2

Nơm Yêhôva Săch Chiă Uănh

1Mâm ƀư geh nau uh ah ndrăng ndŭl mpôl. Jêh ri phung bunuyh mĭn ma nau mâu khlay?
2Mâm ƀư hađăch neh ntu dâk, jêh ri phung kôranh tâm nchră.
 Ŭch tâm rdâng đah Yêhôva jêh ri đah nơm păng troch jêh dak ngi?
3Khân păng lah, ăn he rtăch lơi rse păng kât, jêh ri mbăr lơi rse rvăk khân păng ăn ngai đah he.
4Nơm gŭ tâm trôk mra gơm ma khân păng: Kôranh Brah mra mưch ma khân păng.
5Dôl nây Păng mra ngơi ma khân păng ma nau păng nuih, jêh ri rsuak khân păng ma nau nuih katang;
6Gâp rdâk jêh hađăch gâp ta kalơ yôk Siôn yôk kloh ueh.
7Gâp mra mbơh nau ntăm:
 Yêhôva lah jêh ma gâp pô aơ: may jêng kon bu klâu gâp; nar aơ gâp deh ma may.
8Dăn hom tă bơh gâp, jêh ri gâp mra ăn phung ndul mpôl jêng drăp may krâm. Ntŭk dŭt bri dŭt neh jêng ndơ may.
9May mra nchah lơi khân păng ma mâng loih;
 may mra nchah lơi khân păng nâm bu glah bu mon.
10Pô nây yơh, Ơ phung hađăch, ăn khân may geh nau blau mĭn. Ơ phung kôranh phat dôih neh ntu dơn hom nau nti lah.
11Pah kan ma Yêhôva ma nau klach mbah yơk.
 Jêh ri maak hom khân may tât sâr săk jăn.
12Chum kon klach păng nuih, jêh ri khân may mra rai yot tâm trong, yorlah nau Păng khek mra gơnh hao nuih. Ueh maak yơh lĕ rngôch phung rnơm ma Păng.