2

Sự trị vì của Đấng Được Xức Dầu

  1Vì sao các nước náo loạn?
   Và các dân mưu tính chuyện hư không?
  2Các vua thế gian nổi dậy,
   Các lãnh tụ câu kết với nhau
   Chống lại Đức Giê-hô-va và Đấng Được Xức Dầu của Ngài.
  3Chúng bảo: “Hãy bẻ gãy gông cùm của họ,
   Và quăng xa xiềng xích khỏi chúng ta.”

  4Đấng ngự trên trời sẽ cười,
   Chúa sẽ chế nhạo chúng.
  5Bấy giờ trong cơn thịnh nộ, Ngài quở trách chúng,
   Trong cơn giận dữ, Ngài khiến chúng kinh hoàng.
  6Ngài phán: “Chính Ta, Ta đã lập Vua mà Ta đã chọn
   Trên Si-ôn, là núi thánh Ta”

  7Ta sẽ công bố mệnh lệnh của Đức Giê-hô-va:
  Ngài phán với Ta: “Con là Con Ta;
   Ngày nay Ta đã sinh ra Con.
  8Hãy cầu xin Ta, Ta sẽ ban cho Con các nước làm cơ nghiệp,
   Và khắp cõi địa cầu làm tài sản.
  9Con sẽ dùng gậy sắt mà đập vỡ chúng,
   Làm cho chúng bể ra như bình gốm tan tành.”

  10Vì vậy hỡi các vua, hãy khôn ngoan!
   Hỡi các thẩm phán thế gian, hãy nghe lời cảnh báo!
  11Hãy phục vụ Đức Giê-hô-va với lòng kính sợ,
   Hãy vui mừng với lòng run rẩy.
  12Hãy hôn Con, kẻo Người nổi giận
  Và các ngươi sẽ bị hủy diệt trong đường lối mình,
   Vì cơn thịnh nộ của Người sẽ nhanh chóng bùng lên.

  Phước cho những ai nương náu mình nơi Người!