2

Vị Vua Do Chúa Chọn

  1Tại sao các nước náo loạn?
   Các dân mưu phản hư không?
  2Các vua trần gian nổi dậy,
   Các lãnh tụ cùng nhau hội nghị chống CHÚA
   Và Đấng xức dầu của Ngài.
   (Họ bảo:)
  3“Chúng ta hãy bẻ ách,
   Tháo cùm của họ khỏi chúng ta.”
  4Đấng ngự trên trời cười,
   Chúa chế nhạo chúng nó.
  5Bấy giờ, trong cơn thịnh nộ, Ngài khiển trách chúng nó.
   Trong cơn giận dữ, Ngài làm chúng nó kinh hoàng.
  6Thật vậy, chính Ta đã lập vua Ta trên Si-ôn,
   Là núi thánh Ta.
7Ta sẽ truyền sắc chỉ của CHÚA.
  Ngài phán cùng Ta: “Con là con Ta,
   Ngày nay, chính Ta đã sinh con.”
  8Hãy cầu xin Ta,
   Ta sẽ ban cho con các nước làm cơ nghiệp,
   Và toàn thể quả đất làm tài sản.
  9Con sẽ cai trị chúng nó bằng cây gậy sắt,
   Đập tan chúng nó như đồ gốm.
  10Vì vậy, hỡi các vua, hãy khôn ngoan.
   Hỡi các lãnh tụ trần gian, hãy nhận lời khuyên bảo.
  11Hãy kính sợ mà phục vụ CHÚA.
   Hãy run rẩy mà vui mừng.
  12Hãy hôn con, e người nổi giận,
   Và ngươi phải bị diệt vong trên đường.
  Vì cơn thịnh nộ Ngài bừng lên tức khắc.
   Phước cho người nào trú ẩn nơi Ngài.