82

Thơ A-sáp

  1Đức Chúa Trời ngự trong hội đồng Ngài;
   Ngài phán xét giữa các thần.
  2Các ngươi sẽ xét xử bất công
   Và thiên vị kẻ ác cho đến bao giờ? Sê-la
  3Hãy xét xử ngay thẳng cho những người yếu kém và kẻ mồ côi;
   Hãy giữ lẽ công bình cho kẻ khốn cùng và người nghèo khó.
  4Hãy cứu vớt kẻ yếu kém và nghèo khổ;
   Giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác.
  5Các ngươi không biết cũng không hiểu;
   Các ngươi đi lại trong tối tăm;
   Mọi nền tảng của quả đất đều xiêu vẹo.
  6Ta bảo: “Các ngươi là thần;
   Tất cả các ngươi đều là con của Đấng Chí Cao;
  7Nhưng các ngươi sẽ chết như người phàm,
   Sẽ ngã quỵ như một trong những vua chúa cai trị.”
  8Lạy Đức Chúa Trời, xin hãy đứng dậy và phán xét thế gian
   Vì tất cả các dân tộc đều là cơ nghiệp của Ngài.