1

1Anai jing boh hiăp Yahweh pơrơđah kơ pô pơala Habakkuk amăng tơlơi pơƀuh.

Habakkuk Brŏk Kơ Tơlơi Ƀu Tơpă

2Ơ Yahweh, hơbĭn sui dơ̆ng kâo khŏm kwưh iâu Ih kơ tơlơi djru anŭn kăh Ih hơmư̆ laih anŭn pơklaih hĭ ƀing gơmơi mơ̆ng ƀing kiăng ngă sat ƀai kơ ƀing gơmơi lĕ? 3Yua hơget Ih brơi kơ kâo ƀuh tơlơi rŭng răng anai lĕ? Hiư̆m pă Ih dưi dŏ lăng tơlơi soh sat kar hăng anai lĕ? Tơlơi răm rai laih anŭn tơlơi sat ƀai dŏ jum dar kâo; tơlơi pơrơjăh laih anŭn tơlơi brŏk ƀuăh ăt dŏ djŏp anih mơ̆n. 4Tơlơi juăt rơngiă hĭ tơlơi dưi laih anŭn ƀu tŭ yua ôh, giŏng anŭn ƀing khua phat kơđi phat ƀu djơ̆ tơpă ôh. Ƀing mơnuih sat ƀai dưi hĭ nanao kơ ƀing mơnuih ƀu hơmâo tơlơi soh amăng anih phat kơđi, tui anŭn ƀing gơñu pơjing hĭ tơlơi tơpă hơnơ̆ng jing hĭ wĕ wŏ.

Tơlơi Yahweh Laĭ Glaĭ

5Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng ƀing ană plei Ñu tui anai, “Krăp lăng bĕ kơ ƀing lŏn čar jum dar ƀing gih, laih anŭn ƀing gih či kơtuă hli̱ng hla̱ng yơh kơ tơlơi ƀing gih ƀuh. Kâo jĕ či ngă tơlơi bruă tơl ƀing gih ƀu pơmĭn truh ôh tơdang ƀing gih hơmư̆ arăng ruai kơ tơlơi anŭn. 6Kâo či brơi kơ ƀing Babilon jing hĭ prŏng kơtang, anŭn jing ƀing kheñ sat ƀu pơdơi ôh. Ƀing gơñu kơsung nao amăng djŏp lŏn tơnah kiăng blah juă lu lŏn čar pơkŏn. 7Ƀing gơñu ngă kơ lu lŏn čar huĭ bra̱l tơtư̆ tơtơ̆ng, laih anŭn ƀing gơñu pơgao ang gơñu pô biă mă tơl ƀing gơñu pơmĭn abih bang tơlơi sat ƀing gơñu ngă jing djơ̆ lăp tui hăng tơlơi phiăn soh sel.
8“Aseh ƀing Babilon đuaĭ tañ hloh kơ djrang, kheñ greñ hloh kơ asâo tan rơpa mơhao. Ƀing tơhan aseh gơñu rai mơ̆ng khul anih lŏn ataih; aseh gơñu juă dap ƀơi lŏn kiăng kơ đuaĭ. Ƀing tơhan aseh gơñu kơsung blah blĭp blăp kar hăng čim si̱ng juang trŭn hơmăr ƀơi hlô ñu kiăng mă.
9“Ƀing ling tơhan gơñu kơsung rai blah juă sat ƀai, laih anŭn rĭm čô huĭ bra̱l biă mă tơdang gơñu rai. Ƀing mơnuih gơñu mă pơjing hĭ ƀing mơnă, jing lu biă mă hrup hăng čuah. 10Ƀing gơñu klao mưč djik djak kơ ƀing pơtao wơ̆t hăng ƀing khua moa wai lăng prŏng. Ƀu hơmâo plei pă ôh hơmâo pơnăng kơjăp dưi pơgăn hĭ tơlơi gơñu kơsung rai. Ƀing gơñu pơƀut đĭ lŏn ƀơi rĭm pơnăng plei kiăng đĭ blah mă hĭ plei pơnăng anŭn. 11Giŏng anŭn, gơñu ječ ameč kơsung nao dơ̆ng kar hăng angĭn thut găn nao laih anŭn đuaĭ hĭ thĕng. Ƀing Babilon anai jing ƀing mơnuih soh, kơkuh pơpŭ kơ tơlơi kơtang gơñu pô yơh yuakơ gơñu yap tơlơi kơtang gơñu pô yơh jing yang rơba̱ng gơñu.”

Habakkuk Brŏk Hăng Yahweh Dơ̆ng

12Ơ Yahweh, čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn Ih yơh jing Ơi Adai. Ih yơh jing Ơi Adai kâo, Pô rơgoh hiam laih anŭn Pô dŏ hlŏng lar. Ơ Yahweh, Ih hơmâo ruah mă laih ƀing Babilon kiăng kơ pơkơhma̱l ƀing gơmơi; Ih jing hrup hăng boh pơtâo pơgang ƀing gơmơi laih anŭn Ih hơmâo ngă brơi laih kơ ƀing Babilon jing hĭ prŏng kơtang, tui anŭn gơñu dưi phak pơkra ƀing gơmơi yơh. 13Samơ̆ hiư̆m Ih thâo dŏ lăng ƀing sat ƀai anai ngă sat hăng ƀu pơkơhma̱l hĭ gơñu ôh lĕ? Mơta Ih jing rơgoh hiam biă mă, ƀu kiăng lăng ôh ƀơi tơlơi sat ƀai laih anŭn ƀơi ƀing mơnuih ƀrưh mơhiăh. Tui anŭn, yua hơget Ih dŏ rơiăt tơdang ƀing Babilon anŭn pơrai hĭ ƀing mơnuih ngă soh ƀiă hloh kơ ƀing gơñu lĕ?
14Hiư̆m pă Ih dưi lăng kơ mơnuih mơnam hrup hăng akan ƀu yom ôh ƀôdah hrup hăng arơ̆ng aruăč ƀu hơmâo ôh khua djă̱ akŏ dui ba gơñu lĕ? 15Ƀing Babilon wăh mă mơnuih hăng khul gơnam guaĭ yuakơ ƀing gơñu lăng ƀing gơ̆ kar hăng akan đôč. Ƀing gơñu hua tơbiă hĭ ƀing gơ̆ amăng khul hơñuăl laih anŭn dreo mơak yuakơ anŭn jing gơnam gơñu hơmâo mă laih! 16Gơñu ăt kơkuh pơpŭ hăng pơyơr gơnam ngă yang kơ khul hơñuăl gơñu anŭn kar hăng pơyơr kơ yang rơba̱ng, yuakơ khul hơñuăl gơñu anŭn yơh pha brơi kơ gơñu hơdip rơbeh rơbai laih anŭn ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng hiam hloh.
17Hiư̆m ngă, ƀing gơñu či yua khul đao gưm gơñu nanao kiăng pơrai hĭ lu lŏn čar hăng ƀu hơmâo tơlơi pap ôh hă?