2

Sự Trị Vì của Ðấng Ðược Xức Dầu

  1Vì sao các quốc gia náo loạn,
  Và các dân tộc toan mưu chước hư không?
  2Các vua thế gian nổi dậy,
  Và các lãnh tụ nghị luận với nhau để chống lại CHÚA,
  Và nghịch lại Ðấng được xức dầu của Ngài.
  3Chúng nói với nhau rằng,
  “Chúng ta hãy bứt đứt xiềng xích của họ;
  Chúng ta hãy dứt bỏ các dây trói buộc của họ.”

  4Ðấng ngự trên trời sẽ cười;
  Chúa sẽ cười chúng.
  5Trong cơn giận, Ngài sẽ khiển trách chúng;
  Trong cơn thịnh nộ, Ngài sẽ làm cho chúng kinh hãi, mà rằng,
  6“Nầy, Ta đã lập vua của Ta trên Si-ôn, núi thánh của Ta.”

  7Tôi sẽ truyền ra mạng lịnh của CHÚA;
  Ngài phán với tôi, “Con là Con Ta. Ngày nay Ta đã sinh Con.
  8Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban các nước cho Con làm cơ nghiệp,
  Các nơi tận cùng trái đất cho Con làm tài sản.
  9Con sẽ trị vì chúng bằng cây thiết trượng;
  Con sẽ đập nát chúng như đập vỡ các đồ sành.”

  10Vậy, hỡi các vua, khá khôn ngoan.
  Hỡi các lãnh tụ thế gian, khá nghe lời răn bảo:
  11Hãy phụng sự CHÚA với lòng kính sợ;
  Khá vừa vui và cũng vừa run.
  12Hãy đầu phục và yêu kính Con,
  Kẻo Ngài nổi giận mà các người sẽ bị diệt vong trong đường lối của mình,
  Vì cơn giận của Ngài có thể bừng lên trong chốc lát.
  Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài.