2

Mtao Yêhôwa Ruah

  1 Si ngă mâo klei rŭng răng hdơ̆ng phung găp djuê mnuih,
   leh anăn phung ƀuôn sang trông čhai kơ klei amâo yuôm ôh?
  2Phung mtao lăn ala kgŭ,
   leh anăn phung khua bi trông čhai,
   čiăng bi kdơ̆ng hŏng Yêhôwa leh anăn hŏng pô ñu trôč leh êa ƀâo mngưi.
  3Digơ̆ lač, “Brei drei bi tloh hĕ klei diñu kă,
   leh anăn hwiê hĕ mơ̆ng drei klei săng đai diñu.”
  4Pô dôk ti jhưng mtao hlăm adiê tlao;
   Yêhôwa mưč kơ digơ̆.
  5Hlăk anăn ñu srăng ƀuah kơ digơ̆ hŏng klei ñu ngêñ,
   leh anăn bi huĭ digơ̆ hŏng klei ñu ăl ktang, lač,
  6“Kâo mdơ̆ng leh Mtao kâo ti dlông Siôn, čư̆ doh jăk kâo.”

  7 Kâo srăng hưn klei Yêhôwa mtă:
   ñu lač leh kơ kâo snei,
  “Ih jing anak êkei kâo;
   hruê anei kâo kkiêng kơ ih.
  8Akâo bĕ kơ kâo, leh anăn kâo srăng brei phung găp djuê mnuih jing ngăn ih dưn,
   anôk knhal lăn ala jing dŏ ih.
  9 Ih srăng kiă kriê digơ̆ hŏng giê msei;
   leh anăn bi mčah digơ̆ msĕ si gŏ arăng mmai.”

  10Snăn yơh, Ơ phung mtao, brei diih mâo klei thâo mĭn;
   Ơ phung khua kiă kriê lăn ala, mă tŭ bĕ klei mtô lač.
  11Mă bruă kơ Yêhôwa hŏng klei huĭ
   mpŭ leh anăn mơak bĕ diih hŏng klei ktư̆ yơ̆ng.
  12Čŭm Anak huĭdah Ñu ăl, leh anăn diih rai luč hlăm êlan diih,
   kyuadah klei Ñu ngêñ srăng djăl đĭ.
   Jăk mơak yơh jih jang phung kđap hlăm Ñu.