2

Xyaum raws li Yexus uas txo hwjchim

1Vim li no, yog nej muaj kev txhawb siab rau hauv Khetos, thiab muaj kev nplij siab ntawm txojkev sib hlub, thiab muaj kev sib raug zoo rau hauv Vaj Ntsuj Plig, thiab muaj qhov uas ib leeg mob siab rau ib leeg thiab ib leeg khuvleej ib leeg li cas lawm, 2kuj cia li ua rau kuv zoo siab xyiv fab kawg nkaus vim nej muaj lub siab xav ib yam nkaus, muaj lub siab hlub ib yam nkaus, thiab koom ua ib lub siab thiab koom xav ib yam nkaus. 3Tsis txhob ua siab hlob txeeb ua ib yam dabtsi rau yus lossis tsab ua loj tiamsis yuav tsum txo hwjchim xam pom lwm tus zoo dua yus. 4Nej tsis txhob nyias xam pom nyias tus kheej xwb yuav tsum xam pom lwm tus thiab. 5Nej cia li muaj lub siab yam li no rau hauv nej ib yam li muaj rau hauv Yexus Khetos.

  6Nws yeej zoo ib yam li Vajtswv
   tiamsis nws tsis suav tias yuav txeeb
   qhov uas sib luag li Vajtswv rau nws,
  7tiamsis nws yeem muab txhua yam tso tseg
   es saws lub neej zoo li tus qhev
   los yug zoo li ib tug neeg.
  Thaum nws tshwm los
   zoo nkaus ib tug neeg.
  8nws txo nws tus kheej kom qes
   thiab mloog lus mus txog qhov uas tuag,
   yog tuag saum ntoo khaublig.
  9Vim li no Vajtswv thiaj muab nws
   tsa siab kawg nkaus
  thiab pub lub npe uas siab dhau
   tej npe huvsi rau nws,
  10vim lub npe Yexus ntawd
   txhua lub hauv caug saum ntuj
  thiab hauv ntiajteb thiab hauv qab ntiajteb
   yuav txhos caug ntua pe nws,
  11thiab txhua tus nplaig yuav lees tias
   Yexus Khetos yog tus Tswv,
  thiaj ua rau Vajtswv uas yog leej Txiv
   tau koob meej ci ntsa iab.

Tsom duab ci rau lub ntiajteb

12Yog li ntawd, cov kwvtij uas kuv hlub, ib yam li nej txeev mloog kuv lus tsis tu ncua, tsis yog mloog rau thaum kuv nrog nej nyob xwb tiamsis thaum kuv tsis nrog nej nyob kuj yimhuab yuav mloog, mas nimno nej yuav tsum ntshai tshee hnyo ua lub neej phim nej txojkev dim kom tiav. 13Rau qhov Vajtswv ua haujlwm rau hauv nej kom nej muaj lub siab xav thiab muaj peevxwm ua raws li nws lub siab nyiam.
14Cia li ua txhua yam tsis txhob sib yws sib cav, 15kom nej thiaj tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj qhov txhaum, ua Vajtswv cov menyuam uas tsis muaj ib qhov phem rau hauv nruab nrab tiam neeg phem thiab nkhaus no, thiab ci rau hauv lawv ib yam li tej hnub qub ci rau lub ntiajteb. 16Cia li tuav txojlus uas pub txojsia ruaj, xwv kuv thiaj khav tau rau Khetos hnub hais tias kuv tsis tau dhia do do xwb lossis siv zog ua haujlwm tsis muaj qabhau. 17Txawm yog kuv yuav raug muab hliv ib yam li tej cawv txiv hmab uas hliv xyeem rau saum tej uas nej muab xyeem thiab saum tej haujlwm uas nej ua vim nej ntseeg, kuv kuj zoo siab thiab nrog nej txhua tus zoo siab xyiv fab. 18Thiab tsim nyog nej yuav zoo siab thiab nrog kuv zoo siab xyiv fab.

Timaute thiab Epafaudita

19Kuv muaj siab vam rau hauv tus Tswv Yexus tias tsis ntev no kuv yuav txib Timaute tuaj cuag nej, xwv thaum kuv hnov nej xov lawd thiaj txhawb tau kuv lub siab. 20Kuv tsis muaj leejtwg thooj li nws uas mob siab nej tiag tiag. 21Vim tias lwm tus sawvdaws nrhiav tej uas muaj qabhau rau lawv xwb, tsis yog nrhiav tej uas muaj qabhau rau Yexus Khetos. 22Tiamsis nej twb paub Timaute tes haujlwm zoo tias nws nrog kuv koom ua haujlwm rau txoj xov zoo ib yam li ob txiv tub. 23Vim li no kuv vam tias thaum kuv paub tias yuav muaj xwm li cas tshwm rau kuv ces kuv yuav xa nws tuaj sai sai, 24thiab kuv ruaj siab rau hauv tus Tswv tias tsis ntev no kuv yuav tuaj thiab.
25Kuv pom tias cheem tsum xa Epafaudita tuaj cuag nej. Nws yog kuv kwvtij uas nrog kuv koom ua haujlwm thiab nrog kuv ua tub rog, thiab tseem yog tus tubtxib uas nej txib tuaj tu kuv thiab pab tej uas kuv tu ncua, 26vim nws nco txog nej sawvdaws thiab nws txhawj vim qhov uas nej hnov tias nws muaj mob. 27Nws mob tiag twb yuav tuag, tiamsis Vajtswv khuvleej nws, tsis yog nws tib leeg xwb tseem khuvleej kuv thiab, xwv kuv thiaj tsis raug kev txhawj xeeb tsav ntxiv rau tej kev txhawj. 28Vim li no kuv yimhuab xav xa nws tuaj kom nej thiaj zoo siab qhov uas rov pom nws thiab qhov uas kuv txhawj thiaj li tsawg zuj zus mus. 29Vim li no cia li zoo siab kawg txais nws hauv tus Tswv, thiab hwm cov neeg uas zoo li no, 30rau qhov nws twb yuav tuag vim yog Khetos tes haujlwm, nws sev txojsia zoo siab ua num rau kuv rau tej uas nej ua tsis tau.