim yog puab tug timtswv.”

Hanpaku ywg zag ob

  12Au kuv tug Vaajtswv Yawmsaub,
   yog kuv tug Tswv kws Dawb Huv,
  koj tsw tau nyob ib txwm lug lov?
   Peb yuav tsw tuag.
  Au Yawmsaub, koj tsaa puab ua cov txav txem.
   Au txhwb zeb, koj tsaa puab ua cov
   kws nplawm qhuab qha.
  13Koj lub qhov muag dawb huv
   dhau kws yuav saib qhov phem,
  hab koj tsw xaav saib tej kws ua tsw ncaaj.
   Ua caag koj yuav tsaa muag saib cov kws faav xeeb,
  hab nyob tuabywv rua thaus cov tuabneeg limham
   nqog tug kws ncaaj nceeg dua le puab?
  14Koj muab tuabneeg ua zoo le tej ntseg huv havtxwv,
   zoo yaam le tej tsaj nkaag huv aav
   kws tsw muaj tug thawj.

  15Tug yeeb ncuab xuas nqai lauj
   nqai puab txhua tug lug,
  nwg xuas tswg hai puab lug,
   nwg xuas vaag ntaus puab lug,
   nwg txhad xyiv faab hab zoo sab kawg.
  16Vem le nuav nwg txhad xyeem
   hov txhua chaw rua nwg phob tswg,
   hab hlawv moov xyaab rua nwg lub vaag.
  Vem nwg swv tej nuav
   nwg txhad muaj nplua quas mag
   hab noj tej zaub mov kws zoo heev.
  17Nwg tseed yuav nchus cov ntseg huv lub vaag moog le,
   hab tua ib tsoom tebchaws tsw khuvleej hlo le lov?